Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Woli Bystrzyckiej powiat Łuków

Reference code
62/400/0
Border dates
1955-1969
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Protokoły z sesji rady 1956-1963, 1965-1967 sygn. 1, 3-5, rejestr uchwał rady 1958-1965 sygn. 2, protokoły komisji 1955-1968 sygn. 6-10, protokoły z posiedzeń prezydium 1955-1959, 1962, 1964-1967 sygn. 1-13, 15-17, zebrania wiejskie 1955-1962, 1964-1969 sygn. 18-20, uchwały prezydium 1958-1965 sygn. 14, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1960-1968 sygn. 21, budżety 1955-1963 sygn. 22-26, 28-31, plany gospodarcze i sprawozdania 1959-1966 sygn. 27, gospodarka gromadzka 1964 sygn. 32, budżet i fundusz gromadzki 1964-1968 sygn. 33-37, nab. 3997/09 (7j.a. ) ewidencja gruntów i budynków 1963-1967

The history of the creator:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Woli Bystrzyckiej, 1954-1968, siedziba - Wola Bystrzycka. Gromada w Woli Bystrzyckiej została utworzona Uchwałą nr 13 WRN w Lublinie z dn. 5.10. 1954r (Dz. Urz. WRN w Lublinie nr 15 poz. 64) z dotychczasowych gromad Wola Bystrzycka, Ciężkie, Hermanów, Marianów, Kolonia Bystrzycka ze zlikwidowanej gminy Wojcieszków na podstawie Ustaw z 25.09.1954 o zmianie konstytucji PRL (Dz. U. 1954 nr 43 poz.190) i Ustawy o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. (Dz. U 1954 nr 43 poz. 191, z późn. zm. Dz. U 1957 nr 17 poz.87 Ustawa z 22.03.1957 ) PGRN od 1958 r. działało w oparciu o Ustawę o radach narodowych (Dz U 1958 Nr 5 poz. 16 Ustawa z dn. 25.01. 1958 o radach narodowych , Dz U 1963 Nr 28 poz. 164 Ustawa z 28.06. 1963r o zmianie ustawy o radach narodowych). Kompetencje rady ustawa z 1954r określiła dość ogólnikowo „kierują w swoim zakresie na terenie gromady działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną” (art. 10) W 1958r precyzyjniej sformułowano zakres działania rad narodowych i ich kompetencje. Rada uchwalała na posiedzeniach lub rozpatrywała akty o zasadniczym znaczeniu dla podległego terytorium, jak budżet, plan społeczno-gospodarczy, sprawozdania z jego wykonania. Do zadań gromadzkich rad należały w szczególności- współdziałanie z kółkami rolniczymi, spółdzielniami produkcyjnymi, dbanie o prawidłową gospodarkę w lasach, współdziałanie ze spółdzielniami w zakresie zaopatrzenia i usług, zarząd mieniem gromadzkim, drobnymi zakładami produkcyjnymi, usługowymi, zabezpieczenie pomieszczeń i obsługa szkół podstawowych, przysposobienia rolniczego, izb porodowych, bibliotek. Aparatem wykonawczym i zarządzającym rady było prezydium, opiniodawczym i kontrolnym komisje rady. Organami pomocniczymi gromadzkich rad byli sołtysi i zebrania wiejskie. Prezydium- organ wykonawczo-zarządzający rady, reprezentujący radę na zewnątrz i organizujący jej pracę. Jego skład wybierała rada, jego liczebność zależała od hierarchii rady i wielkości jednostki administracyjnej. Komisje rady: opiniowały i inicjowały sprawy mające być przedmiotem sesji, kontrolowały działalność aparatu prezydium i całej rady. Ilość komisji, ich składy liczbowe ustalały rady narodowe w oparciu o wytyczne Rady Państwa wydane w latach 1950, 1958. Ramowy regulamin obrad gromadzkich rad narodowych został wprowadzony uchwałą Rady Państwa z 11.12. 1954r. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Woli Bystrzyckiej zakończyło działalność z końcem 1968 roku w związku z likwidacją gromady Wola Bystrzycka, której teren włączono do gromady Wojcieszków.

Border dates:

1955-1969

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1955-1969.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

44

Total archival units developed :

37

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 37 j.a T.41 IZA 5
Delivery and acceptance list Tak 7 j.a. Nab. 3997/09

Daty skrajne karty zespołu zapisano tak jak w inwentarzu opracowanym dla grupy zespołów w 1984 r., właściwie powinny mieć zapis 1955-1968 [1969]