Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kałuszynie powiat Mińsk Mazowiecki

Reference code
62/753/0
Border dates
1952-1971
Number of series
21
Number of scans
0

Content:

Protokóły sesji MRN 1953- 1971 sygn. 1-17, Komisje stałe MRN 1961- 1970 sygn. 18-70 : 18-27 K. Finansów i Budżetu, 28-35 K. Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, 36-42 K. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej , 43-49 K. Rolna i zaopatrzenia Ludności, 50-55 K. Oświaty i Kultury, 56-64 K. Zdrowia I Zatrudnienia i Opieki Społecznej, 65-67 K. Mandatowa, 68-70 Komisje stałe RN, Miejskie Koło Pomocy Społecznej 1961- 1964 sygn. 71-72, Protokóły posiedzeń PMRN 1952- 1971 sygn. 73- 100, Sprawy organizacyjne PMRN 1954- 1971 sygn. 109- 119, Plany Pracy PMRN 1956- 1971 sygn. 120- 124, Plany gospodarcze 1968- 1969 sygn. 125-126, Sprawozdania 1969- 1970 sygn. 127-128, kontrole 1956- 1969 sygn. 129-134, statystyka osobowa, przydziały etatów 1959- 1967 sygn. 135-140, Podział administracyjny [zmiana nazwy ulicy] 1969 sygn. 141, Komitety blokowe - działalność 1953- 1966 sygn. 142- 149, Programy radiowęzła lokalnego 1963- 1967 sygn. 150- 153, Protokóły z sesji 1970 sygn. 154, Protokóły Komisji Oświaty i Kultury 1961 sygn.155

The history of the creator:

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kałuszynie powiat Mińsk Mazowiecki, 1950-1972, siedziba- Kałuszyn (na pieczątkach i adresach korespondencji brak adresu lokalu), teren działania - miasto Kałuszyn, liczące 1206 ha gruntów, 2628 mieszkańców (dane z lat 60-tych) w powiecie mińskim, województwie warszawskim. PMRN w Kałuszynie zostało utworzone na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U. nr 14, poz. 130). Zlikwidowano Zarząd Miejski oraz urząd burmistrza. Najwyższym organem władzy państwowej na terenie miasta Kałuszyn stała się Miejska Rada Narodowa, która działała za pośrednictwem swych komisji jako ciał opiniodawczych oraz Prezydium jako urzędu wykonawczego. Poszczególnymi dziedzinami spraw należących do właściwości miejskich rad narodowych kierowały referaty jako terenowe organy administracji państwowej. Na podstawie Uchwały Rady Ministrów z dnia 17.04.1950 Instrukcja nr 3 w sprawie tworzenia wydziałów i referatów prezydiów rad narodowych w PMRN utworzono referaty: Referat Ogólno-administracyjny, Finansowo-podatkowy, Spraw Socjalnych i Kulturalnych, Wojskowy, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Urząd Stanu Cywilnego. W 1955r. istniały : Referat Ogólno-administracyjny (1 os.), Referat Finansowy (3 os), Referat Wojskowy (1 os), Referat Socjalno-Kulturalny USC (1 os), Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (1 os). Zadania byłego referatu budownictwa i gospodarki komunalnej przejęły wyodrębnione zakłady gospodarki komunalnej na podstawie uchwały nr 243 Rady Ministrów z 25.05.1956 roku. Za referaty: finansów, wojskowy, USC odpowiadał przewodniczący Prezydium, za Referat Gospodarki Komunalnej zastępca przewodniczącego, za Referat Ogólno-Administracyjny i Socjalno-Kulturalny- sekretarz. Obsada kadrowa referatów Prezydium wynosiła ona od 7 do 11 etatów. Skład prezydium zmieniał się: początkowo stanowili go tylko przewodniczący i zastępca, później rozszerzony skład: przewodniczący, zastępca, sekretarz, 2-3 członków. Na podstawie Ustawy z 25 stycznia 1958r o radach narodowych (Dz U nr 5, poz. 16) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 18 kwietnia 1958r w sprawie zasad tworzenia wydziałów przez prezydia rad narodowych w prezydiach miast do 5 tysięcy mieszkańców należało powołać: Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Referat Przemysłu i Handlu, Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych, Referat Ogólno-Administracyjny, Referat Finansów, Urząd Stanu Cywilnego, który zajmował się także sprawami wojskowymi. W Kałuszynie z w/w nie powołano Referatu Przemysłu i Handlu. 16.01.1969 r. PMRN uchwaliło powołanie w Biurze PMRN następujących jednostek organizacyjnych: Referat Finansów, Budżetu i Planu, Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Stanowisko pracy ds. socjalno-kulturalnych, zaopatrzenia, rolnictwa i skupu, Stanowisko pracy ds. organizacyjno-gospodarczych, Stanowisko pracy ds. wewnętrznych, Urząd stanu cywilnego. W Biurze PMRN zatrudnionych było z przewodniczącym 7 osób, kierownikiem Biura była sekretarz PMRN. PMRN w Kałusznie podlegało Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Mińsku Mazowieckim, a pośrednio Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Organem pomocniczym Prezydium były komisje składające się z członków rady i osób dokooptowanych. Na podstawie Uchwały Rady Państwa z 17.04. 1950 r. miały zostać powołane komisje: Komisja Oświaty i Kultury, Komisja Gospodarki Drogowej, Komisja Finansowo-Budżetowa, Komisja Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej, Komisja Urządzenia Osiedli, W PMRN w Kałuszynie, tak jak w gminach wiejskich, dodatkowo powołano Komisję Rolną. Komisje istniejące w 1954r: Komisja Oświaty i Kultury (9 czł), Komisja Gospodarki Drogowej (9 czł), Komisja Finansowo-Budżetowa (9 czł), Komisja Rolna (9 czł), Komisja Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej (9 czł), Komisja Urządzenia Osiedli. Ponadto działało 6 komitetów blokowych. Komisje (1956): Komisja Oświaty i Kultury, Komisja Gospodarki Drogowej, Komisja Finansowo-Budżetowa. Od 1958r istniało 7 komisji: 1. Finansów i Budżetu, 2. Komisja Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, 3. Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, 4. Komisja Rolna i Zaopatrzenia, 5. Komisja Zdrowia, Zatrudnienia i Opieki Społecznej, 6. Komisja Oświaty i Kultury, 7. Komisja Mandatowa. Miejska Rada Narodowa w Kałuszynie początkowo liczyła 16 radnych, od 1966- 20 radnych. Począwszy od 1954roku wybierani byli w wyborach równych, bezpośrednich, tajnych. Głosowano tylko na jedną listę Frontu Jedności Narodu. Wybory do rad narodowych odbyły się w 1954, 1958, 1961, 1965, 1969 roku. Wg Ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r o radach narodowych Miejska Rada Narodowa w Kałuszynie - mieście nie stanowiącym powiatu, miała następujące kompetencje: sprawowała administrację państwową na terenie miasta, a w szczególności do ich zakresu działania należały sprawy: miejskich gazowni i elektrowni, zakładów wodociągowych, kanalizacyjnych i oczyszczania miasta oraz przedsiębiorstw komunikacji miejskiej, jak również budowy i utrzymania dróg, ulic, placów i mostów; zarządu budynków mieszkalnych, hoteli miejskich, gospodarki terenami; miejskich zakładów produkcyjnych i jednostek usługowych; zabezpieczenia właściwego pomieszczenia i obsługi gospodarczej szkół podstawowych oraz prowadzenia przedszkoli; teatrów, instytucji muzycznych, archiwów, miejskich domów kultury i świetlic, bibliotek powszechnych; lecznictwa otwartego, izb porodowych i punktów położniczych oraz żłobków. W zakresie organizacji wewnętrznej ustawa z 1958 roku przyznała wydziałom prezydiów rad narodowych status samodzielnych organów administracji, zarządzających poszczególnymi dziedzinami spraw należących do kompetencji rad narodowych. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kałuszynie na podstawie Ustawy z 29 listopada 1972 roku o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych zakończyła działalność z końcem 1972 roku, gdyż powołano tu Uchwałą WRN w Warszawie nr XX/94/72 z dn. 1.12.1972 wspólną radę dla miasta i gminy w Kałuszynie.

Border dates:

1952-1971

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1952-1971, 1952-1971.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

155

Total archival units developed :

155

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 155 j.a. T.101 IZA
Book inventory approved Tak 155 j.a. T.101 IZA

Akt nie mikrofilmowano, nie digitalizowano, nie brakowano. Poprzednia karta A z 9.05. 1996 E. Sałamacha. Skorygowano błędną datę końcową, uzupełniono nazwę zespołu