Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Sokołowie Podlaskim

Reference code
62/274/0
Border dates
1949-1955
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Rozkazy i zarządzenia Komendanta 1951, 1952, 1954 sygn. 1-3, sprawozdania ogólne z pracy hufca i hufców gromadzkich 1954, 1955 sygn. 4-6, Ewidencja wydanych zaświadczeń i legitymacji b.d. Sygn. 7, Rozkazy Komendanta dotyczące spraw personalnych, organizacyjnych 1953, 1954-1955 sygn. 8-9, Sprawy różne 1954 sygn. 10-11, Sprawy ogólne [ m.in.. Zarządzenie w sprawie akt tajnych} 1955 sygn. 12, Plany pracy 1954-1955 sygn. 13-14, Wyszkolenie 1954, 1955 sygn.15-16, Praca kulturalno-oświatowa i propaganda 1955 sygn. 17, Biuletyny Informacyjne 1955 sygn. 18, Książka ewidencji uzbrojenia 1950, 1952, 1954, 1955 sygn. 19-22, Księga materiałowa materiałów trwałego użytku i zaopatrzenia 1949, 1953 sygn. 23-24, Przegląd uzbrojenia 1950-1954 sygn.25-26, Książka inwentarzowa biblioteki 1951-1952 sygn.27, Dziennik dokumentów przychodowo-rozchodowych 1952-1953 sygn. 28, Książki materiałowe pododdziałów 1952-1953 sygn. 29-32

The history of the creator:

Powszechna Organizacja „Służba Polsce” w Sokołowie Podlaskim została powołana na mocy ustawy z dnia 25 .II.1948 r. o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży oraz o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu. Do podstawowych zadań organizacji należała : realizacja zaleceń ideologicznych PZPR i ZMP , dbałość o rozwój kultury fizycznej i sportu oraz werbunek do hufców i brygad robotniczych. Organizacja funkcjonowała do 1955 roku , została rozwiązana na mocy zarządzenia nr.362 z dn.29.XI.1955 r. Prezesa Rady Ministrów.

Border dates:

1949-1955

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

32

Total archival units developed :

32

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 32 j.a. T. 83 IZA

W 2008r inwentarz uzupełniono, wpisano do bazy IZA, poprawiono datę początkową