Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Stoczku Łukowskim powiat Łuków

Reference code
62/404/0
Border dates
[1946] 1950-1972
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Biuro MRN: Protokóły z sesji rady [1945] 1950-1972 sygn. 1-8 (brak sygn. 3), 18-19, Protokóły z komisji [1946] 1951-1972 sygn. 9-17, protokóły z posiedzeń Prezydium MRN [1946] 1950-1972 sygn. 20-31, książka kontroli 1960-1962 sygn.32, Referat Finansowy: Budżety 1951-1968 sygn. 33-48, (brak sygn. 49 budżet z 1972), Referat Gospodarki Komunalnej: Książki ewidencyjne nieruchomości 1951-1953 sygn. 51-406 (brak sygnatur 86, 87, 88, 89, 181, 231, 248, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354.) dopływ: 3168/03 - 4 j.a. 0,04 mb Księga Uchwał PMRN 1950-1971, ewidencja wykonania uchwał 1953-1971, Akta przekazania budynku dla szkoły 1953, rzeźni miejskiej 1955, nab. 4438/2012 - 3 j.a. 0,03 mb kwalifikacja gruntów, spis właścicieli gruntów, wykaz właścicieli gruntów wywłaszczonych pod kolej

The history of the creator:

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Stoczku Łukowskim zostało powołane na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U. nr 14, poz. 130), która zniosła dotychczasowy dualizm władzy państwowej polegający na oddzieleniu administracji samorządowej od administracji państwowej. Zlikwidowano zarządy miejskie oraz urząd burmistrza. Najwyższym organem władzy państwowej na terenie miasta stała się Miejska Rada Narodowa, która działała za pośrednictwem swych komisji jako ciał opiniodawczych oraz Prezydium jako urzędu wykonawczego. Poszczególne dziedziny działalności powierzone zostały właściwym wydziałom i referatom. Skład prezydium: przewodniczący, zastępca, sekretarz, członkowie. Ustawa z dnia 25 stycznia 1958 r. (Dz U nr 5, poz. 16).o radach narodowych ustaliła kompetencje rad narodowych miast nie stanowiących powiatów: sprawują one administrację państwową na powierzonym im terenie, a w szczególności do ich zakresu działania należą sprawy: miejskich gazowni i elektrowni, zakładów wodociągowych, kanalizacyjnych i oczyszczania miasta oraz przedsiębiorstw komunikacji miejskiej, jak również budowy i utrzymania dróg, ulic, placów i mostów; zarządu budynków mieszkalnych, hoteli miejskich, gospodarki terenami; miejskich zakładów produkcyjnych i jednostek usługowych; zabezpieczenia właściwego pomieszczenia i obsługi gospodarczej szkół podstawowych oraz prowadzenia przedszkoli; teatrów, instytucji muzycznych, archiwów, miejskich domów kultury i świetlic, bibliotek powszechnych; lecznictwa otwartego, izb porodowych i punktów położniczych oraz żłobków. W zakresie organizacji wewnętrznej ustawa z 1958 roku przyznała wydziałom prezydiów rad narodowych status samodzielnych organów administracji, zarządzających poszczególnymi dziedzinami spraw należących do kompetencji rad narodowych. Ustawa przekazywała również decyzję o liczbie i rodzaju komisji bezpośrednio radzie narodowej. Miejskie rady narodowe zostały zlikwidowane z dniem 9 grudnia 1973 roku na podstawie ustawy z 22 listopada 1973 roku oraz ustawy o zmianie ustawy o radach narodowych i Rozporządzenia Rady Ministrów z 23 listopada 1973 w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej, ale już wcześniej Ustawą z 29 listopada 1972 roku o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych z dniem 1.01. 1973r zlikwidowane zostały gromady, a utworzone gminy. W niektórych jednostkach, tak jak w Stoczku Łukowskim utworzono wspólne rady dla miasta i gminy. Struktura organizacyjna PMRN w Stoczku Łukowskim: Referaty Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlowy, Rolny, Socjalno-Kulturalny, Ogólno-administracyjny, Finansowy, Wojskowy, USC (stan w 1953 r.), w 1962r utworzono Biuro MRN, a w nim stanowiska ogólno-administracyjne, finansowe, przemysłu i handlu, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, socjalno-kulturalne, rolne, USC. PMRN w Stoczku podlegało Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łukowie oraz Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Lublinie.

Border dates:

[1946] 1950-1972

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1946-1946, 1950-1972.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

388

Total archival units developed :

381

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.9

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 406 j.a. T.113 (brak 25 j.a)
Electronic archive inventory draft Tak 415 j.a
Delivery and acceptance list Tak 7 j.a ( nab.3168/03, 4438/2012

akt nie brakowano, ani nie mikrofilmowano; w czasie skontrum stwierdzono brak 25 j.a: ,3, 49, 86, 87, 88, 89, 181, 231, 248, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354.