Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Stanisławowie powiat Mińsk Mazowiecki

Reference code
62/749/0
Border dates
1954-1972
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Plany pracy rady i prezydium 1961-1972 sygn. 1-6, protokoły sesji rady 1954-1955, 1957-1972 sygn. 2-24, komisje 1955-1972 sygn. 25-52, protokoły posiedzeń prezydium 1955-1972 sygn. 53-69, zebrania wiejskie 1955-1968, 1971 sygn. 70-71, plan gospodarczy gromady 1964-1971 sygn. 72, normatywy kancelaryjne 1971 sygn. 73, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1964-1965, 1967-1972 sygn. 74-77, budżety 1966, 1968-1972 sygn. 78-85, sprawozdania 1968-1970, 1972 sygn. 86-88, podział administracyjny 1971 sygn. 89, rejestry gruntów 1970-1972 sygn. 90-92, nab. 4463/2012 przekazywanie terenów, dzierżawy wieczyste 1968-1972 - 1 j.a.

The history of the creator:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Stanisławowie powiat Mińsk Mazowiecki zostało powołane na podstawie Ustawy z 25 września 1954r o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. (Dz. U 1954 nr 43 poz. 190 Ustawa o zmianie konstytucji PRL z dn. 25.09. 1954, nr 43 poz. 191 Ustawa z dn. 25.09. 1954 o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych oraz na podstawie uchwały WRN w Warszawie z 5.10.1954 r. Gromada Stanisławów obejmowała miejscowości: Mały Stanisławów, Porąb, Retków, Sokóle, Stanisławów, Zalesie. Uchwałą WRN w Warszawie z dn.25.02.1960 nr I/5/60 z mocą obowiązującą od 1.01.1960 r.(Dz. Urz. WRN w Warszawie nr 1 poz. 11), do gromady włączono wsie ze zlikwidowanej gromady Rządza (Mianowszczyzna, Ołdakowizna, Osęczyzna, Papiernia, Rządza, Wólka Piecząca, Poręby Stare). Gromadzka Rady Narodowa w Stanisławowie działała na podstawie Ustawy z 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. (Dz. U 1954 nr 43 poz. 190 Ustawa o zmianie konstytucji PRL z dn. 25.09. 1954, nr 43 poz. 191 Ustawa z dn. 25.09. 1954 o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych, zm. Dz. U 1957 nr 17 poz.87 Ustawa z 22.03.1957 ), a od 1958 roku Ustawy o radach narodowych, którą nowelizowano w 1963 roku. (Dz U 1958 Nr 5 poz. 16 Ustawa z dn. 23.01. 1958 o radach narodowych , Dz U 1963 Nr 28 poz. 164 Ustawa z 28.06. 1963 r o zmianie ustawy o radach narodowych). Kompetencje rady ustawa z 1954 r. określiła dość ogólnikowo „kierują w swoim zakresie na terenie gromady działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną” (art. 10) W 1958r precyzyjniej sformułowano zakres działania rad narodowych i ich kompetencje. Rada uchwalała na posiedzeniach lub rozpatrywała akty o zasadniczym znaczeniu dla podległego terytorium, jak budżet, plan społeczno-gospodarczy, sprawozdania z jego wykonania. Do zadań gromadzkich rad należały w szczególności- współdziałanie z kółkami rolniczymi, spółdzielniami produkcyjnymi, dbanie o prawidłową gospodarkę w lasach, współdziałanie ze spółdzielniami w zakresie zaopatrzenia i usług, zarząd mieniem gromadzkim, drobnymi zakładami produkcyjnymi, usługowymi, zabezpieczenie pomieszczeń i obsługa szkół podstawowych, przysposobienia rolniczego, izb porodowych, bibliotek. Aparatem wykonawczym i zarządzającym rady było prezydium, opiniodawczym i kontrolnym komisje rady. Organami pomocniczymi gromadzkich rad byli sołtysi i zebrania wiejskie. Prezydium- organ wykonawczo-zarządzający rady, reprezentujący radę na zewnątrz i organizujący jej pracę. Jego skład wybierała rada, jego liczebność zależała od hierarchii rady i wielkości jednostki administracyjnej. Komisje rady: opiniowały i inicjowały sprawy mające być przedmiotem sesji, kontrolowały działalność aparatu prezydium i całej rady. Ilość komisji, ich składy liczbowe ustalały rady narodowe w oparciu o wytyczne Rady Państwa wydane w latach 1950, 1958. Ramowy regulamin obrad gromadzkich rad narodowych został wprowadzony uchwałą Rady Państwa z 11.12. 1954r. Uchwałą z dn.1.12.1972 nr XX/93/72 WRN w Warszawie (Dz. Urz. WRN w Warszawie 1972 nr 20 poz. 407) została zlikwidowana gromada Stanisławów, a powołana gmina jako podstawowa jednostka podziału administracyjnego na podstawie ustawy z dnia 29.11.1972 r (Dz. U.1972 Nr 49 poz..)

Border dates:

1954-1972

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1954-1972.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

93

Total archival units developed :

92

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 92 j.a. T.43
Delivery and acceptance list Tak 1 j.a. Nab. 4463/2012