Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wojcieszkowie powiat Łuków

Reference code
62/398/0
Border dates
1954-1972
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Protokoły z sesji rady 1957-1960 sygn. 1, uchwały, rejestr uchwał 1958-1965 sygn. 2-3, protokoły sesji rady 1961-1972 sygn. 4-10, protokoły komisji 1954-1972 sygn. 11-16, protokoły z posiedzeń prezydium 1955-1972 sygn. 17-28, plany gospodarcze 1961-1972 sygn. 29, rejestr obowiązkowych dostaw 1971 sygn. 30-31, zebrania wiejskie, sołtysi 1961-1967 sygn. 32-33, kontrole 1960-1972 sygn. 34, budżety 1954-1972 sygn. 35-51, nab. 3996/09 (4j.a. ) ewidencja gruntów i budynków 1964-1969

The history of the creator:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wojcieszkowie istniało w latach 1954-1972. Siedziba- Wojcieszków. Gromada Wojcieszków została utworzona Uchwałą nr 13 WRN w Lublinie z 5.10.1954 r (Dz. Urz. WRN w Lublinie nr 15 poz.64) z b. gromad Wojcieszków, Bystrzyca, Helenów, Otylin, Wola Bobrowa, Wola Burzecka z gminy Wojcieszków na podstawie Ustawy o zmianie konstytucji PRL z dn. 25.09. 1954, Dz. U. 1954 nr 43 poz. 190. Uchwałą WRN w Lublinie nr 14/59 z 28.08.1959 wyłączony Oszczepalin A i B i włączony do gromady Wola Bystrzycka od 1.01. 1960r (Dz. Urz. WRN w Lublinie 1959 nr 9 poz.64) Na mocy Uchwały WRN w Lublinie z 23.10.1957r nr 270/57 PGRN w Wojcieszkowie obsługiwało gromady Burzec, Wola Osowińska, Wola Bystrzycka, Wojcieszków w zakresie USC. (Dz. Urz. WRN w Lublinie 1957 nr 9 poz. 57). PGRN w Wojcieszkowie działało na podstawie Ustawy z 25 września 1954r o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. (Dz. U 1954 nr 43 poz. 191), z późn. zm. Dz. U 1957 nr 17 poz.87 Ustawa z 22.03.1957). W 1969r włączono teren zlikwidowanych gromad Burzec i Wola Bystrzycka. W 1958 roku uchwalono nową ustawę o radach narodowych, którą nowelizowano w 1963 roku. (Dz U 1958 Nr 5 poz. 16 Ustawa z dn. 23.01. 1958 o radach narodowych , Dz U 1963 Nr 28 poz. 164Ustawa z 28.06. 1963r o zmianie ustawy o radach narodowych) Kompetencje rady ustawa z 1954r określiła dość ogólnikowo „kierują w swoim zakresie na terenie gromady działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną” (art. 10) W 1958r precyzyjniej sformułowano zakres działania rad narodowych i ich kompetencje. Rada uchwalała na posiedzeniach lub rozpatrywała akty o zasadniczym znaczeniu dla podległego terytorium, jak budżet, plan społeczno-gospodarczy, sprawozdania z jego wykonania. Do zadań gromadzkich rad należały w szczególności- współdziałanie z kółkami rolniczymi, spółdzielniami produkcyjnymi, dbanie o prawidłową gospodarkę w lasach, współdziałanie ze spółdzielniami w zakresie zaopatrzenia i usług, zarząd mieniem gromadzkim, drobnymi zakładami produkcyjnymi, usługowymi, zabezpieczenie pomieszczeń i obsługa szkół podstawowych, przysposobienia rolniczego, izb porodowych, bibliotek. Aparatem wykonawczym i zarządzającym rady było prezydium, opiniodawczym i kontrolnym komisje rady. Organami pomocniczymi gromadzkich rad byli sołtysi i zebrania wiejskie. Prezydium- organ wykonawczo-zarządzający rady, reprezentujący radę na zewnątrz i organizujący jej pracę. Jego skład wybierała rada, jego liczebność zależała od hierarchii rady i wielkości jednostki administracyjnej. Komisje rady: opiniowały i inicjowały sprawy mające być przedmiotem sesji, kontrolowały działalność aparatu prezydium i całej rady. Ilość komisji, ich składy liczbowe ustalały rady narodowe w oparciu o wytyczne Rady Państwa wydane w latach 1950, 1958. Ramowy regulamin obrad gromadzkich rad narodowych został wprowadzony uchwałą Rady Państwa z 11.12. 1954r. Gminy jako podstawowe jednostki podziału administracyjnego w miejsce dotychczasowych gromad, utworzono ponownie, na podstawie ustawy z dnia 29.11.1972 r (Dz. U.1972 Nr 49 poz..312). Teren gromady Wojcieszków wszedł w skład gminy Wojcieszków.

Border dates:

1954-1972

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1954-1972.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

46

Total archival units developed :

42

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 42 j.a. T. 41 IZA
Delivery and acceptance list Tak 4 j.a. Nab. 3996/09

brak jednostek sygn. 42-49, 51, sygn. 35 przesunięta do akt gm. Wojcieszków