Powiatowa Rada Narodowa w Sokołowie Podlaskim

Reference code
62/87/0
Border dates
1944-1950
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

1. Akta Powiatowej Rady 1944-1950 sygn. 1-47: Protokóły posiedzeń 1944-1949 sygn. 1, 2, 4-19, statut 1945 sygn. 3, uchwały 1947-1948 sygn.20, plany pracy 1950 sygn. 21, sprawozdanie 1948 sygn.22, skład osobowy PRN 1948 sygn. 23, 47, skład osobowy Prezydium 1947 sygn. 45, Komisje 1944-50 sygn. 24-42, Organizacje społeczne 1947 sygn. 43, Stronnictwo Demokratyczne 1949 sygn. 44, zaświadczenia i opinie 1947 sygn. 46, 2. Akta Wydziału Powiatowego 1944-1950 sygn. 48-166 Dział Orgnizacyjny- zarzadzenia 1944-1945 sygn. 48 sprawy personalne urzędników, oświatowe 1944-1945 sygn. 49, 53, plan inwestycji 1946 sygn.50, zmiany granic 1946 sygn. 51, sprawy ogólnoadm. , 1947 sygn. 52, Dział Finansowo-Gospodarczy - budzty, księgi budżetowe 1944-1951 sygn. 54-59, Protokóły Wydziału Powiatowego 1944 sygn. 60-61, Zebrania, zjazdy, szkolenia 1944-1947 sygn. 62-65, odezwy 1944-1945 sygn. 66, gospodarstwa opuszczone 1945 sygn. 67, zniszczenia wojenne 1946 sygn. 68, dzierżawa lokali 1946 sygn. 69 Dział Ogólny- skargi 1947 sygn. 70, odezwy o święcie narodowym 1947 sygn. 71, uposażenia pracowników rolnych i szpitala 1948 sygn. 72, ogrdzenie cmentarza w Treblince 1949 sygn. 73, akcja socjalna 1949 sygn. 74, pomoc sąsiedzka w rolnictwie 1948 sygn. 75, działalność USC 1950 sygn. 1950, obowiązkowe dostawy 1952 sygn. 77, drogownictwo 1946-1947 sygn. 78-83, Kredyty 1947-1949 sygn. 84-85, Oświata 1945-1949 sygn. 86-91, opieka społeczna, zdrowie 1944-1949 sygn. 92-104, Dział Gminny- nadzór nad gminami; Budżety, protokóły posiedzeń, wybory sołtysów, podatki 1945-1949 sygn. 105-157, inwestycje, przedsiębiorstwa 1945-1948 sygn. 158-166

The history of the creator:

Rady narodowe zapowiedziane Manifestem Lipcowym, tworzone „oddolnie”z momentem wyzwalania spod okupacji niemieckiej przez PPR jako organy alternatywne dla podziemnego państwa reprezentowanego przez Rząd Londyński, prawnie powołane ustawą z 11.09.1944r o zakresie działania rad narodowych (Dz. U nr 5 poz.22) jako tymczasowe organy ustawodawcze i samorządowe. Nowelą z 3.01. 1946r określone jako organy planowania działalności publicznej, kontroli nad działalnością rządowych i samorządowych organów wykonawczych oraz reprezentowania samorządu terytorialnego. Kompetencje powiatowych rad sprowadzały się do kontroli administracji rządowej i samorządowej, wpływu na obsadzanie stanowiska starosty, podejmowania różnych akcji społecznych, planowania działalności publicznej na terenie powiatu. PRN zatwierdzała uchwały rad niższego szczebla, oceniała ich ustawy pod względem legalności i zgodności z linią KRN, sprawowała nad nimi kontrolę, zatwierdzała i korygowała budżety gmin. Rada zatwierdzała też budżet i plan świadczeń w naturze powiatowego związku samorządowego. Uchwalała korekty w podziale administracyjnym powiatu i poszczególnych gmin. Przyjmowała sprawozdanie z działalności starosty, wydziału powiatowego, komisji przez siebie powołanych. Zawierała umowy w sprawie zaciągania pożyczek, sprzedaży lub zmiany obciążenia majątku ruchomego. PRN załatwiała także interesantów - wydawała opinie o zainteresowanych osobach, potrzebne im zaświadczenia. Przez swoje komisje sprawowała nadzór nad różnymi instytucjami Rada działała na posiedzeniach odbywających się teoretycznie przynajmniej raz w miesiącu. Radni rekrutowali się spośród kandydatów wysuwanych przez organizacje polityczne i społeczne, spółdzielcze, gospodarcze, zawodowe działające legalnie w kraju : przedstawicieli rad niższego szczebla delegowanych przez gminne i miejskie rady. Między posiedzeniami rady funkcje jej sprawowało prezydium - kolegialny organ wybierany przez radę składający się z 5 osób - przewodniczącego, zastępcy oraz 3 członków. Organami pomocniczymi rady były komisje (obowiązkowe przynajmniej trzy finansowo-budżetową, oświatową, kontroli). Organem wykonawczym powiatowej rady narodowej był wydział powiatowy ze starostą jako przewodniczącym z urzędu. ( Dekret PKWN z dn. 21.08.1944 o trybie powołania władz administracji ogólnej I i II instancji. Dz.U RP nr 2 poz.8). Ustawa z 20.03.1950 (Dz. U NR 14 poz. 140 z 20.03. 1950) o terenowych organach jednolitej władzy państwowej zniosła organy administracji rządowej zarówno ogólnej - urzędy wojewodów i starostów, jak i tzw. administracji nie zespolonej całość spraw przekazała zreorganizowanym radom narodowym. Szczególnie szerokie kompetencje otrzymało prezydium. PRN w Sokołowie Podl. Działalność rozpoczęła we wrześniu 1944, podlegała Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Warszawie, nadzorowała gminne rady. Zakres działania PRN w Sokołowie obejmował powiat sokołowski: gminy Chruszczewka, Grochów, Jabłonna, Korczew, Kosów, Kowiesy, Kudelczyn, Olszew, Sabnie, Sterdyń, Wyrozęby.

Border dates:

1944-1950

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1944-1950, 1944-1950.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

164

Total archival units developed :

164

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 164 j.a. T.19
Book inventory approved Tak 164 j.a. T.19

w skontrum stwierdzono brak sygn.99,109, dopisano 1j.a.