Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu województwa siedleckiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 17 czerwca 1984 roku

Reference code
62/1352/0
Border dates
1984-1984
Number of series
14
Number of scans
0

Content:

Gminna Komisja Wyborcza w Adamowie sygn. 1-2, Gminna Komisja Wyborcza w Grębkowie sygn. 3, Gminna Komisja Wyborcza w Jakubowie sygn. 4-7, Gminna Komisja Wyborcza w Kłoczewie sygn. 8, Gminna Komisja Wyborcza w Kotuniu sygn. 9-13, Komisja Wyborcza miasta i gminy w Łaskarzewie sygn. 14-16, Miejska Komisja Wyborcza w Mińsku Mazowieckim sygn. 17-18, Gminna Komisja Wyborcza w Stanisławowie sygn. 19-20, Gminna Komisja Wyborcza w Węgrowie sygn. 21 – 22, Gminna Komisja Wyborcza w Wierzbnie sygn. 23, Gminna Komisja Wyborcza w Wiśniewie sygn. 24-25, Gminna Komisja Wyborcza w Woli Mysłowskiej sygn. 26, Gminna Komisja Wyborcza w Zbuczynie sygn. 27-28, Komisja Wyborcza miasta i gminy w Żelechowie sygn. 29-30, nab. 4073/10 (3 j.a. ) z UG Siennica, nab. 4183/10 -1 j.a. z UG Parysów

The history of the creator:

Nazwa zespołu umowna. Zarządzone na dzień 17.06. 1984 r uchwałą Rady Państwa z dnia 16.02. 1984r wybory do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkich rad narodowych były przeprowadzone w oparciu o 4 przymiotnikową (wybory miały być powszechne, równe, bez-pośrednie, tajne) Ordynację wyborczą uchwaloną 13.02. 1984 (DzU 1984 nr 8 poz. 32 ) i akty wykonawcze (m.in.. Dz.U. 1984 nr 10 poz. 40, MP 1984 nr 5 poz. 39 i in.) oraz uchwały wojewódzkich rad (m.in.. Uchwała nr XX/89/84 WRN w Siedlcach z dnia 22 marca 1984r w sprawie ustalenia liczby radnych rad narodowych stopnia podstawowego woj.. siedleckiego). Wojewódzka Rada Narodowa w Siedlcach liczyła 140 radnych, z czego 119 wybierano w okręgach wyborczych, 21 ze wspólnej listy wojewódzkiej. Okręgiem wyborczym ordynacja nazywała część obszaru działania danej rady narodowej (Art. 18), w okręgu wybierano 3 – 6 radnych. Obwody do głosowania tworzono w zasadzie dla obszarów zamieszkiwanych przez 1000-3000 osób (czasem mniejszych). Utworzono 24 okręgi dla wyboru członków WRN w Siedlcach. Liczba radnych w poszczególnych radach stopnia podstawowego w województwie siedleckim wynosiła od 25 do 85. Dla przeprowadzenia wyborów powoływano komisje wyborcze: państwową, wojewódzkie, stopnia podstawowego (miejskie, dzielnicowe, gminne, miasta i gminy), obwodowe. Komisje wojewódzkie i stopnia podstawowego nadzorowały na swoim terenie przestrzeganie ordynacji, rozpatrywały ewentualne skargi na działalność komisji niższego szczebla, rejestrowały listy kandydatów, ogłaszały dane o kandydatach, dostarczały obwodowym komisjom wyborczym karty do głosowania na radnych, ustalały wyniki wyborów do rad narodowych i ogłaszały ich w trybie ustalonym ustawą, wydawały wybranym radnym zaświadczenia o ich wyborze, przesyłały dokumenty z wyborów do komisji szczebla wyższego oraz do organu administracji terenowej. Komisje obwodowe wykładały spisy wyborców do publicznego wglądu, przeprowadzały głosowanie i ustalały jego wynik, przesyłały protokóły głosowania do właściwej komisji wyborczej. Skład komisji wojewódzkiej: przewodniczący, 1-3 zastępców, sekretarz, 8-12 członków, komisje stopnia podstawowego: oprócz prezydium jak wyżej 6-10 członków w dużych miastach i dzielnicach, 3-8 w pozostałych jednostkach. Członków Państwowej Komisji i wojewódzkich powoływała Rada Państwa spośród kandydatów wysuniętych przez władze organizacji będących sygnatariuszami Deklaracji w sprawie Ruchu Patriotycznego z 20 lipca 1982r. Prezydia rad wojewódzkich powoływały członków komisji stopnia podstawowego spośród osób wysuniętych przez sygnatariuszy Deklaracji PRON. Komisje obwodowe powoływały prezydia rad narodowych stopnia podstawowego. Dla wyłonienia kandydatów na radnych tworzono Ogólnokrajowe Kolegium Wyborcze, wojewódzkie, miejskie, gminne, miejsko-gminne kolegia wyborcze. W okręgach, gdzie frekwencja była niższa niż 50%, odbyła się II tura głosowania 15 lipca 1984 r. System wyborczy dawał rządzącej partii Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej pełną kontrolę nad procesem wyborczym zagwarantowaną sformułowaniami zawartymi w konstytucji od 10 lutego 1976 r.

Border dates:

1984-1984

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1984-1984.

Former name:

Komisje wyborcze z wyborów do rad narodowych w dniu 17 czerwca 1984 roku z województwa siedleckiego

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

34

Total archival units developed :

30

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 30 j.a. T. 559 IZA
Delivery and acceptance list Tak 4 j.a. Nab. 4073/10, 4183/10

Akt nie brakowano, nie mikrofilmowano, 2014- zmiana karty po walidacji, poprawiono nazwę zespołu