Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Prostyni powiat Węgrów

Reference code
62/210/0
Border dates
1826-1874
Number of series
2
Number of scans
1864

Content:

Księgi UMZ z lat 1826-1865 sygn. 1-40. Alegata z lat 1843-1852, 1854-1859 sygn. 41-56., księgi UMZ 1866-1874 sygn. 57-65

The history of the creator:

Nazwa zespołu umowna. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Trójcy w Prostyni, dekanat węgrowski. Miejscowości w parafii: Prostyń, Borek, Chmielnik, v. Nakło, Emiljanów, Grądy, Karczunek v. Łęg, Kiełczew, Kursak, Kutaski, Majdan Kiełczewski, Majdan Kossowski, Orzołek, Rytele Święcickie, Treblinka, Wólka Okrąglik, Wólka Dolna, Złotki, folw. Kiełczew, Milewko, Sołdany. Pierwotny kościół istniał już w 1344r jako filia parafii Kosów. Po uposażeniu w 1511r przez braci Bogdana, Macieja, Mikołaja dziedziców Prostyni parafia uzyskała samodzielność. Parafia miała wówczas dwa kościoły pw. Św. Trójcy (rozebrany w 1799 r.) i Św. Anny (spalony przez Szwedów w 1657r). K. Św. Anny odbudowany w 1750r kościół istniał do 1879r, rozebrany z powodu złego stanu. Nowy wybudowany w latach 1802-1812r K. P.w. Św. Trójcy spłonął w 1812r od pioruna, rolę kościoła parafialnego pełnił K. Św. Anny. Obecny kościół murowany wybudowany w latach 1858-1860 konsekrowany przez biskupa Beniamina Szymańskiego p.w. Św. Trójcy. W 1944 świątynia wysadzona w powietrze przez Niemców. Nowa oparta o plany Świątyni Opatrzności Bożej z Warszawy wybudowana w latach 1946-54. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Rada Państwa 04.06.1901r zwolniła sędziów pokoju z tego obowiązku (Zb. Pr. i Rozp. Nr 67 poz.1346). Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (Dz. P KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym, ograniczało swobodę wyznania dzieci z małżeństw mieszanych - katolików z prawosławnymi (musiały przyjąć prawosławie). (od 1847r odstępstwo od prawosławia karano jako przestępstwo.) Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868r na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. W okresie XX -lecia Kościół Rzymskokatolicki opierał się na Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917r. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946r świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego (Dz.U. Nr 48 poz. 272 Prawo o aktach stanu cywilnego i 273 Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego). Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z 24.11. 1945r w sprawie wykonywania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzających to prawo (Dz. U. Nr 54 poz. 304) regulowało sposób funkcjonowania USC. Bibliografia: Prawo cywilne obowiązujące w guberniach Królestwa Polskiego T. I Petersburg 1875. Zbiór przepisów prawnych w sprawach rejestracji stanu cywilnego wydanych po odzyskaniu niepodległości państwowej Warszawa 1931opr. J. Litwin, A. Rżewski

Border dates:

1826-1874

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1826-1874.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

65

Total archival units developed :

65

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 65 j.a. T.9

Zmikrofilmowane księgi UMZ z lat 1826-1856 nr 319401-319440. Akta z lat 1875-1903 przechowuje AP m.st. Warszawy Oddz. Pułtusk zesp. 79/134/0