Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kosutach powiat Łuków

Reference code
62/1344/0
Border dates
1956-1956
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

protokóły z sesji od 6.04. 1956- 14.12. 1956 sygn. 1

The history of the creator:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kosutach powiat Łuków, 1954-1959, siedziba: Kosuty, Gromadę Kosuty utworzono na podstawie art.. 3 Ustawy z 25.09.1954r o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. 1954 nr 43 poz.191) i Uchwały nr 13/54 WRN w Lublinie z 5.12.1954 r.(Dz. Urz. WRN w Lublinie 1954 nr 15 poz.64) z dotychczasowych gromad Kosuty- Kosuty, Kopina, Ogniowo z b. gminy Stanin. Gromada zniesiona z końcem 1959 r. Uchwałą WRN w Lublinie nr 10/63/1959 z dn. 28.08.1959 (Dz. Urz. WRN w Warszawie 1959 nr 9 poz. 63), teren włączony do gromady Stanin.. Prezydium- organ zarządzający i wykonawczy gromadzkiej rady narodowej działający stosownie do wytycznych i instrukcji prezydium powiatowej rady narodowej. Zadania: zapewnienie wykonania uchwał rady, przygotowanie sesji, współdziałanie z komisjami, opracowanie budżetu, kierowanie działalnością przedsiębiorstw. Gromadzka Rady Narodowa w Kosutach działała na podstawie Ustawy z 25 września 1954r o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. (Dz. U 1954, nr 43 poz. 191, zm. Dz. U 1957 nr 17 poz.87 Ustawa z 22.03.1957 ), od 1958 roku o Ustawę o radach narodowych (Dz U 1958 Nr 5 poz. 16) Kompetencje rady ustawa z 1954r określiła dość ogólnikowo „kierują w swoim zakresie na terenie gromady działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną” (art. 10) W 1958r precyzyjniej sformułowano zakres działania rad narodowych i ich kompetencje. Rada uchwalała na posiedzeniach lub rozpatrywała akty o zasadniczym znaczeniu dla podległego terytorium, jak budżet, plan społeczno-gospodarczy, sprawozdania z jego wykonania. Do zadań gromadzkich rad należały w szczególności- współdziałanie z kółkami rolniczymi, spółdzielniami produkcyjnymi, dbanie o prawidłową gospodarkę w lasach, współdziałanie ze spółdzielniami w zakresie zaopatrzenia i usług, zarząd mieniem gromadzkim, drobnymi zakładami produkcyjnymi, usługowymi, zabezpieczenie pomieszczeń i obsługa szkół podstawowych, przysposobienia rolniczego, izb porodowych, bibliotek. Aparatem wykonawczym i zarządzającym rady było prezydium, opiniodawczym i kontrolnym komisje rady. Organami pomocniczymi gromadzkich rad byli sołtysi i zebrania wiejskie. Prezydium- organ wykonawczo-zarządzający rady, reprezentujący radę na zewnątrz i organizujący jej pracę. Jego skład wybierała rada, jego liczebność zależała od hierarchii rady i wielkości jednostki administracyjnej. Komisje rady: opiniowały i inicjowały sprawy mające być przedmiotem sesji, kontrolowały działalność aparatu prezydium i całej rady. Ilość komisji, ich składy liczbowe ustalały rady narodowe w oparciu o wytyczne Rady Państwa wydane w latach 1950, 1958. Ramowy regulamin obrad gromadzkich rad narodowych został wprowadzony uchwałą Rady Państwa z 11.12. 1954 r.

Border dates:

1956-1956

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1956-1956.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

1

Total archival units developed :

1

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 1j.a. T. 41 IZA 5