Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu województwa siedleckiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 roku

Reference code
62/1354/0
Border dates
1988-1988
Number of series
17
Number of scans
0

Content:

Obwodowa Komisja Wyborcza w Żeliszewie sygn. 1, Gminna Komisja Wyborcza w Grębkowie sygn. 2-5, Gminna Komisja Wyborcza w Jakubowie sygn. 6-8, Gminna Komisja Wyborcza w Kłoczewie sygn. 9, Gminna Komisja Wyborcza w Korczewie sygn. 10, Gminna Komisja Wyborcza w Kotuniu sygn. 11-14, Komisja Wyborcza Miasta i Gminy w Łaskarzewie sygn. 15, Miejska Komisja Wyborcza w Łukowie sygn. 16-17, Miejska Komisja Wyborcza w Mińsku Mazowieckim sygn. 18-19, Gminna Komisja Wyborcza w Osiecku sygn. 20-21, Gminna Komisja Wyborcza w Sobieniach Jeziorach sygn. 22-23, Gminna Komisja Wyborcza w Stanisławowie sygn. 24-25, Gminna Komisja Wyborcza w Sterdyni sygn. 26-27, Gminna Komisja Wyborcza w Wierzbnie sygn. 28-31, Gminna Komisja Wyborcza w Wiśniewie sygn. 32-35, Gminna Komisja Wyborcza w Zbuczynie sygn. 36-41, Gminna Komisja Wyborcza w Adamowie sygn. 42 (nab. 3675/07.), nab. 3932/09 (2 j.a. z UG Wierzbno), nab. 4075/10 z UG Siennica (5 ja.)

The history of the creator:

Nazwa zespołu umowna.. Zarządzone na dzień 19 czerwca 1988r Uchwałą Rady Państwa z dnia 21 marca 1988r ( DzU 1988 nr 8 poz. 56 ) wybory do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiej rady narodowej odbyły się wg 4 przymiotnikowej (powszechne, równe, bezpośrednie, tajne) Ordynacji wyborczej z 13 lutego 1984 zmienionej Ustawą z 10 marca 1988r (DzU 1984 nr 8 poz. 32 Ordynacja wyborcza do rad narodowych, DzU 1988 nr 7 poz. 54 Ustawa z dnia 10 marca 1988r o zmianie ustawy)oraz aktów wykonawczych (MP 1988 nr 10 poz. 84 , MP 1988 nr 11 poz. 89-poz. 96 i in.). Wojewódzka Rada Narodowa w Siedlcach podjęła Uchwałę nr XXVI/169/88 w sprawie ustalenia liczby radnych rad narodowych stopnia podstawowego w dniu 31 marca 1988r. Liczba radnych wynosiła od 25 do 85. Wojewódzka Rada Narodowa w Siedlcach składała się ze 140 radnych, z listy wojewódzkiej wybierano 14 radnych, w okręgach 126 radnych. Województwo siedleckie podzielono na 34 okręgi wyborcze dla wyboru Wojewódzkiej Rady Narodowej w Siedlcach (Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Siedlcach) Po raz pierwszy wyborcy dokonywali wyborów (musieli któreś z nazwisk skreślić), a nie tylko uczestniczyli w głosowaniu. Część osób – szacunkowo około 1/3 wyborców - nie umiało z tej możliwości skorzystać. Okręgiem wyborczym ordynacja nazywała część obszaru działania danej rady narodowej, w okręgu wybierano 1 – 5 radnych. Obwody do głosowania tworzono w zasadzie dla obszarów zamieszkiwanych przez 500-3000 osób, ( ale mogły być też mniejsze). Dla przeprowadzenia wyborów powoływano komisje wyborcze: Państwową, Wojewódzkie, Stopnia podstawowego (miejskie, dzielnicowe, gminne, miasta i gminy), Obwodowe. Komisje wojewódzkie i stopnia podstawowego nadzorowały na swoim terenie przestrzeganie ordynacji, rozpatrywały ewentualne skargi na działalność komisji niższego szczebla, rejestrowały listy kandydatów, ogłaszały dane o kandydatach, dostarczały obwodowym komisjom wyborczym karty do głosowania na radnych, ustalały wyniki wyborów do rad narodowych i ogłaszały je w trybie ustalonym ustawą, wydawały wybranym radnym zaświadczenia o ich wyborze, przesyłały dokumenty z wyborów do komisji szczebla wyższego oraz do organu administracji terenowej. Komisje obwodowe wykładały spisy wyborców do publicznego wglądu, przeprowadzały głosowanie i ustalały jego wynik, przesyłały protokóły głosowania do właściwej komisji wyborczej, przesyłały karty i inne materiały z głosowania do odpowiedniego organu admi-nistracji terenowej. Członków Państwowej Komisji powoływała Rada Państwa spośród wyborców zaproponowanych przez Komitet Wykonawczy Rady Krajowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego oraz władze naczelne organizacji politycznych, zawodowych i społecznych. Komisje Wojewódzkie powoływały prezydia wojewódzkich rad narodowych spośród wyborców zaproponowanych przez rady wojewódzkie PRON i wojewódzkie władze organizacji politycznych, społecznych, zawodowych. Na podobnych zasadach prezydia rad stopnia podstawowego ustalały skład komisji gminnych, miejskich, miejsko-gminnych. Komisje obwodowe powoływały prezydia rad narodowych stopnia podstawowego. Dla wyłonienia kandydatów na radnych tworzono Ogólnokrajowe Kolegium Wyborcze, wojewódzkie, miejskie, gminne, miejsko-gminne kolegia wyborcze. Kolegia wyborcze składały się z przedstawicieli rad PRON, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Demokratycznego, Stowarzyszenia „PAX”, Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego, Polskiego Związku Katolickiego odpowiedniego szczebla (3/5 kolegium). 2/5 kolegium stanowili przedstawiciele władz odpowiedniego szczebla związków zawodowych, organizacji kombatanckich, kobiecych, socjalistycznych związków młodzieży, organizacji rolniczych.

Border dates:

1988-1988

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1988-1988.

Former name:

Komisje wyborcze z wyborów do rad narodowych w dniu 19 czerwca 1988 roku z województwa siedleckiego

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

49

Total archival units developed :

42

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 7 j.a. Nb. 3932/09, 4075/10
Book inventory approved Tak 42 j.a. T. 557 IZA

Do brakowania typowano teczkę o nazwie „Przepisy prawne” znak BRN 0030 z Gminnej Komisji Wyborczej w Jakubowie składającą się wyłącznie z druków Dzienników Ustaw nr 7 i 8 z 1988r. Akt nie mikrofilmowano