Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętego Stanisława w Siedlcach

Reference code
62/220/0
Border dates
1826-1918
Number of series
2
Number of scans
14438

Content:

Cz.1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1861 sygn.1-36, Alegaty do aktów małżeństw 1826, 1829, 1831-1835, 1839-1842, 1844-1855, 1862, 1863 sygn 37-63, Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1862-1879 sygn. 64-81, Alegaty do aktów małżeństw 1866, 1867, 1869 sygn. 82-84, Cz.3 Alegaty do aktów małżeństw 1860, 1861 sygn. 85-86, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 87-107, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901 -1911 sygn. 108-118, alegata 1908 sygn. 119, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1912-1918 sygn 120-126

The history of the creator:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława BM w Siedlcach (obecny adres Siedlce ul. Floriańska 3) Pierwotny kościół wybudowany został w 1532 r. przez Stanisława Siedleckiego i tegoż roku erygowano parafię. Kościół parafialny murowany, wybudowany w 1753 r., fundacji Kazimierza Czartoryskiego i jego żony Izabeli z Morsztynów, konsekrowany w 1753 r. przez Bpa Antoniego Ostrowskiego. Księgi parafialne w parafii: urodzenia od 1706r, małżeństwa 1760, zmarłych od 1787r. Miejscowości należące do parafii w XIX w: Siedlce, Golice, Jagodnia, Stok Lacki, Białki, Sekuła, Topórek, Ujrzanów, Żabokliki, Starawieś, Piaski Starowiejskie, Grabianów, Strzała, Purzec. W 1919r z parafii wydzielono parafię katedralną Niepokalanego Poczęcia NMP. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Rada Państwa 04.06.1901r zwolniła sędziów pokoju z tego obowiązku (Zb. Pr i Rozp. Nr 67 poz.1346). Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (DzP KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym,ograniczało swobodę wyznania dzieci z małżeństw mieszanych - katolików z prawosławnymi (musiały przyjąć prawosławie). (od 1847r odstępstwo od prawosławia karano jako przestepstwo.) Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868r na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. W okresie XX-lecia Kościół Rzymskokatolicki opierał się na Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917r. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946r świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego (Dz.U. Nr 48 poz. 272 Prawo o aktach stanu cywilnego i 273 Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego). Rozporzadzenie Ministra Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z 24.11. 1945r w sprawie wykonywania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzajacych to prawo (Dz.U. Nr 54 poz. 304) regulowało sposób funkcjonowania USC. Bibliografia: Prawo cywilne obowiązujace w guberniach Królestwa Polskiego T. I Petersburg 1875. Zbiór przepisów prawnych w sprawach rejestracji stanu cywilnego wydanych po odzyskaniu niepodległości państwowej Warszawa 1931opr. J. Litwin, A. Rżewski

Border dates:

1826-1918

Classification:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

The name of the creator:

Dates:

1826-1918.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

rosyjski, polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

126

Total archival units developed :

107

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.69

Total current materials developed

2.05

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie 126 j.a.
Delivery and acceptance list Tak 17 j.a.nab.2901,3112,3210,3355, 3538, 3715, 3788, 3954, 4155, 4301, 4465 i 4592/12, 4741, 4870, 5043, 5210, 5330/17, 5821/19 (1 j.a.)
Book inventory approved Tak 107 j.a. T. 6

Zmikrofilmowane księgi 1826-1861 mikrofilm 318389-318424, lata 1862-1873 mikrofilm 119P- 130P, lata 1880-1905 mikrofilm nr 166P-191P