Węgrowski Powiatowy Urząd do Spraw Powinności Wojskowej

Reference code
62/328/0
Border dates
1874-1918
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Poslužnoj spisok" [Wykaz przebiegu służby wojskowej ]1874 - 1918 (2 j. a. ) sygn. 1-2 Dziennik rejestracji korespondencji wychodzącej na 1914 ( 1 j. a.) sygn. 3 Akta spraw 1874 – 1917 (24 j. a. ) sygn. 4- 27

The history of the creator:

Mocą ustawy z 1 (13) I 1874 roku przeprowadzono reformę wojskową, która wprowadzała obowiązek służby wojskowej na terenie całego Cesarstwa Rosyjskiego. Już w styczniu utworzono gubernialne i podległe im, powiatowe urzędy do spraw powinności wojskowych. Obsadę powiatowego urzędu ds. powinności wojskowych stanowili: naczelnik, zastępca, komisarz powiatowy ds. włościańskich, lekarz powiatowy, wójtowie gmin i burmistrzowie miast, z których przyjmowani byli rekruci. Do głównych zadań tych urzędów należało: powoływanie osób podlegających obowiązkom wojskowym, sprawdzanie informacji o poborowych, przeprowadzenie poboru, badania lekarskie poborowych, przyznawanie ulg oraz stosownych odroczeń, zwolnień od służby wojskowej, kontrola rezerwistów i żołnierzy pospolitego ruszenia oraz zaliczanie rekrutów do właściwej kategorii wojskowej. Węgrowski Powiatowy Urząd do Spraw Powinności Wojskowych powołany został w 1874 roku, do lipca 1912 roku podlegał Siedleckiemu Gubernialnemu Urzędowi do Spraw Powinności Wojskowych, później zaś po zmianach administracyjnych - Łomżyńskiemu Gubernialnemu Urzędowi do Spraw Powinności Wojskowych. Urząd funkcjonował bez poważniejszych zmian organizacyjno-prawnych do czasu ewakuacji z Królestwa w głąb Rosji - do Moskwy, w lipcu 1915 roku. Działalność ta sprowadzała się do kontynuowania spraw rozpoczętych przed lipcem 1915 roku. Ostatni sygnowany przezeń dokument pochodzi ze stycznia 1918 roku. Z zachowanego materiału archiwalnego można stwierdzić, iż posługiwano się system kancelaryjnym dziennikowym. Akta sporządzono w języku rosyjskim. Dokumentacja zawarta w zespole obejmowała tereny powiatu węgrowskiego. Akta Węgrowskiego Powiatowego Urzędu do Spraw Powinności Wojskowej zawierają m. in.; dziennik rejestracji korespondencji wychodzącej na rok 1914, wykazy przebiegu służby wojskowej z lat 1874-1918, w których możemy znaleźć takie informacje jak: dane osobowe, stan cywilny, stan zdrowia, wykształcenie, piśmienność, zawód, wyznanie a nawet wzrost czy obwód piersi poborowego. Oprócz tego możemy prześledzić dokładny przebiegu służby z adnotacjami dotyczącymi rozpoczęcia i zakończenia służby, odznaczeń, nagan i dodatkowych umiejętności nabytych w wojsku. Równie interesujące są akta sprawy w których poruszane są takie zagadnienia jak informacje o żołnierzach pospolitego ruszenia, rezerwistach, o składzie urzędy wojskowego, o sytuacji rodzinnej i stanie zdrowia poborowych, o grzywnach nałożonych za uchylanie się od spełnienia powinności wojskowej itp. Pierwotnie zespół liczył 28 jednostek, jednak w trakcie opracowywania dwie jednostki - Poslužnoj spisok"i z lat 1910 – 1918 połączono w jedną, są to akta luźne, pochodzą z tego samego okresu a także stanowią ten sam typ dokumentacji –(wykazy przebiegu służby wojskowej).

Border dates:

1874-1918

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1895-1916.

Former name:

Foreign language name:

Vengrovskoe Uezdnoe po Voinskoj Povinnosti Prisutstvie

Languages:

Availability:

Total archival units:

27

Total archival units developed :

27

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.4

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 27 j.a. T. 620 IZA

akt nie brakowano, nie mikrofilmowano