Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Siedlcach

Reference code
62/336/0
Border dates
[1916] 1919-1933
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta nie mają konsekwentnego układu chrologicznego, ani rzeczowego, zawierają m.in.. Akta ogólne, organizacyjne (listy członków straży obywatelskiej, listy poborów do policji, wykazy urlopów, sprawy kadrowe, Kasa Samopomocy, regulamin Milicji Miejskiej, prenumerata czasopism, sprawy biblioteki, Policyjny Klub Sportowy itp.) 1918-1932 sygn. 1-47, 50-53, Teczki dotyczące spraw politycznych 1918- 1932 sygn. 54-73,75, Nakazy prokuratora 1916 sygn. 74, postępowanie dochodzeniowe w sprawach karnych 1918- 1932 sygn. 76-95, raporty funkcjonariuszy 1917-1919 sygn. 96-98, sprawy kulturalno-oświatowe 1919- 1932 sygn. 99-102, spisy różne (pozwolenia na broń, rejestry dorożkarzy, właścicieli nieruchomości, reemigranci, lekarze, poborowi, sprawy meldunkowe itp.) 1916-1920- sygn. 103-121, korespondencja 1916-1919 sygn. 50, 122-143, księgi dyżurów policji w Siedlcach i posterunków gminnych 1919-1932 sygn. 48-49, 144-195. Sygn. 116 Spisy raporty - po konserwacji zabezpieczającej, nie udostępniać, raporty sytuacyjne 1922-1927, sygn.196, Podręcznik materiałów informacyjnych na terenie Posterunku Policji Państwowej w Skórcu 1937-1939, sygn. 197

The history of the creator:

Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Siedlcach została utworzona na mocy ustawy z 24 VII 1919 r. o Policji Państwowej (Dz. P. P. P. 1919, nr 61, poz. 363). Później podstawę prawną jej funkcjonowania stanowiło rozporządzenie Prezydenta RP z 6 III 1928 r. o Policji Państwowej (Dz. U. 1928, nr 28, poz. 257, zm. 1931 nr 5, poz.27). Podlegała Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Komendantowi Głównemu Policji. Podzielona była na okręgi wojewódzkie i komendy powiatowe. W skład tych ostatnich wchodziły posterunki, obejmujące jedną lub parę gmin oraz komisariaty tworzone w miastach. Zadania policji: ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz współdziałanie w sprawach obrony państwa, organ wykonawczy wymiaru sprawiedliwości w zakresie ścigania przestępstw. Komenda powiatowa działała w oparciu o przepisy o organizacji powiatowych komend Policji wydane przez MSW na podst. Art. 5 i 8 ustawy z 24.07.1919 o Policji Państwowej (Dz. U. 1919 nr 94 poz.508) prowadziła sprawy administracyjno-gospodarcze podległego powiatu . W zakresie dochodzenia i ścigania przestępstw Policja Państwowa była organem władz sądowych i prokuratorskich. W sprawach o przestępstwa ścigane z urzędu przed sądami grodzkimi wnosiła i popierała oskarżenie jako oskarżyciel publiczny w zastępstwie prokuratora. W zakresie bezpieczeństwa ,spokoju i porządku publicznego podlegała władzom administracji ogólnej. W sprawach o przestępstwa z oskarżenia prywatnego Policja Państwowa na żądanie oskarżyciela przyjmowała jego skargę i w razie potrzeby zabezpieczała dowody, po czym kierowała sprawę do właściwego sądu. Komenda Powiatowa PP w Siedlcach podlegała Komendzie Policji Państwowej Województwa Lubelskiego (początkowo Okręgowej Komendzie Policji w Lublinie), nadzorowała teren powiatu siedleckiego. Działalność zakończyła we wrześniu 1939 r. na skutek okupacji państwa polskiego przez Niemcy. ( I Rozporządzenie o odbudowie Administracji z dnia 26.10.1939 Dz. Rozp. GGP str.3) Podział powiatu siedleckiego na okręgi policyjno-sądowe: I. Gm. Czuryły, Stok Ruski, Tarków, II. Gm. Krześlin, Niwiski, Skupie, Mordy, III. Gm. Wodynie, Skórzec, Żeliszew, IV. Gm. Domanice, Starawieś, Wiśniew, V. Gm. Jasionka, Pióry, Zbuczyn.

Border dates:

[1916] 1919-1933

Classification:

administracja specjalna

The name of the creator:

Dates:

1919-1933.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Provided partially

Total archival units:

197

Total archival units developed :

195

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.72

Total current materials developed

2.7

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak nab 5598, 5599/18
Electronic archive inventory draft Nie 2 j.a.
Book inventory approved Tak 192 j.a. T.33

w czasie skontrum nie odnaleziono 3 j.a., w ZoSIA 197 j.a.