Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łukowie

Reference code
62/401/0
Border dates
[1928] 1950-1975
Number of series
14
Number of scans
0

Content:

Zawartość na podstawie karty A z 1995 r: Wydział Organizacyjno-prawny 1950-1975 (1927 j.a., w inwentarzu ks. 1750), Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego 1950-1975 - 236 j.a. (w książkowym 236), Wydział Finansowy 1950-1975 - 130 j.a (w książkowym 130)., Wydział Budżetowo-Gospodarczy 1954-1975 - 18 j.a (w książkowym 18 j.a.)., Wydział Budownictwa Urbanistyki, Architektury 1950-1975 - 1481 j.a (tylko inwentarz kartkowy)., Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1950-1975 - 421 j.a (w książkowym 90 j.a.)., Wydział Komunikacji 1950-1972 - 34 j.a (w książkowym 34j.a.), Wydział Oświaty i Kultury 1950-1975 - 1148 j.a (w książkowym 583)., Wydział Przemysłu i Handlu 1950-1975 - 279 j.a.(w książkowym 89 j.a), Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 1950-1975 - 422j.a (w książkowym 251 j.a.)., Wydział Skupu 1950-1972 - 54 j.a.(w książkowym 54 j.a), Wydział Spraw Wewnętrznych 1950-1975 - 201 j.a. (w książkowym 99 j.a), Wydział Zatrudnienia 1950-1969 - 35 j.a.(w książkowym 35 j.a.) , Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 1950-1975 - 130 j.a..(w inwentarzu książkowym z sygnaturami 36-165), nab. 2422/97 (16 j.a. 0,12 mb) akta z lat 1953-1965 sprawy tajne i specjalnego znaczenia, nab. 3743/08 - 9 j.a. Z lat 1973-1975 wytworzonych przez UP w Łukowie, nab. 3744/08 z lat 1958-1975 (49 j.a. 0,60 mb), 4053/09 (4 ja. - nadzór nad stowarzyszeniami- Klub Orlęta, Tow. Przyjaciół Ziemi Łuk.), nab. 4244/2011 - 8 j.a. 0,05 mb Zarządzenia i pisma okólne władz nadrzędnych 1964-1971, nab. 4433/2012 - 310 j.a. 5 mb Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, nab. 4833/2014 - 19 ja. 0,20 mb koncesje na działalność gospodarczą

The history of the creator:

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łukowie, 1950-1975, siedziba- Łuków ul. Świerczewskiego 17, teren działania: powiat łukowski w województwie lubelskim w latach 1950-1954 podzielony na gminy: Biłobrzegi, Celiny, Dąbie, Gołąbki (z siedzibą w Łazach), Gułów, Jarczew, Łuków, Łysobyki, Mysłów, Prawda, Radoryż, Serokomla, Stanin, Trzebieszów, Tuchowicz, Ulan, Wojcieszków (Wykaz gromad PRL wg stanu z dnia 1.07.1952 s. 144-146), a od 1954 r. Uchwałą nr 13 WRN w Lublinie z 5.10.1954r (Dz. Urz. WRN w Lublinie nr 15 poz. 64) miasta Łuków, Stoczek Łukowski i 55 gromad: Adamów, Białobrzegi, Burzec, Ciechomin, Dąbie, Domaszewnica, Fiukówka, Gąska, Gąsiory, Gołąbki, Gołaszyn, Gręzówka, Jakusze, Jarczew, Jedlanka, Kisielsk, Kosuty, Krzówka, Krynka, Krzywda, Lipniak, Łazy, Łysobyki, Nurzyna, Okrzeja, Poizdów, Powały, Prawda Stara, Podosie, Radoryż-Smolany, Róża Stara, Ruda, Ryżki, Sarnów, Serokomla, Sieńciaszka, Sobole, Stanin, Stoczek, Szaniawy- Matysy, Talczyn, Trzebieszów, Tuchowicz, Ulan- Majorat, Walentynów, Wandów, Wojcieszków, Wola Bystrzycka, Wola Osowińska, Wola Gułowska, Wola Mysłowska, Wólka Konopna, Zarzecz, Zembry, Zgórznica, w 1961 roku 34 gromady: Adamów, Aleksandrów, Burzec, Ciechomin, Domaszewnica, Fiukówka, Gąska, Gąsiory, Gołaszyn, Gręzówka, Jedlanka, Kisielsk, Kobiałki Stare, Krzówka, Krzywda, Nurzyna, Okrzeja, Podosie, Prawda Stara, Róża Stara, Ryżki, Serokomla, Sieńciaszka, Stanin, Trzebieszów, Tuchowicz, Ulan, Wandów, Wojcieszków, Wola Bystrzycka, Wola Gułowska, Wola Mysłowska, Zembry, Zgórznica. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łukowie zostało utworzone na mocy ustawy z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U. nr 14 poz.130). Prezydium było kolegialnym organem wykonawczym i zarządzającym rady narodowej oraz organem administracji państwowej. Skład: przewodniczący, zastępcy, sekretarz, członkowie. Dziedzinami spraw należących do właściwości rady zarządzały jej wydziały, podporządkowane prezydium. Struktura PPRN często zmieniała się. W 1950r w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łukowie były: Wydziały: Finansowy, Oświaty, Rolnictwa i Leśnictwa, Komunikacyjny, Zdrowia, Gospodarki Komunikacyjnej i Mieszkaniowej, Budownictwa, Biuro Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej, Komenda Terenowa Ochrony Przeciwlotniczej, Wydział Podatków Wiejskich, Wydział Handlu, Oddział Kultury, referaty: organizacyjny, kadr, inspekcji, społeczno-administracyjny, wojskowy, przemysłu, pracy i pomocy społecznej, zatrudnienia, do spraw wyznań, referat geodezyjny, turystyki oraz Komisja Planowania Gospodarczego, Komenda Straży Pożarnej. (Uchwała Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1950 r. Instrukcja nr 3 w sprawie tworzenia wydziałów i referatów rad narodowych. MP 1950 nr A57 poz. 655) W 1958: Wydziały Organizacyjno-prawny, Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego, Wydział Finansowy, Budżetowo-Gospodarczy, Budownictwa Urbanistyki, Architektury, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Komunikacji, Oświaty i Kultury, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Leśnictwa, Skupu, Spraw Wewnętrznych, Zatrudnienia, Zdrowia i Opieki Społecznej. Rada powoływała komisje stałe i doraźne. Przepisy ustawy z 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych wzmacniały rangę wydziałów prezydiów rad, które stały się samodzielnymi organami administracji państwowej, kierującymi bezpośrednio poszczególnymi działami administracji państwowej. Nie zmieniono ogólnych kompetencji rad, które były organami władzy państwowej. Do zakresu kompetencji należały: ustalanie polityki administracyjnej; wydawanie przepisów prawa miejscowego; przygotowanie i kontrola wykonania uchwał rady, planów gospodarczych i budżetów terenowych oraz zarządzeń władz centralnych; nadzorowanie pracy prezydiów rad narodowych niższego szczebla; kierowanie życiem gospodarczym, społecznym i kulturalnym; zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego; współdziałanie w zakresie obronności kraju. Na mocy ustawy z 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych i rozporządzeniu Rady Ministrów z 23 listopada 1973 r. w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej rady wszystkich szczebli, sprawując władzę uchwałodawczą i kontrolną, stały się wyłącznie organami władzy państwowej i podstawowymi organami samorządu społecznego. Organami wykonawczymi władzy państwowej były terenowe organy administracji państwowej. Na terenie powiatu funkcję tę pełnił naczelnik powiatu przy pomocy podległego mu urzędu powiatowego. Urzędy rozpoczęły działalność 9 grudnia 1973 r. Na mocy ustaw z 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych zniesiono urzędy powiatowe. Kompetencje urzędów powiatowych przejęły przede wszystkim urzędy wojewódzkie, w mniejszym zakresie urzędy gmin. Przewodniczący PPRN w Łukowie: Feliks Wróblewski – 05.06.1950 – 20.03.1951 , Stanisław Okonowski – 21.03 1951 – 27.09.1951, Edward Zając – 28.09.1951 – 18.05.1952 , Mieczysław Popławski – 19.05.1952 – 28.01.1953 , Kazimierz Strzałkowski –29.01.1953 -07.06.1954 , Józef Sidor – 08.06.1954 – 14.07.1958 , Aleksander Ciołek – 15.07.1958 – 23.06.1960 , Longin Baczyński – 24.06.1960 – 01.07.1962 , Henryk Dulbas – 02.07.1962 – 28.02.1963 , Piotr Hołosyniuk - 01.03.1963 – 25.03.1965 , Józef Sidor – 26.03.1965 – 21.02.1969 , Bogusław Skórski – 22.02.1969 – 14.12.1970 , Alojzy Zieliński – 15.12.1970 – 23.11.1972 , Czesław Czubiński – 24.11.1972 – 14.12.1973, Od 14 grudnia 1973 roku przewodniczącym Powiatowej Rady Narodowej był I sekretarz KP PZPR Andrzej Hajkowski.

Border dates:

[1928] 1950-1975

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1928-1950, 1950-1975.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

7670

Total archival units developed :

7222

Total archival units without records:

0

Total current materials

96.0

Total current materials developed

90.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 3464 j.a T. 44 (numerowane wg wydz.)
Delivery and acceptance list Tak 448 j.a. Nab. 2422/97, 3743 i 3744/08, 4053/09, 4244/11, 4433/12, 4433/14
Card inventory approved Nie 3738 j.a.

Zespół porządkowany w kilku etapach, Inwentarz książkowy i kartkowy w całości do przepisania, przesygnowania. Trudno jednoznacznie ustalić liczbę akt dla każdej z serii, gdyż każdy z wydziałów ma sygnaturę od 1, część akt w inwentarzu kartkowym.