Sąd Pokoju 2 Okręgu w Siedlcach

Reference code
62/1300/0
Border dates
1921-1926
Number of series
5
Number of scans
0

Content:

Zawiera pomoce kancelaryjne: repertoria spraw karnych oraz akta spraw opiekuńczych dotyczące opieki nad nieletnimi i majątkiem oraz spisu inwentarza, spraw cywilnych dotyczące podziału spadku, zwrot należności z weksli, przywrócenia zakłóconego posiadania, eksmisje, rozwiązanie umów i usunięcie z gruntu, szkody wyrządzone na polach przez zwierzę, spraw karnych dotyczące drobnych przestępstw takich jak kradzież, przywłaszczenie, pobicie, obelgi, zakłócenie porządku publicznego. Pomoce kancelaryjne: - Repertoria spraw karnych 1922-1926 Sygn. 1-7 Akta spraw: - Akta spraw opiekuńczych 1921-1925 Sygn. 8-60 - Akta spraw zbiorczych 1921-1925 Sygn. 61-95 - Akta spraw cywilnych 1922-1925 Sygn. 96-100 - Akta spraw karnych 1921-1925 Sygn. 101-114

The history of the creator:

Sad Pokoju II Okręgu w Siedlcach obejmował swoim zasięgiem gminy: Niwiski, Skupie, Stara Wieś, Skórzec, Żeliszew, Wodynie. Dnia 1 marca 1926r (Dz.U 1926 nr 11 poz.74) nastąpiło połączenie Sądu Pokoju I i II Okręgu w Siedlcach. Na mocy dekretu Naczelnika Państwa z dnia 22.XI.1919r. o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej w miejsce królewsko-polskich sądów pokoju powołano sądy pokoju, które zachowały ich kompetencje. Sąd Pokoju II Okręgu w Siedlcach został utworzony po zlikwidowaniu w 1921 r Sądu Pokoju w Skórcu i Suchożebrach i przejął ich zasięg działania. . Sądy Pokoju orzekały w sprawach cywilnych, opiekuńczych i karnych. W dziedzinie spraw cywilnych sądom pokoju podlegały następujące sprawy cywilne: a. Powództwa, których wartość nie przekraczała 1000 marek (w 1918r.) i 1000zł (od 1925r.); b. Powództwa o przywrócenie utraconego lub zakłóconego posiadania nieruchomości oraz używania służebności; c. Żądania zabezpieczenia dowodów; d. Sprawy działkowe, dotyczące nieruchomości ziemskich lub mieszczansko-rolnych, o ile obszar ich nie przekracza 33 hektarów oraz sprawy działkowe dotyczące majątku ruchomego, o ile szacowany jest na sumę nie wyższa niż 5000zł; e. Sprawy sądownictwa niespornego; f. Sprawy o upoważnienie kobiet zamężnych; g. Podania o nadanie dokumentom klauzuli wykonawczej. W dziedzinie spraw karnych rozpoznaniu podlegały sprawy: a. dobra kradzież, przywłaszczenie, defraudacja, gdy przedmiot przestępstwa miał wartość mniejszą niż 100zł; b. Spowodowanie lekkiego uszkodzenia ciała; c. Groźby; d. Oszczerstwa i potwarz; e. Obelgi; f. Samowole.

Border dates:

1921-1926

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1921-1926, 1921-1926.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

114

Total archival units developed :

114

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

2.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Graphical indexy Nie
Index of persons Nie
Book inventory approved Tak 114 j.a. T. 622 IZA
Graphical indexy Nie
Index of persons Nie
Book inventory approved Tak 114 j.a. T. 622 IZA

akt nie brakowano, nie mikrofilmowano, uszkodzenia okładek lub grzbietów poszytów