Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sołkach powiat Mińsk Mazowiecki

Reference code
62/752/0
Border dates
1956-1968
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Protokoły sesji rady 1968 sygn. 1, Protokóły posiedzeń komisji 1967-1968 sygn. 2-4, Protokoły posiedzeń prezydium 1968 sygn. 5, plany gospodarcze 1967 sygn. 6, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1967 sygn. 7, protokoły z posiedzeń Sesji GRN 1958-1967, sygn.8-17, komisje protokoły 1958-1966 sygn.18-33, protokoły z posiedzeń prezydium 1958-1966 sygn.34-40, zalecenia pokontrolne 1958-1967 sygn.41-46, budżet 1956-1967 sygn. 46-58, zarząd mieniem 1964 sygn.59, podatki i opłaty 1957-1967sygn. 61-75

The history of the creator:

Gromadzkie rady narodowe zostały powołane ustawą z 25 września 1954r o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. (Dz. U 1954 nr 43 poz. 190 Ustawa o zmianie konstytucji PRL z dn. 25.09. 1954, nr 43 poz. 191 Ustawa z dn. 25.09. 1954 o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych, zm. Dz. U 1957 nr 17 poz.87 Ustawa z 22.03.1957 ) W 1958 roku uchwalono nową ustawę o radach narodowych, którą nowelizowano w 1963 roku. (Dz U 1958 Nr 5 poz. 16 Ustawa z dn. 23.01. 1958 o radach narodowych , Dz U 1963 Nr 28 poz. 164Ustawa z 28.06. 1963r o zmianie ustawy o radach narodowych) Kompetencje rady ustawa z 1954r określiła dość ogólnikowo „kierują w swoim zakresie na terenie gromady działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną” (art. 10) W 1958r precyzyjniej sformułowano zakres działania rad narodowych i ich kompetencje. Rada uchwalała na posiedzeniach lub rozpatrywała akty o zasadniczym znaczeniu dla podległego terytorium, jak budżet, plan społeczno-gospodarczy, sprawozdania z jego wykonania. Do zadań gromadzkich rad należały w szczególności- współdziałanie z kółkami rolniczymi, spółdzielniami produkcyjnymi, dbanie o prawidłową gospodarkę w lasach, współdziałanie ze spółdzielniami w zakresie zaopatrzenia i usług, zarząd mieniem gromadzkim, drobnymi zakładami produkcyjnymi, usługowymi, zabezpieczenie pomieszczeń i obsługa szkół podstawowych, przysposobienia rolniczego, izb porodowych, bibliotek. Aparatem wykonawczym i zarządzającym rady było prezydium, opiniodawczym i kontrolnym komisje rady. Organami pomocniczymi gromadzkich rad byli sołtysi i zebrania wiejskie. Prezydium- organ wykonawczo-zarządzający rady, reprezentujący radę na zewnątrz i organizujący jej pracę. Jego skład wybierała rada, jego liczebność zależała od hierarchii rady i wielkości jednostki administracyjnej. Komisje rady: opiniowały i inicjowały sprawy mające być przedmiotem sesji, kontrolowały działalność aparatu prezydium i całej rady. Ilość komisji, ich składy liczbowe ustalały rady narodowe w oparciu o wytyczne Rady Państwa wydane w latach 1950, 1958. Ramowy regulamin obrad gromadzkich rad narodowych został wprowadzony uchwałą Rady Państwa z 11.12. 1954r. Gminy jako podstawowe jednostki podziału administracyjnego w miejsce dotychczasowych gromad, utworzono ponownie, na podstawie ustawy z dnia 29.11.1972 r (Dz. U.1972 Nr 49 poz..)

Border dates:

1956-1968

Classification:

administracja ogólna

The name of the creator:

Dates:

1956-1968.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

75

Total archival units developed :

7

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.64

Total current materials developed

0.04

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 68 j.a. nab. 5579/18 Otwock
Book inventory approved Tak 7 j.a T.43