Powiatowy Urząd Ziemski w Siedlcach

Reference code
62/1297/0
Border dates
1944-1947 [1948]
Number of series
11
Number of scans
0

Content:

Administracja: -Przepisy i zarządzenia 1944-1947 sygn. 1-5, -Korespondencja w sprawach administracyjnych 1945-1947 [1948] sygn. 6-8, - Korespondencja w sprawach personalnych 1945-1947 sygn. 9-12, - Sprawozdania okresowe 1945-1946 sygn. 13-15, -Statystyki 1945-1946 sygn. 16-18, Urządzenia Rolne (1939)1944-1947 sygn. 19-20, Sprawy parcelacyjne i wykazy nazwisk właścicieli gospodarstw karłowatych z poszczególnych gmin: Czuryły, Domanice, Huszlew, Kornica, Królowa Niwa, Krześlin, Łysów, Olszanka, Przesmyki, Sarnaki, Skórzec, Skupie, Starawieś, Stok Ruski, Świniarów, Tarków, Wodynie, Zbuczyn , Żeliszew, miast Siedlce, Łosice, Mordy 1944-1945 sygn. 21-43, Plan parcelacji osady młyńskiej Wymyśle gm. Niwiski 1947 sygn. 44

The history of the creator:

Powiatowy Urząd Ziemski w Siedlcach jako organ administracji niezespolonej I instancji po II wojnie światowej został powołany na mocy Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 15 sierpnia 1944r o organizacji wojewódzkich i powiatowych urzędów ziemskich (Dz. U. Nr 4 poz. 17.). Późniejsze działanie PUZ regulował Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944r o przeprowadzeniu reformy rolnej. (DzU RP nr 3 poz.9) znowelizowany dekretem z 17.01. 1945 (Tekst jednolity Dz.U.1945 nr 3 poz. 13). Na mocy Dekretu z 12 sierpnia 1946r o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej (Dz.U. 1946 nr 43 poz. 248) uprawnienia powiatowych urzędów ziemskich i komisarzy ziemskich przejęli starostwie, urzędów wojewódzkich wojewodowie, a personel tych urzędów przeszedł do służby w starostwach i urzędach wojewódzkich. W starostwach powiatowych powołano referaty rolnictwa i reform rolnych z komisarzem ziemskim jako kierownikiem oraz weterynarii z powiatowym lekarzem weterynarii na czele. Choć dekret formalnie wchodził w życie z dniem ogłoszenia (20.09.1946), zrealizowany został dopiero w połowie 1947 roku Zarządzeniem Ministrów: Rolnictwa i Reform Rolnych, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z 24.01. 1947 w sprawie wykonania dekretu z dnia 12 sierpnia 1946r o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Administracji Publicznej 1947 nr 1 str.21 i zarządzeniem Wojewody Lubelskiego z 28.02.1947r. Na cele reformy rolnej zostały przeznaczone nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, własność obywateli III Rzeszy, nie-Polaków, obywateli polskich narodowości niemieckiej, osób skazanych za zdradę stanu, dezercję, pomoc udzielaną okupantowi itp. z mocy Dekretów PKWN z 31.08.1944r, 12.09.1944, 30.10. 1944r, skonfiskowane z jakichkolwiek przyczyn, dobra, których rozmiar przekracza 100 ha powierzchni ogólnej lub 50 ha użytków rolnych. Powiatowe urzędy ziemskie otrzymały za zadanie sporządzenie ewidencji nieruchomości podlegających reformie, w razie braku danych katastralnych, co do powierzchni, dokonać pomiarów przy udziale delegatów powiatowej komisji ziemskiej. Kierownik PUZ miał ustalić plan podziału obiektów parcelowanych, sporządzić we współpracy z delegatami gminnych komisji reformy rolnej wykazy nabywców parcel. Powiatowy Urząd Ziemski w Siedlcach zajmował się przejmowaniem gruntów na cele reformy rolnej i parcelacją dóbr ziemskich, ewidencjonowaniem gruntów przeznaczonych na cele reformy i pozostałych z parcelacji resztówek i ośrodków, nadzorem i kontrolą majątków w zakresie produkcji rolnej i zwierzęcej, mechanizacji upraw, gospodarki rybnej, melioracji, zakładów przetwórstwa rolnego: gorzelni, cukrowni itp. Przejął też kompetencje dawnych urzędów ziemskich w zakresie spraw scaleniowych, likwidacji wspólnot gruntowych, służebności. Prowadził sprawy finansowe i księgowe Funduszu Ziemi, rozliczał z finansów z Wojewódzkim Urzędem Ziemskim, dzierżawy majątków i resztówek oraz tzw. gospodarstw opuszczonych. Na podstawie orzeczenia WUZ wydawał ostateczne orzeczenia w sprawie parcelacji i nabywców wprowadzał na parcele, decydował o odroczeniu spłat rat za nabytą ziemię. PUZ w Siedlcach rozpoczął urzędowanie 3.08.1944r, podlegał Wojewódzkiemu Urzędowi Ziemskiemu w Lublinie, mieścił się w domu prywatnym przy ul. Piłsudskiego 61. Struktura organizacyjna (koniec 1945r): Komisarz ziemski – kierownik urzędu (1 osoba), Referat scaleniowy – podkomisarz ziemski (1 osoba), Referat ogólno-rolny podkomisarz ziemski (1 osoba), Referat statystyczny podreferendarz (1 osoba), Sekretariat urzędu: podreferendarz, maszynistka, woźny (3 osoby), Państwowe Ośrodki Kultury Rolnej (73 osoby), -5 ośrodków PKR Seroczyn, Zawady, Hruszniew, Ostrówek, Leśniczówka, Państwowe Ośrodki Kultury Rybackiej (30 osób) , -15 ośrodków OKRyb. Broszków- Stawy, Niwiski, Cisie, Kownatka, Mordy, Mościbrody, Wiśniew-Koty, Starawieś, Golice, Szostek, Stanisławów, Wodynie, Woźniki, Łysów, Huszlew, Szkoły Rolnicze: (15 osób) 5 ośrodków szkolnych: Starawieś, Krzesk, Wola Suchożebrska, Żelków, Mordy, 8 Gorzelni (96 osób): Seroczyn, Krzesk, Wodynie, Hruszniew, Rusków, Kobylany, Woźniki, W I kwartale 1946r sam PUZ zatrudniał 20 osób. Teren działania: Powiat Siedlecki obejmujący 3 miasta: Łosice, Mordy, Siedlce, 22 gminy: Czuryły, Domanice, Górki, Huszlew, Kornica, Królowa Niwa, Krześlin, Łysów, Niwiski, Olszanka, Przesmyki, Sarnaki, Skórzec, Skupie, Starawieś, Stok Ruski, Świniarów, Tarków, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, Zeliszew.

Border dates:

1944-1947 [1948]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1944-1947, 1944-1947, 1948-1948, 1948-1948.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

44

Total archival units developed :

44

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.4

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 44 j.a. T. 617 IZA
Book inventory approved Tak 44 j.a. T. 617 IZA

akt nie brakowano, nie mikrofilmowano. Liczba jednostek wzrosła po wydzieleniu z poszytów akt luzem.