Powiatowa Rada Narodowa w Radzyniu Podlaskim

Reference code
38/3/0
Border dates
1944-1950
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Okólniki i zarządzenia z lat 1948-1949 (sygn. 1), Ewidencja członków PRN z lat 1945-1950 (sygn. od 2 do 6), Sprawy osobowe pracowników z lat 1948-1949 (sygn. 7), Protokoły z posiedzeń PRN z lat 1944-1949 (sygn.od 8 do 13), Komisje PRN z lat 1945-1950 (sygn. od 14 do 43), Sprawy społeczno-organizacyjne z lat 1947-1949 (sygn. od 44 do 46), Zjazdy i konferencje z 1949 roku (sygn. 47), Protokoły z posiedzeń gminnych rad narodowych z lat 1944-1950 (sygn. 48), Sprawy przekazywania budynków gmin na skarb państwa z 1949 roku (sygn. 49), Współpraca z urzędami z 1949 roku (sygn. 50), Wnioski i odznaczenia z lat 1946-1949 (sygn. 51), Współzawodnictwo pracy z 1949 roku (sygn. 52), Dane statystyczne z lat lat 1944, 1949 (sygn. 53-54), Sprawozdania PRN z lat 1949-1950 (sygn. 55-56).

The history of the creator:

Powiatowa Rada Narodowa w Radzyniu Podlaskim została powołana w 1944 r. Działalność PRN w Radzyniu Podlaskim zakończyła się wraz z wejściem w życie ustawy z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. Nr 14 poz. 130). Siedziba PRN w Radzyniu Podlaskim - miasto Radzyń Podlaski. Status prawny - administracja powiatowa. Do czasu wejścia w życie dekretu PKWN z 21 sierpnia 1944 r. o trybie powoływania władz administracji ogólnej I i II instancji (Dz. U. Nr 2 poz. 8), na podstawie którego wznowiły działalność Urząd Wojewódzki Lubelski oraz starostwa powiatowe Powiatowa Rada Narodowa w Radzyniu Podlaskim była organem sprawującym władzę administracyjną na terenie powiatu radzyńskiego. Usytuowanie rad narodowych w powojennej strukturze władz terenowych jako organu uchwałodawczego, stanowiącego i kontrolującego dla samorządu terytorialnego określiły ustawa Krajowej Rady Narodowej z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz. U. Nr 5 poz. 22) oraz dekret PKWN z 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 14 poz. 74). Radę tworzyli przedstawiciele delegowani przez partie polityczne, organizacje gospodarcze, zrzeszenia zawodowe i społeczne. Do kompetencji rady należało ustalanie budżetu i świadczeń w naturze, powoływanie samorządowych organów wykonawczych oraz zawierania umów w sprawie zaciągania pożyczek, ponadto rady sprawowały kontrolę nad działalnością państwowych i samorządowych organów wykonawczych. PRN przysługiwało prawo mianowania i odwoływania starosty. PRN działała na posiedzeniach plenarnych oraz przez swoje własne organy: prezydium (kierujące pracą rady i reprezentujące ją na zewnątrz, wyłaniane z grona rady w składzie: przewodniczący, zastępca i trzech członków) oraz komisje stałe i powoływane do określonych zadań. W PRN w Radzyniu Podlaskim działały m. in. komisje: planowania, finansowo-budżetowa, oświatowa, kontroli społecznej, rolna i ziemska, kwalifikacyjna, podatkowa, drogowa, opieki społecznej i zdrowia. Do wykonywania czynności biurowych wynikających z pracy rady, prezydium i komisji powołano biuro PRN.

Border dates:

1944-1950

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

56

Total archival units developed :

56

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak