Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Suchożebrach powiat Siedlce

Reference code
62/405/0
Border dates
1956-1973 [1986]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Działalność organów kolegialnych 1968 sygn. 1, działalność GRN 1969-1970 sygn. 2, protokoły sesji rady 1964-1972 sygn. 3-12, komisje 1968-1972 sygn. 13-20, protokoły posiedzeń prezydium 1964-1970, 1972 sygn. 21-26, zebrania wiejskie 1963-1971 sygn. 27-28, plany gospodarcze 1964-1968, 1970-1972 sygn. 29-34, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1968-1969, 1972 sygn. 35-37, budżety 1957, 1959, 1961, 1964-1965 sygn. 38-42, zabytki 1964-1967 sygn. 43, operaty i projekty 1958-1968 sygn. 44-45, zarządzenia 1972-1973 sygn. 46, sprawy budowlane 1963, 1967, 1972 sygn. 47-49, nab. 4121/10- 15 j.a. 0,15 mb, w tym - 13 j.a. mapy zasadnicze 1963 [1986], inwentaryzacja i plan urządzenia lasów (2 ja.), nab.4921/2014 - 17 ja. 0,15 mb

The history of the creator:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Suchożebrach powiat Siedlce, Gromadę Suchożebry z siedzibą w Suchożebrach utworzono na mocy uchwały nr VI/10/54 WRN w Warszawie z dnia 5.10.1954 r, miejscowości w gromadzie: Borki, Kopcie, Przygoda, Sosna – Korabie, Sosna -Koziółki, Sosna- Trojanki, Suchożebry, Wola Suchożebrska. Uchwałą nr I/5/60 WRN w Warszawie z dn.25.02.1960 do gromady włączono teren zlikwidowanej gromady Podnieśno, z której uchwałą I/4/60 wyłączono wsie: Dmochy, Jeruzale, Osiny Dolne (do gromady Mokobody), wsie Sosna Kicki, Stany Duże (do gromady Krynica) (Dz. Urz. WRN w Warszawie nr 2 poz. 10 i 11). Gromadzkie rady narodowe zostały powołane ustawą z 25 września 1954r o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. (Dz. U 1954 nr 43 poz. 190 Ustawa o zmianie konstytucji PRL z dn. 25.09. 1954, nr 43 poz. 191 Ustawa z dn. 25.09. 1954 o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych, zm. Dz. U 1957 nr 17 poz.87 Ustawa z 22.03.1957 ) Sprawę nowego podziału administracyjnego Powiatowa Rada Narodowa w Siedlcach rozpatrywała 4 lipca 1954r. W 1958 roku uchwalono nową ustawę o radach narodowych, którą nowelizowano w 1963 roku. (Dz U 1958 Nr 5 poz. 16 Ustawa z dn. 23.01. 1958 o radach narodowych , Dz U 1963 Nr 28 poz. 164Ustawa z 28.06. 1963r o zmianie ustawy o radach narodowych) Kompetencje rady ustawa z 1954r określiła dość ogólnikowo „kierują w swoim zakresie na terenie gromady działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną” (art. 10) W 1958r precyzyjniej sformułowano zakres działania rad narodowych i ich kompetencje. Rada uchwalała na posiedzeniach lub rozpatrywała akty o zasadniczym znaczeniu dla podległego terytorium, jak budżet, plan społeczno-gospodarczy, sprawozdania z jego wykonania. Do zadań gromadzkich rad należały w szczególności- współdziałanie z kółkami rolniczymi, spółdzielniami produkcyjnymi, dbanie o prawidłową gospodarkę w lasach, współdziałanie ze spółdzielniami w zakresie zaopatrzenia i usług, zarząd mieniem gromadzkim, drobnymi zakładami produkcyjnymi, usługowymi, zabezpieczenie pomieszczeń i obsługa szkół podstawowych, przysposobienia rolniczego, izb porodowych, bibliotek. Aparatem wykonawczym i zarządzającym rady było prezydium, opiniodawczym i kontrolnym komisje rady. Organami pomocniczymi gromadzkich rad byli sołtysi i zebrania wiejskie. Prezydium- organ wykonawczo-zarządzający rady, reprezentujący radę na zewnątrz i organizujący jej pracę. Jego skład wybierała rada, jego liczebność zależała od hierarchii rady i wielkości jednostki administracyjnej. Komisje rady: opiniowały i inicjowały sprawy mające być przedmiotem sesji, kontrolowały działalność aparatu prezydium i całej rady. Ilość komisji, ich składy liczbowe ustalały rady narodowe w oparciu o wytyczne Rady Państwa wydane w latach 1950, 1958. Ramowy regulamin obrad gromadzkich rad narodowych został wprowadzony uchwałą Rady Państwa z 11.12. 1954r. Gminy jako podstawowe jednostki podziału administracyjnego w miejsce dotychczasowych gromad, utworzono ponownie, na podstawie ustawy z dnia 29.11.1972 r (Dz. U.1972 Nr 49 poz..)

Border dates:

1956-1973 [1986]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1957-1973, 1957-1973, 1986-1986, 1986-1986.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

82

Total archival units developed :

49

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Tak 85 j.a.
Book inventory approved Tak 49j.a T. 40
Delivery and acceptance list Tak 32 j.a. Nab. 4121/10, 4921/14
Electronic archive inventory draft Tak 85 j.a.
Book inventory approved Tak 49j.a T. 40
Delivery and acceptance list Tak 32 j.a. Nab. 4121/10, 4921/14

sprostowano błędnie podaną liczbę jednostek ( 46), posterioria dotyczy map zasadniczych