Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim

Reference code
62/86/0
Border dates
1944-1950
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Sprawy ogólne 1944 sygn. 1, Wykaz sekretarzy i wójtów gminy 1944 sygn. 2, Okólniki i zarządzenia 1944 sygn. 3, Uposażenia dla pracowników 1944-1945 sygn. 4, Sprawy organizacyjne 1945-1948 sygn. 5-6, 11, 13, 18, 24, Zjazdy starostów i konferencje 1945 sygn. 7, Zebrania periodyczne 1945 sygn. 8, Obsada personelu w Starostwie Powiatowym 1945 sygn. 9, Sprawy osobowe urzędników i funkcjonariuszy niższych 1945 sygn. 10, Sprawy ogólne 1946 sygn. 12, Wykaz pracowników 1946 sygn. 14, Teczka zarządzeń Wewnętrznych Starosty Powiatowego w Sokołowie 1947 sygn. 15, Akcje społeczne kierowane i popierane przez Starostę 1947-1948 sygn. 16, 20, 22, Dane statystyczne dotyczące poszczególnych gmin powiatu Sokołowskiego 1947 sygn. 17, Ankiety pracowników 1947 sygn. 19, Odbudowa Warszawy 1948 sygn. 21, Statystyka ogólna powiatu 1948 sygn. 23, Sprawy administracyjne miasta 1948 sygn. 25, Wykaz wsi i gromad na terenie gmin 1948 sygn. 26, Akta osobowe pracowników Starostwa Powiatowego 1948 sygn. 27, Sprawy personalne pracowników biura PPPG i GDS 1948 sygn. 28, Materiały i wnioski na zjazdy i konferencje Starostów 1948 sygn. 29, Protokół zdawczo-odbiorczy 1948 sygn. 30-32, Szkolenia urzędników i praktykantów 1948 sygn. 33, Sprawozdania 1948-1950 sygn. 34-36, 46, Współpraca z Powiatową Radą Narodową 1949 sygn. 37, Organizacja i tryb urzędowania oraz zasady biurowości Starostwa 1949 sygn. 38, 44, Życiorysy wójtów i Sekretarzy 1949 sygn. 39, Wykazy półroczne prac. Starostwa 1949 sygn. 40, Sprawy osob. prac. Starostwa 1949 sygn. 41, Wykaz ilościowy obsady personalnej 1949 sygn. 42, Spis wójtów, sołtysów i podsołtysów gromad 1949 sygn. 43, Aktualizacja rzeczowego podziału akt w starostwach powiatowych 1949 sygn. 45, Referat Budżetowo-Gospodarczy 1947-1950 sygn. 47-54, Referat Administracyjno-Prawny 1948-1949 sygn. 55-63, Referat Karno-Administracyjny 1948 sygn. 64, Referat Wojskowy 1944-1949 sygn. 65-75, Referat Przemysłu i Handlu 1947-1950 sygn. 76-91, Referat Aprowizacji 1945-1949 sygn. 92-103, Referat Opieki Społecznej 1946-1948 sygn. 104-111, Referat Zdrowia 1945-1949 sygn. 112-149, Referat Odbudowy 1945-1949 sygn. 150-175, Referat Odszkodowań Wojennych 1946 sygn. 176-182, Referat Pomiarów 1945-1946 sygn. 183-190, Referat Kultury i Sztuki 1948 sygn. 191-192, Referat Rolnictwa i Reform Rolnych 1944-1950 sygn. 194-268 (brak sygn. 221), Inspektorat Oświaty Rolniczej 1946-1944-1946, 1948-1949 sygn. 269-292, Instrukcja kancelaryjna dla starostw woj. warszawskiego 1945 sygn. 293, inst. Kancelaryjna 1945, 1947 sygn. 294-296, Sprawy tajne 1947-1949 sygn. 297-300, akta zrzeczenia się z gruntów innych niż poniemieckie (19440 1947 sygn. 301

The history of the creator:

Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim jako organ wykonawczy administracji ogólnej I stopnia został powołany na podstawie Dekretu PKWN z 21.08.1944r o trybie powoływania władz administracji ogólnej I i II instancji (Dz.U. Nr 2 poz.8). Teren działania powiat sokołowski obejmujacy gminy: Chruszczewka, Grochów, Jabłonna, Korczew, Kosów, Kowiesy, Olszew, Repki, Sterdyń, Wyrozęby i miasto Sokołów Podlaski. Siedziba- miasto Sokołów Podlaski. Kierownikiem Starostwa był Starosta mianowany przez Kierownika Resortu Administracji Publicznej (i przez niego odwoływany) na podstawie wniosku wojewody i opinii powiatowej rady narodowej. Rada mogła żądać usunięcia starosty umotywowaną uchwałą, Starosta z urzędu wchodził w skład Powiatowej Rady Narodowej, pełniąc funkcję przewodniczącego Wydziału Powiatowego - organu wykonawczego Powiatowej Rady Narodowej. Składał PRN sprawozdanie ze swego postępowania i jej podlegał w sprawach samorządowych. Struktura organizacyjna: Referat Ogólny, R. Organizacyjny, R. BudzetowoGospodarczy, R. Bezpieczeństwa i Porzadku Publicznego, R. Administracyjno-Prawny, R. Wojskowy, R. Karno-Administracyjny, R. Opieku Społecznej, R. Sanitarny, R. Weterynaryjny, R. Pomiarów Kraju, R. Przemysłowy, R. Kultury i Sztuki, R. Budowlany, Powiatowy Zarząd Drogowy, Referat Aprowizacji i Handlu. Starostwa zostały zniesione przez art..35 Ustawy z 20.03.1950r o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U. Nr 14 poz.130).

Border dates:

1944-1950

Classification:

administracja ogólna

The name of the creator:

Dates:

1944-1950.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

299

Total archival units developed :

299

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.61

Total current materials developed

1.61

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie 301j.a. w ZoSIA ( brak sygn. 193 i 221 po skontrum w 1996 r.)
Book inventory approved Tak 299 j.a. T.20

Nie mikrofilmowane. W skontrum stwierdzono brak sygn. 193, 221, dopisano 8 j.a.