Sąd Grodzki w Węgrowie

Reference code
62/1832/0
Border dates
1929-1939 [1940-1945]
Number of series
16
Number of scans
0

Content:

1.Akta Sądu Grodzkiego w Węgrowie Sprawy z kategorii„C”1929-1931,sygn.1-693; Sprawy z kategorii „A” 1930-1934, sygn.694-821; Sprawy z kategorii „N”,1933-1933 sygn.822-899; Sprawy z kategorii „Z”1930-1931sygn.900-973, Sprawy z kategorii „Zr”1930-1939 sygn.974-979, Sprawy z kategorii „Kg.”1929-1939 sygn.980-3441 2.Akta komornika Km przy Sądzie Grodzkim w Węgrowie 1929-1939 [1940-1945] sygn.1k-3804k

The history of the creator:

Sąd Grodzki w Węgrowie został powołany na mocy rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 6 lutego 1928r. (Dz.U.R.P. z 1928r., nr 12, poz. 93). Prawo o ustroju sądów powszechnych ustanawiało czterostopniową strukturę organizacyjną sądów. Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych i karnych sprawowały sądy powszechne: sądy grodzkie oraz sędziowie pokoju, sądy okręgowe, sądy apelacyjne, Sąd Najwyższy. Sąd Grodzki miał siedzibę w Węgrowie przy ul.Rucheńskiej 4. Działał do 1939r., kiedy to nastąpiła przerwa spowodowana wojną. Sądem II instancji dla SG w Węgrowie był Sąd Okręgowy w Siedlcach, Sąd Apelacyjny mieścił się w Warszawie. Na obszarze Sądu Apelacyjnego w Warszawie, w obrębie którego znajdował się powiat węgrowski na mocy prawa z 1928r. minister sprawiedliwości w ciągu dziesięciu lat od wejścia w życie niniejszego prawa, mógł tworzyć i znosić sądy grodzkie, zmieniać ich siedziby i okręgi (Dz.U.. z 1928r . Nr 12 poz. 93 art..270 s.189) Zasięg terytorialny Sądu Grodzkiego w Węgrowie w latach 1929-1931 obejmował gminy: Jaczew, Korytnica, Miedzna, Ruchna i miasto Węgów. Od 1 sierpnia 1931r. także gminy Borze, Grębków, Ossówno, Sinołęka i Wyszków. (Dz. U. z 1931r. nr 63 poz. 512 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 20 VI 1931 o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie węgrowskim w okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach, w którym z dn. 1.08.1931 r. zniesiono Sąd Grodzki w Grębkowie z tymczasową siedzibą w Bojmiu, a gminy Borze, Grębków, Ossówno, Sinołęka, Wyszków włączono do okręgu Sądu Grodzkiego w Węgrowie). Sprawy wewnętrznego urzędowania sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich regulowało rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dn. 1.XII.1932r. (Dz. U. RP 1932 nr 110 poz. 905 Regulamin ogólny wewnetrznego urzędowania sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich s. 2263-2276). Sądy grodzkie rozpoznawały: 1)sprawy majątkowe, sprawy działowe, (z uwzględnieniem wartości przedmiotu sporu) oraz bez względu na wartość przedmiotu sporu: a)sprawy o ojcostwo nieślubne, jak również o roszczenia majątkowe, pozostające w związku z ojcostwem nieślubnym; b)sprawy o istnienie, unieważnienie albo rozwiązanie umowy najmu, o roszczenia pieniężne z najmu wynikające oraz sprawy o wydanie lub odebranie przedmiotu najmu i o zatrzymanie rzeczy, wniesionych przez lokatora do przedmiotu najmu; c)sprawy o ochronę zakłóconego lub przywrócenie utraconego posiadania. Przy Sądzie Grodzkim w Węgrowie funkcjonował również urząd komornika. Funkcję komornika przy Sądzie Grodzkim Węgrowie pełnił Stefan Niedźwiecki. Kancelaria jego mieściła się Węgrowie w siedzibie sądu przy ul.Rucheńskiej 4. Komornik był urzędnikiem państwowym powołanym do pełnienia czynności egzekucyjnych i innych, wskazanych w ustawach. Okrąg urzędowy komornika stanowiący jego rewir, obejmował zasadniczo okrąg sądu grodzkiego lub jego część. Komornika mianował na dane stanowisko prezes sądu apelacyjnego. Komornik pełnił czynności osobiście. Bezpośrednią władzą służbową komornika był kierownik sądu grodzkiego, przy którym komornik urzędował. Komornik powinien utrzymywać biuro w siedzibie sądu grodzkiego, przy którym urzęduje. Zmianę mógł zarządzić prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Komornik pobierał za swe czynności opłaty oraz należności na pokrycie wydatków. (Dz. U. RP z 1932r. Nr 102 poz. 886)

Border dates:

1929-1939 [1940-1945]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1929-1939, 1929-1939, 1940-1945, 1940-1945.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

7245

Total archival units developed :

7245

Total archival units without records:

0

Total current materials

15.0

Total current materials developed

15.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Graphical indexy Nie
Index of persons Nie
Index of subject Nie
Book inventory approved Tak 7245 j..a T. 693 IZA
Graphical indexy Nie
Index of persons Nie
Index of subject Nie
Book inventory approved Tak 7245 j..a T. 693 IZA

Akteriora odnosi się do akt komorniczych. Akt nie brakowano, nie digitalizowano.