Gminna Rada Narodowa w Zbuczynie

Reference code
62/1357/0
Border dates
1973-1989
Number of series
12
Number of scans
0

Content:

1. Regulamin GRN 1989 (1 j.a.), 2. Plany pracy GRN, prezydium, komisji 1984-1988 (4 j.a.), 3. Sesje GRN 1973-1989 (21 j.a.), 4. Protokóły Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia 1973-1989 (19 j.a.), 5. Protokóły Komisji Rolnictwa 1973-1989 (18 j.a.), 6. Protokóły Komisji Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych 1973-1989 (15 j.a.), 7. Protokóły Komisji Ładu i Porządku Publicznego 1973-1989 (18 j.a.), 8. Protokóły Komisji ds. Samorządu 1984-1989 (11 j.a.), 9. Rejestr wniosków Komisji 1975-1977 (3 ja.) 10 Protokóły posiedzeń Prezydium 1973-1989 (21 j.a.), 11. Protokóły posiedzeń Komitetu Kontroli Społecznej 1978-1984 (5 j.a.), 12. Statystyka 1977-1988 (3 j.a), 13. Kontrole 1978-1988 (2 j.a.), 14. Spotkania radnych z wyborcami 1982-1989 (26 j.a.), 15. Regulaminy i wytyczne 1975 (1j.a.), nab. 3132/ 2003 protokóły z sesji 1985

The history of the creator:

Gminna Rada Narodowa w Zbuczynie, 1973-1990, siedziba: Zbuczyn, teren działania - gmina Zbuczyn, leżąca do reformy administracyjnej 30.06.1975 w powiecie siedleckim woj. warszawskim, a następnie województwie siedleckim, obejmująca 44 sołectwa: Borki- Kosy, Borki- Wyrki (Koryta, Świercze), Bzów, Choja, Chromna (Ługi- Gołacze), Cielemęc, Czuryły, Dziewule, Grochówka wieś i kolonia, Grodzisk, Izdebki- Błażeje, Izdebki- Kosmy, Izdebki- Kośmidry, Izdebki- Wąsy, Januszówka, Jasionka, Karcze, Krzesk Królowa Niwa, Krzesk Majątek, Kwasy ( Kijki, ), Lipiny, Lucynów, Łęcznowola, Ługi- Rętki, Ługi Wielkie, Maciejowice, Modrzew, Olędy, Pogonów, Rówce, Rzążew, Smolanka, Sobicze, Stary Krzesk, Tarcze, Tchórzew, Tchórzew- Plewki, Tęczki, Wesółka, Wólka Kamienna, Zawady, Zbuczynka, Zbuczyn Kolonia (Zbuczyn Poduchowny), Zdany, została powołana z dniem 1.01. 1973r na podstawie Ustawy Sejmowej z 29.11. 1972r o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych . (Dz. U 1972, Nr 49, poz.311, 312) jako terenowe organy władzy państwowej i samorządu społecznego na terenie gminy, wybierane przez ludność gminy na okres czterech lat. W praktyce kadencje rad narodowych trwały: I kadencja 1974-1977, II kadencja 1978-1984 (6-letnia kadencja), III kadencja 1984-1988, IV kadencja 1988-1990 (skrócona). Organem wyższego szczebla była początkowo powiatowa rada narodowa, od 1.07.1975r wojewódzka rada. Do zadań gminnej rady narodowej należało uchwalenie rocznych i wieloletnich planów społeczno-gospodarczych rozwoju gminy oraz koordynowanie i kontrolowanie ich wykonania, uchwalanie budżetu na rok przyszły i kontrola jego wykonania, dysponowanie środkami funduszów celowych nie związanych bezpośrednio z budżetem, uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy. Gminna rada rarodowa funkcjonowała w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, wzorowany na regulaminie zamieszczonym w Monitorze Polskim (pierwszy regulamin 1972 MP nr 55, poz.295, następne w 1975, 1984, 1989r.). GRN obradowała na sesjach, na których podejmowała uchwały, które jako organ wykonawczy realizował naczelnik gminy. Organami rady były: prezydium, komisje, a także Gminny Komitet Kontroli Społecznej, powołany na mocy ustawy z dnia 26 maja 1978 roku o zmianie ustawy o radach narodowych. Obsługą administracyjną i kancelaryjną gminnej rady narodowej i jej organów zajmował się inspektor d/s rady narodowej i biuro rady. Inspektor służbowo podlegał przewodniczącemu GRN, a zatrudniony i finansowany przez Naczelnika Gminy. Ustawa o radach narodowych została zmieniona w 1983r( Dz.U nr 41 poz. 185), znowelizowana w 1984 i 1988r. Na mocy ustawy z 8.03. 1990r o samorządzie terytorialnym gminy stały się jednostką samorządową z radą gminy jako organem stanowiącym i kontrolnym. (Dz. U 1990 Nr 16, poz.94, 95, 96. Nr 32, poz.191, Nr 34, poz.198, 199, Nr 43)

Border dates:

1973-1989

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1973-1989.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

168

Total archival units developed :

167

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

2.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 167 j.a. T.212
Delivery and acceptance list Tak 1 j.a. ( nab. 3132/03)

Akt nie brakowano, ani nie mikrofilmowano