Wojewódzki Związek Spółdzielni Mleczarskich w Siedlcach

Reference code
62/1356/0
Border dates
[1975-1979] 1980-1991
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Walne Zgromadzenia Przedstawicieli Spółdzielni Mleczarskich, protokóły, uchwał, informacji z lat 1975-1989 sygn. 1-14; 2. Rada Nadzorcza, skład, regulaminy, plany pracy, sprawozdania z lat 1980-1985 sygn.15-29; 3. Zarząd, protokóły posiedzeń, uchwały z lat 1976-1986 sygn.30-44; 4. Akta komisji : regulaminy skład plany pracy protokóły z posiedzeń z lat 1975-1988 sygn. 45-62; 5. Protokóły ze zjazdów i zebrań delegatów z lat 1980-1985 sygn. 63-77; 6. Informacje z przebiegu zebrań terenowych z lat 1978-1988 sygn.78-88; 7. Sprawy organizacyjne: statuty , regulaminy z lat 1976-1991 sygn. 89-115; 8. Plany finansowe z lat 1984-1989 sygn. 116-147; 9. Sprawozdania finansowe z lat 1975-1989 sygn.148-298; 10. Kontrole i lustracje – protokóły z lat 1976-1987 sygn. 299-311; 11. Księgi środków trwałych z lat 1981-1985 sygn. 312-314; 12. Sprawozdania i informacje z realizacji zadań gospodarczych z lat 1975-1986 sygn. 315-331

The history of the creator:

Wojewódzki Związek Spółdzielni Mleczarskich w Siedlcach został powołany Uchwałą Nr 1 Zjazdu Założycielskiego z dnia 11 grudnia 1980 roku. Terenem działalności Związku było województwo siedleckie. Siedziba jednostki mieściła się w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 7. Jednostką nadrzędną był Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie ul. Hoża 66/68. Statut Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mleczarskich został zatwierdzony przez Zjazd Delegatów Uchwałą Nr 4/83 z dnia 26 października 1983 roku, a następnie zarejestrowano go w Sądzie Rejonowym w Siedlcach 4 stycznia 1984 roku. W myśl statutu celem Związku było zapewnienie zrzeszonym spółdzielniom pomocy w ich działalności statutowej poprzez prowadzenie działalności społeczno wychowawczej i doradczej wspomagającej wykonywanie ich zadań oraz organizowanie różnych form pomocy i współpracy. Zakres działań i obowiązków Zarządu Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mleczarskich w Siedlcach oraz poszczególnych komórek organizacyjnych określał Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Zjazd Delegatów z dnia 26 października 1983 roku oraz Uchwała Nr 9A/83 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mleczarskich z 13 października 1983 roku. Strukturę organizacyjną Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mleczarskich od 01. 07. 1981 r. stanowiło 6 działów , 2 sekcje oraz 6 samodzielnych stanowisk pracy. Wojewódzki Związek Spółdzielni Mleczarskich w Siedlcach zrzeszał 7 Okręgowych Spółdzielni Mleczarskich - były to: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w: Garwolinie, Kosowie Lackim, Łukowie, Mińsku Mazowieckim, Sokołowie Podlaskim, Siedlcach, Węgrowie. Działalność Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mleczarskich dotyczyła rozwijania chowu bydła mlecznego, podnoszenia produkcji mleka i poprawy jego jakości, prowadzona była głównie poprzez ukierunkowanie i nadzorowanie służby poradnictwa i skupu zrzeszonych spółdzielni. Zgodnie z Uchwałą Nr 25/85 Rady Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mleczarskich w Siedlcach, z dnia 16 października 1985 roku, w sprawie zmiany struktury organizacyjnej, wyodrębniono od 1 stycznia 1986 roku Zakład Transportu Mleczarskiego „ Transmlecz ” w Węgrowie, jako wyspecjalizowaną jednostkę transportu zorganizowanego, która podlegała Wiceprezesowi Zarządu, Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mleczarskich w Siedlcach, do Spraw Skupu i Handlu. Zakład ten uległ likwidacji 31 . 12. 1985 r. Wojewódzki Związek spółdzielni Mleczarskich w Siedlcach uległ likwidacji w grudniu 1991 r.

Border dates:

[1975-1979] 1980-1991

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1975-1979, 1980-1991.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

331

Total archival units developed :

331

Total archival units without records:

0

Total current materials

4.0

Total current materials developed

4.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 331 ja. T. 648