Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Żelechowie powiat Garwolin

Reference code
62/402/0
Border dates
[1947] 1950-1973
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Protokóły posiedzeń prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1949-1972 sygn.1-15 (sygn. 12 vakat- przesunięcie do zesp. 496 sygn.8), postanowienia prezydium 1959-1974 sygn. 16-18, sesje MRN 1949-1962 sygn. 19-24, uchwały MRN 1961-1968 sygn. 25, 3. Komisje radzieckie i ich działalność 1951-1957 sygn. 26, Budżet miasta [1947] 1954- 1972 sygn. 27-45, 47, Sprawozdanie [ z wykonania budżetu] [1949] 1961- 1972 sygn. 46, 51, Kontrole i zarządzenia pokontrolne 1965- 1971 sygn. 52, komisje stałe 1959-1968 sygn.53

The history of the creator:

Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U. nr 14, poz. 130) zniosła dotychczasowy dualizm władzy państwowej polegający na oddzieleniu administracji samorządowej od administracji państwowej. Zlikwidowano zarządy miejskie oraz urząd burmistrza. Najwyższym organem władzy państwowej na terenie miasta stała się Miejska Rada Narodowa, która działała za pośrednictwem swych komisji jako ciał opiniodawczych oraz Prezydium jako urzędu wykonawczego. Poszczególne dziedziny działalności powierzone zostały właściwym wydziałom i referatom. Skład prezydium: przewodniczący, zastępca, sekretarz, członkowie. Ustawa z dnia 25 stycznia 1958 r. (Dz U nr 5, poz. 16).o radach narodowych ustaliła kompetencje rad narodowych miast nie stanowiących powiatów: sprawują one administrację państwową na powierzonym im terenie, a w szczególności do ich zakresu działania należą sprawy: miejskich gazowni i elektrowni, zakładów wodociągowych, kanalizacyjnych i oczyszczania miasta oraz przedsiębiorstw komunikacji miejskiej, jak również budowy i utrzymania dróg, ulic, placów i mostów; zarządu budynków mieszkalnych, hoteli miejskich, gospodarki terenami; miejskich zakładów produkcyjnych i jednostek usługowych; zabezpieczenia właściwego pomieszczenia i obsługi gospodarczej szkół podstawowych oraz prowadzenia przedszkoli; teatrów, instytucji muzycznych, archiwów, miejskich domów kultury i świetlic, bibliotek powszechnych; lecznictwa otwartego, izb porodowych i punktów położniczych oraz żłobków. W zakresie organizacji wewnętrznej ustawa z 1958 roku przyznała wydziałom prezydiów rad narodowych status samodzielnych organów administracji, zarządzających poszczególnymi dziedzinami spraw należących do kompetencji rad narodowych. Ustawa przekazywała również decyzję o liczbie i rodzaju komisji bezpośrednio radzie narodowej. Miejskie rady narodowe zostały zlikwidowane z dniem 9 grudnia 1973 roku na podstawie ustawy z 22 listopada 1973 roku oraz ustawy o zmianie ustawy o radach narodowych i Rozporządzenia Rady Ministrów z 23 listopada 1973 w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej, ale już wcześniej Ustawą z 29 listopada 1972 roku o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych z dniem 1.01. 1973r zlikwidowane zostały gromady, a utworzone gminy. W niektórych jednostkach, tak jak w Żelechowie utworzono wspólne rady dla miasta i gminy. Struktura organizacyjna referatowa: Referaty Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlowy, Rolny, Socjalno-Kulturalny, Ogólno-administracyjny, Finansowy, Wojskowy, USC (1953r), w 1962r utworzono Biuro MRN, a w nim stanowiska ogólno-administracyjne, finansowe, przemysłu i handlu, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, socjalno-kulturalne, rolne, USC.

Border dates:

[1947] 1950-1973

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1947-1947, 1950-1973.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

52

Total archival units developed :

52

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.7

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Tak 53 ja. (sygn.12 vakat)
Book inventory approved Tak 52 j.a T. 100

sygn. 12 przeniesiona do zespołu 496 jako sygn. 8