Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krześlinie powiat Siedlce

Reference code
62/243/0
Border dates
1955-1972
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Plany pracy rady 1958-1970 sygn. 1-10, Działalność organów kolegialnych 1965-1970 sygn. 11-14, Protokóły sesji GRN 1958-1972 sygn. 15-28, Zarzadzenia przewodniczacego GRN 1965 sygn. 29, protokoły posiedzeń komisji 1959-1972 sygn. 30-79, protokoły posiedzeń prezydium 1956-1972 sygn. 80-96, zebrania wiejskie 1968-1971 sygn. 97-100, plany gospodarcze i sprawozdania 1961-1970 sygn. 101-109, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1955-1972 sygn. 110-120, budżety 1966-1971 sygn. 121-129, Sprawozdania budżetowe 1968-1971 sygn. 126-129, projekt techniczny budowy drogi lokalnej Krześlin – Brzozów 1964 sygn. 130, projekt techniczny budowy drogi lokalnej Brzozów – Nakory 1965 sygn. 131, nab. 4122/10 - 5 ja.. 0,12 mb mapy zasadnicze - Brzozów, Kownaciska, Krześlin, Krześlinek, Nakory, nab. 4922/2014 4 j.a. zebrania wiejskie

The history of the creator:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krześlinie jako organ zarządzająco-wykonawczy Gromadzkiej Rady Narodowej w Krześlinie istniało w latach 1954-1972 zostało powołane na mocy Ustawy z 25 września 1954r o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. (Dz. U 1954 nr 43 poz. 190 Ustawa o zmianie konstytucji PRL z dn. 25.09. 1954, nr 43 poz. 191 Ustawa z dn. 25.09. 1954 o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych, zm. Dz. U 1957 nr 17 poz.87 Ustawa z 22.03.1957 ) Gromadę Krześlin z siedzibą GRN w Krześlinie w powiecie siedleckim w woj. warszawskim, utworzono na mocy uchwały nr VI/10/18/54 WRN w Warszawie z dnia 5 października 1954. W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad Brzozów, Kownaciska, Krześlin i Krześlinek ze zniesionej gminy Krześlin. 31 grudnia 1961 do gromady Krześlin włączono wieś Nakory ze zniesionej gromady Krynica. Gromadzka Rada Narodowa w Krześlinie od 1958 roku działała w oparciu o nową ustawę o radach narodowych (Dz U 1958 Nr 5 poz. 16 Ustawa z dn. 23.01. 1958 o radach narodowych , Dz U 1963 Nr 28 poz. 164 Ustawa z 28.06. 1963 r o zmianie ustawy o radach narodowych) Składała się z 16 radnych. Kompetencje rady ustawa z 1954 r. określiła dość ogólnikowo „kierują w swoim zakresie na terenie gromady działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną” (art. 10) W 1958r precyzyjniej sformułowano zakres działania rad narodowych i ich kompetencje. Rada uchwalała na posiedzeniach lub rozpatrywała akty o zasadniczym znaczeniu dla podległego terytorium, jak budżet, plan społeczno-gospodarczy, sprawozdania z jego wykonania. Do zadań gromadzkich rad należały w szczególności- współdziałanie z kółkami rolniczymi, spółdzielniami produkcyjnymi, dbanie o prawidłową gospodarkę w lasach, współdziałanie ze spółdzielniami w zakresie zaopatrzenia i usług, zarząd mieniem gromadzkim, drobnymi zakładami produkcyjnymi, usługowymi, zabezpieczenie pomieszczeń i obsługa szkół podstawowych, przysposobienia rolniczego, izb porodowych, bibliotek. Aparatem wykonawczym i zarządzającym rady było prezydium, opiniodawczym i kontrolnym komisje rady. Organami pomocniczymi gromadzkich rad byli sołtysi i zebrania wiejskie. Prezydium- organ wykonawczo-zarządzający rady, reprezentujący radę na zewnątrz i organizujący jej pracę. Jego skład wybierała rada, jego liczebność zależała od hierarchii rady i wielkości jednostki administracyjnej. Komisje rady: opiniowały i inicjowały sprawy mające być przedmiotem sesji, kontrolowały działalność aparatu prezydium i całej rady. Ilość komisji, ich składy liczbowe ustalały rady narodowe w oparciu o wytyczne Rady Państwa wydane w latach 1950, 1958. Ramowy regulamin obrad gromadzkich rad narodowych został wprowadzony uchwałą Rady Państwa z 11.12. 1954r. Teren gromady Krzeslin wszedł w skład gminy Suchożebry jako podstawowej jednostki podziału administracyjnego utworzonej na podstawie ustawy z dnia 29.11.1972 r (Dz. U.1972 Nr 49 poz. 312)

Border dates:

1955-1972

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1955-1972.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

140

Total archival units developed :

131

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Tak 140 j.a.
Book inventory approved Tak 131 j.a T. 40
Delivery and acceptance list Tak 9 j.a. nab. 4122/10, 4922/14