Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej Oddział Powiatowy w Łukowie

Reference code
62/1281/0
Border dates
1955-1956
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

1.Wykazy Komisji Międzyorganizacyjnych TPPR w gromadzkich radach narodowych w powiecie Łuków 1955-1957 2.Rejestr Komisji Międzyorganizacyjnych TPPR powiat Łuków [1955] Sygnatura 1 (s.82) zawiera wykaz nazwisk przewodniczących 41 kół zakładowych na terenie miasta.

The history of the creator:

Stowarzyszenie TPPR w Łukowie zostało zarejestrowane jako tzw. „stowarzyszenie rejestrowane” decyzją Starostwa z 1.10. 1946 r, jednak nie miało stałego oddziału, ani siedziby. W latach 1955/56 Zarząd Powiatowy Odziału Powiatowego w Łukowie miał prawdopodobnie siedzibę w Łukowie na ulicy Spółdzielczej 3 przy biurze Zarządu Powiatowego ZSCh. Oddział podlegał Oddziałowi Wojewódzkiemu w Lublinie. Pod koniec 1955r i na początku 1956 r. przy prezydiach gromadzkich rad narodowych powołano Komisje Międzyorganizacyjne TPPR. Na terenie powiatu istniało formalnie 57 kół przy prezydiach gromadzkich rad narodowych oraz 70 kół przy zakładach i instytucjach, organizacjach powiatu. W 1955r na terenie powiatu wydano ok. 2750 legitymacji, część została jednak zwrócona, dokładna liczba członków nie jest nieznana.Towarzystwo Przyjaźni Polsko- Radzieckiej jako organizacja społeczna powołana została w Lublinie 22 listopada 1944. W dniach 1-3.06. 1946 r w Warszawie odbył się I Kongres Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej. Działała w oparciu o Prawo o stowarzyszeniach z dnia 27.10. 1932r . Została wpisana do Rejestru Stowarzyszeń i Związków Urzędu Spraw Wewnętrznych Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy pod numerem 28. Podstawą ideową TPPR były założenia Frontu Jedności Narodowej, a później Patriotycznego Ruchu Ocalenia Narodowego. Struktura organizacyjna TPPR wzorowana była na organizacji partii. Władzami towarzystwa były: Zjazd, Zarząd, Komisja Rewizyjna mające swe odpowiedniki na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym. Najniższą jednostkę stanowiło Koło. Władze wyższego szczebla wybierano na trzyletnią, (później czteroletnią) kadencję, Zarząd Koła na 2 lata. Najwyższą władzą koła było walne zebranie członków. Statut przewidywał dwa rodzaje członkostwa TPPR: indywidualną i zbiorową. Członkiem zbiorowym mogła być każda organizacja społeczna działająca legalnie na terenie PRL, indywidualnym każdy obywatel. Członkowie byli zobowiązani do przestrzegania statutu, opłacania składek, a członkowie zbiorowi ponadto do powołania społecznych władz Członka Zbiorowego: konferencji sprawozdawczo- wyborczej na dwuletnią kadencję, zarządu, ewentualnie komisji rewizyjnej. Uczniowie szkół średnich i podstawowych od klasy V tworzyli Szkolne Koła Przyjaciół Związku Radzieckiego. Celem organizacji było: 1.propagowanie wśród społeczeństwa przyjaźni polsko- radzieckiej, 2.krzewienie wiedzy o ZSRR, jego osiągnięciach we wszelkich możliwych dziedzinach, 3.popularyzowanie tradycji wspólnych walk wyzwoleńczych i ruchów postępowych narodu polskiego i narodów ZSRR (od 1983r przy TPPR funkcjonowała Komisja Braterstwa Broni – przew. gen. dyw. Jan Śliwiński 1983-1987, potem gen. dyw. Jan Raczkiewicz – były partyzant Oddziału Czapajewa), 4.popularyzacja przodujących doświadczeń radzieckich w dziedzinie życia politycznego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego, 5.informowanie społeczeństwa polskiego o przejawach zainteresowania narodów ZSRR sprawami Polski. Zadania te organizacja miała realizować przez: 1.udział w masowych ogólnonarodowych kampaniach (np. obchody rocznic Rewolucji Październikowej, Rocznicy Zwycięstwa, podpisania Układu o Pomocy Wzajemnej i Współpracy między Polską a ZSRR, rocznica utworzenia Wojska Polskiego w ZSRR, rocznica bitwy pod Lenino, Dni Leninowskie, itp.), 2.organizowanie pogadanek, wieczorów dyskusyjnych, odczytów, wykładów, imprez artystycznych, wystaw, 3.popularyzację w prasie, wydawnictwach, 4.współpracę z Towarzystwem Przyjaźni Radziecko- Polskiej (Obszczestwo Sowietsko-Polskoj Drużby założone w 1957r w Moskwie), 5.udział w rozwijaniu wymiany kulturalnej, ruchu turystycznego (tzw. pociągi przyjaźni, współpraca bratnich miast i obwodów, Dni Kultury Republik Radzieckich, Dni Filmu Radzieckiego, Dni Techniki), 6.popularyzowanie nauki języka rosyjskiego (TPPR prowadził ponad 2000 kursów języka rosyjskiego rocznie), 7.współpraca środowisk o podobnych zainteresowaniach np. miłośników filmu, literatury. Rozporządzeniem Rady Ministrów z 5.11. 1974r TPPR zostało uznane za stowarzyszenie wyższej użyteczności, status ten miało do 13 marca 1990r. Zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 12.02. 1975 otrzymało statut stowarzyszenia wyższej użyteczności (MP 1975 nr 7 poz. 39). W 1991r TPPR zostało przekształcone w Stowarzyszenie Polska- Rosja.

Border dates:

1955-1956

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1955-1956.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

2

Total archival units developed :

2

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 2 j.a. T. 544

Akt nie brakowano, nie mikrofilmowano.