Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Oleksinie powiat Siedlce

Reference code
62/203/0
Border dates
1826-1917, 1925
Number of series
3
Number of scans
4232

Content:

Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1857 sygn 1-32, Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1858-1879 sygn 33-54, Cz.3Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 55-75, Akt zbiorowe do aktów urodzeń (sprostowanie aktów urodzeń) 1896, 1898, 1900 sygn. 76-78, akta urodzeń, małżeństw, zgonów (duplikat) 1901-1911, 1912, 1913 sygn. 79-84, 86-90, 99 oprawione razem ks. Unikat M, Zg 1906 sygn. 85, akta zbiorowe (sprostowania aktów) 1907-1911 [1950-2000] sygn. 91-95, dokumenty do akt małżeństw 1848, 1908, 1925 sygn. 96-98, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1913 -1914 sygn. 100-101, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1915-1917 sygn. 102, 104, 106, akta zbiorowe 1915 [1969] , 1916 [2001], 1917 [1989] sygn. 103, 105, 107

The history of the creator:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Aleksego w Oleksinie, dekanat siennicki, od 1868 nowomiński, diecezja warszawska (w 20-leciu katedralny), siedziba- Oleksin, Miejscowości należące do parafii: Oleksin, Albinów, Bojmie, Choszcze, Jagodne, Mingosy, Pieńki, Piotrowina, Ryczyca, Sionna, Skruda, Sosnowe, Wilczonek, Żdżar. Pierwotny kościół drewniany, wybudowany w 1545 r. przez Aleksego Boimskiego; w dwa lata później biskup poznański, Benedykt Izbiński, utworzył parafię. Kościół początkowo obsługiwali zakonnicy z Bojmia. Następnie w 1626 r. ks. Marceli Weiss, ówczesny proboszcz, kościół gruntownie odrestaurował i powiększył. Kościół parafialny drewniany, wybudowany w 1945 r. Księgi metrykalne w parafii od 1877 r. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz. PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Rada Państwa 04.06.1901r zwolniła sędziów pokoju z tego obowiązku (Zb. Pr i Rozp. Nr 67 poz.1346). Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (Dz. P KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym, ograniczało swobodę wyznania dzieci z małżeństw mieszanych - katolików z prawosławnymi (musiały przyjąć prawosławie). (od 1847r odstępstwo od prawosławia karano jako przestępstwo.) Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868r na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. W okresie XX-lecia Kościół Rzymskokatolicki opierał się na Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917r. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946r świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego (Dz. U. Nr 48 poz. 272 Prawo o aktach stanu cywilnego i 273 Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego). Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z 24.11. 1945r w sprawie wykonywania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzających to prawo (Dz.U. Nr 54 poz. 304) regulowało sposób funkcjonowania USC. Bibliografia: Prawo cywilne obowiązujące w guberniach Królestwa Polskiego T. I Petersburg 1875. Zbiór przepisów prawnych w sprawach rejestracji stanu cywilnego wydanych po odzyskaniu niepodległości państwowej Warszawa 1931opr. J. Litwin, A. Rżewski

Border dates:

1826-1917, 1925

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1826-1917, 1826-1917, 1925-1925, 1925-1925.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

107

Total archival units developed :

78

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 29 j.a.2932,3057,3207, 3363,3493, 3652, 3874, 4067, 4262, 4378, 4523, 4604, 4642/13, 4856/14, 4996, 5169/16, 5384/17, 5459/18
Book inventory approved Tak 78 j.a. T. 6
Delivery and acceptance list Tak 29 j.a.2932,3057,3207, 3363,3493, 3652, 3874, 4067, 4262, 4378, 4523, 4604, 4642/13, 4856/14, 4996, 5169/16, 5384/17, 5459/18
Book inventory approved Tak 78 j.a. T. 6

zmikrofilmowane księgi 1826-1857 mikrofilm 318121-318152, zdigitalizowane z mikrofilmu 1826-1857, z oryginału 1866-1912