Akta notariusza Tadeusza Kossa w Częstochowie

Reference code
8/446/0
Border dates
1927-1948 [1951]
Number of series
6
Number of scans
0

Content:

Akta notariusza Tadeusza Kossa w Częstochowie, w tym: Akta notarialne z lat 1927 - 1948, sygn. 1 - 46; Skorowidze do akt notarialnych z lat 1927 - 1948, sygn. 47 - 64. Skorowidz z roku 1948, sygn. 64, zawiera również wpisy dotyczące akt notariusza Wincentego Tyszki w Częstochowie. Repertoria z lat 1927-1948 księgi depozytów, księgi weksli

The history of the creator:

Do 1933 roku notariusz Tadeusz Koss działał na podstawie ustawy notarialnej z dnia 14 kwietnia 1866 roku, obowiązującej na terenie Królestwa Polskiego od 1876 rokuoraz Dekretu Rady Regencyjnej w przedmiocie przepisów tymczasowych o notariacie z dnia 3 lipca 1918 roku. Przytoczone wyżej przepisy stanowiły, iż notariusze byli urzędnikami państwowymi, których mianował Minister Sprawiedliwości. Kandydat na to stanowisko musiał zdać egzamin przed komisją składającą się z prezesa sądu okręgowego, prokuratora i jednego czynnego notariusza. Kancelarie mogły być prowadzone przy wydziałach hipotecznych sądów okręgowych lub sądów pokoju. Zakres czynności notarialnych obejmował: ”przyjmowanie od osób zainteresowanych wszelkiego rodzaju aktów (...), wydawanie wypisów i kopii aktów, dopełnienie poświadczeń, przyjmowanie do zachowania, składanych przez osoby prywatne zaświadczeń...”. Notariusze zobowiązani byli założyć i prowadzić: repertoria sporządzonych przez siebie aktów, protestów i poświadczeń, księgi pobranych opłat, skorowidze alfabetyczne, spis wszystkich posiadanych w kancelarii dokumentów, listę osób sądownie ubezwłasnowolnionych. Po upływie każdego roku kalendarzowego, spisane na luźnych arkuszach, akty wraz z załącznikami powinny być ułożone chronologicznie i oprawione. W przypadku zakończenia działalności kancelarii całą przechowywaną w niej dokumentację wraz z pieczęciami notariusza przejmowało archiwum hipoteczne właściwego sądu. Z dniem 1 stycznia 1934 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 1933 roku – Prawo o notariacie. Notariusze otrzymali wówczas status funkcjonariusza publicznego, mianowanego i odwoływanego przez Ministra Sprawiedliwości, ale opłacanego przez strony, na rzecz których wykonywał swoje czynności. Ich kompetencje obejmowały: spisywanie aktów, wydawanie wypisów i odpisów, sporządzanie poświadczeń i protokołów oraz protestów weksli i czeków, doręczanie oświadczeń stron, przyjmowanie depozytów w postaci dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych. Swoje obowiązki notariusze mogli wykonywać w obrębie okręgu sądu, przy którym mieli swoją siedzibę bez względu na miejsce zamieszkania osób będących stronami. Zgodnie z omawianym Rozporządzeniem kancelarie notarialne powinny prowadzić następujące rodzaje dokumentacji: repertoria, w którym odnotowywano w porządku chronologicznym wszystkie dokonane czynności, księgi protestów, skorowidze alfabetyczne, księgi depozytów, księgi przychodów i rozchodów. Po ustaniu urzędowania notariusza jego akta przejmowane były przez archiwum hipotecznemu właściwego sądu. Przytoczone powyżej zasady funkcjonowania notariatu obowiązywały na terenie Generalnej Guberni oraz w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej. Zakończenie działalności prywatnych kancelarii notarialnych nastąpiło 1 stycznia 1952 roku po wejściu w życie ustawy z dnia 25 maja 1951 roku Prawo o notariacie, na mocy której powołano państwowe biura notarialne. Tadeusz Koss prowadził swoją kancelarię przy Wydziale Hipotecznym Sądu Pokoju w Częstochowie, a od 1929 roku, po wejściu w życie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 lutego 1928 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, przy Wydziale Hipotecznym Sądu Grodzkiego w Częstochowie. Mieściła się ona w Częstochowie w alejach NMP pod nr 29, a następnie 35. Zastępcami Tadeusza Kossa w czynnościach notarialnych byli Zygmunt Hankiewicz, Adam Plebanek oraz Henryk Płowecki. Zachowała się dokumentacja z lat 1927 – 1948.

Border dates:

1927-1948 [1951]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Kancelaria notariusza Tadeusza Kossa w Częstochowie

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

104

Total archival units developed :

104

Total archival units without records:

0

Total current materials

8.0

Total current materials developed

7.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 104 j.a. Inwentarz nr 285

Notatkę informacyjną napisał Przemysław Snoch, inwentarz sporządziła Ewa Dubaj (2005). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA. dopływy zinwentaryzowano i dopisano do inwentarza w 2016 roku