Akta gminy Koziegłówki

Reference code
8/708/0
Border dates
[1895]1915-1939
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Księga ludności stałej wsi Koziegłówki, sygn. 1 Księga ludności stałej wsi Postęp i Lgota, sygn. 2 Księga ludności stałej wsi Mysłów, sygn. 3-4 Księga ludności stałej wsi Rzeniszów, sygn. 5-6 Księga ludności stałej wsi Winowno, sygn. 7-9 Księga ludności stałej wsi Wojsławice, sygn. 10 Księga ludności stałej gminy Koziegłówki, sygn. 11 Skorowidz do ksiąg ludności stałej gminy Koziegłowki,m sygn. 12 Rejestr mieszkańców miejscowości Lgota, sygn. 13

The history of the creator:

W 1864 r. nastąpiły zmiany w dotychczasowej organizacji władz wiejskich na terenie Królestwa Polskiego. Ukaz o urządzaniu gmin wiejskich z dnia 19.02/2.03.1864 r. stanowił, iż gmina składa się z wiosek i kolonii oraz folwarków i dworów właścicieli ziemskich, a władzę w gminie sprawuje samorząd gminny reprezentowany przez zebranie gminne, wójta gminy oraz sołtysów. Sprawy sporne z terenu gminy miał rozpatrywać sąd gminny wraz z ławnikami. Nowego podziału na gminy miał zgodnie z ww ukazem dokonać Komitet Urządzający. Zebranie gminy stanowiło organ uchwałodawczy, władzę wykonawczą sprawował wójt wybierany na zebranich gminnych. Pomocnikami wójta w gminie byli sołtysi wybierani na zebraniach gromadzkich i zatwierdzani przez naczelnika powiatu. Każda gmina powinna posiadać pisarza, który prowadziłby księgi gminne i korespondencję. W razie potrzeby gminy mogły mieć poborców podatków, inspektorów szkółek i szpitali, gajowych, stróżów i innych urzędników gminnych. Według ukazu do kompetencji wójta gminy należały następujące sprawy: ogłaszanie rozporządzeń władz, czuwanie nad porządkiem w miejscach publicznych i nad bezpieczeństwem osób i własności, zapobieganie włóczęgostwu i żebractwu, donoszenie zwierzchności o samowolnym wychodzeniu mieszkańców z gminy, przedsiębranie nakazanych środków zaradczych przeciw pożarom, pomorowi bydła. Klęskom żywiołowym, przedsiębranie środków przeciw wszelkiego rodzaju przestępstwom, wykonywanie w przepisanych prawem wypadkach wyroków sądu gminnego i innych władz sądowych, czuwanie nad przechowywaniem znalezioinych w gminie rzeczy lub odebranych od osób podejrzanych rzeczy, broni. Z innych ważniejszych spraw należacych do kompetencji wójta należy wymienić zwoływanie zebrań gminnych, wykonywanie ich uchwał, utrzymywanie dróg w należytym stanie, nadzór nad sołtysami, naznaczanie kwater dla wojska, zarządzanie funduszami gminy, wydawanie mieszkańcom paszportów, nadzór nad karczmami, austeriami i wszelkiego rodzaju zakładami i instytucjami (szkoły, ochronki, szpitale). Wójt był podległy naczelnikowi powiatu. Na mocy ustawy z dnia 19 (31) grudnia 1866 roku został wprowadzony nowy podział administracyjny Królestwa Polskiego. W miejsce istniejących 5 guberni utworzono 10 guberni, w tym nową Gubernię Piotrkowską. W Guberni Piotrkowskiej został utworzony nowy powiat będziński, wydzielony z dotychczasowego powiatu olkuskiego. Zgodnie z Postanowieniem o podziale miast i gmin w powiatach z dnia 5 (17) stycznia 1867 roku Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim miasto Koziegłowy oraz zbiorcza gmina wiejska Koziegłowy, które istniały już przed utworzeniem nowego powiatu, znalazły się w powiecie będzińskim Guberni Piotrkowskiej. Powyższy stan utrwaliło Postanowienie o rozgraniczeniu powiatów nowych 10 guberni Królestwa Polskiego z dnia 29 grudnia (10 stycznia) 1867/1868 roku. Postanowieniem o przemianowaniu na osady niektórych miast w guberni piotrkowskiej z dnia 20 marca (1 kwietnia) 1870 roku miasto Koziegłowy postanowiono rozdzielić na osadę i przyłączyć do gminy wiejskiej Rudnik Wielki. W okresie 1870 – 1914 funkcjonowała gmina wiejska Rudnik Wielki, której siedziba mieściła się w Koziegłowach, oraz gmina wiejska Koziegłowy, której siedziba znajdowała się w Koziegłówkach. W okresie I wojny światowej gminy Rudnik Wielki i Koziegłowy znalazły się w powiecie Będzin - Sosnowice, pod okupacją niemiecką. 4 sierpnia 1915 roku na zebraniu gminnym miejscowości: osada Koziegłowy oraz Kolonia Wylęgi, Reczek, Rosochaci i Świnic, zwołanym przez Sędziego Gminnego 4 Okręgu Ruszkowskiego, stosownie do wezwania Wielmożnego Naczelnika Będzińskiego Powiatu z dnia 15 lipca 1915 rok nad. N 7002, utworzono z ww. miejscowości (wydzielonych z gminy Rudnik Wielki) nową gminę Koziegłowy. Podczas zebrania wybrano wójta, 2 ławników i wskazano osobę, która miała pełnić obowiązki pisarza gminnego. Prawdopodobnie w 1915 roku Naczelnik Powiatu Będzińskiego zmienił nazwę dotychczasowej rosyjskiej gminy Koziegłowy, aby nie mylono jej z nowoutworzoną gminą Koziegłowy, na gminę Koziegłówki. Po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu niepodległości, gmina Koziegłówki weszła w skład powiatu będzińskiego, który został włączony do województwa kieleckiego. Po 1918 roku zasadniczą zmianą w funkcjonowaniu samorządu gminnego było wprowadzenie Dekretem o ustanowieniu Rad Gminnych na obszarze byłego Królestwa Kongresowego z 27 listopada 1918 roku jako nowego organu Rady Gminnej, w skład Rady wchodzili: wójt i 12 radnych wybieranych na 3 lata. Do zakresu działalności Rady należało: przygotowanie wniosków i budżetu na zgromadzenie Gminne oraz czuwanie nad wykonaniem jego uchwał; zawiadywanie nieruchomościami i funduszami, należącymi do gminy lub przez nią zarządzanymi; kierownictwo i dozór nad instytucjami i zakładami gminnymi: mianowanie, kontrola i usuwanie urzędników gminnych (za wyjątkiem pisarza gminnego); kontrola działalności wójta. Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1926 roku o podziale powiatu będzińskiego i utworzeniu nowego powiatu zawierciańskiego siedzibą władz powiatu w Zawierciu gmina Koziegłówki została wcielona do nowoutworzonego powiatu zawierciańskiego. Następne zmiany w ustroju władz gminnych zostały wprowadzone Ustawą z dnia 23 marca 1933 roku o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 sierpnia 1934 roku w sprawie wykonania ustawy o częściowej zmianie samorządu terytorialnego. W/w przepisy jako organy ustrojowe gminy wiejskiej wymieniały: radę gminną, zarząd gminy, wójta, i jako dwóch zastępców podwójcich. Członkami rady gminnej byli: wójt, podwójci i radni gminni. Zarząd gminy składał się z wójta, podwójciego i 2 ławników. Kontrola wewnętrzna gospodarki gminnej należała do wójta jako przełożonego, natomiast stałym organem kontrolnym ramienia rady gminnej była komisja rewizyjna wybierana przez radę gminną. Nadzór państwowy nad gminami wiejskim sprawował wydział powiatowy, który zatwierdzał niektóre uchwały rady gminnej. Na podstawie art. 16 i 107 ustawy z dnia 23 marca o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego dokonano został w powiecie zawierciańskim podział gmin wiejskich na gromady. W skład gminy Koziegłówki wchodziły: gromada Gliniana Góra: 1. wieś Gliniana Góra gromada Koziegłowki: 1. wieś Koziegłówki, 2. pustkowie Ordon, 3. osada młyńska Polan, 4. osada młyńska Smardzów, 5. osada rolna Warwarino; gromada Krusin: 1. wieś Krusin: gromada Lgota: 1. osada młyńska Hamernia, 2. leśniczówka Lisia Góra, 3. wieś Lgota, 4. leśniczówka Ogumie; gromada Markowice: 1. wieś Markowice, 2. Folwark Markowice; gromada Miłość: wieś Miłość gromada Mysłów: 1. pustkowie Brzeziny Mysłowaskie, 2. wieś Mysłów, 3.wieś Osiek, 4. pustkowie Mysłowskie, 5. pustkowie Wiśnie gromada Oczko: 1. wieś Oczko; gromada Osiek: 1. kolonia Osiek, 2. Folwark Osiek; gromada Postęp: 1. leśniczówka Czarka, 2. osada młyńska Gnieździń – Flakowe , 3. folwark Postęp, 4. wieś Postęp; gromada Pustkowie – Lgockie : 1. wieś Pustkowie – Lgockie, 2. kol. Koclin gromada Rzeniszów : 1. folwark Rzeniszów, 2. nadleśnictwo Rzeniszów, 3.wieś Rzeniszów, 4. pustkowie Świnica, 5. pustkowie Wilcza – Jama; gromada Winowno: 1. wieś Winowno, 2. pustkowie Winowno – Młynek, 3. pustkowie Winowno – Łazy, 4. leśniczówka I Winowno, leśniczówka II Winowno; gromada Wojsławice: 1. Wieś Wojsławice, 2. folwark Wojsławice. Powyższy stan utrzymał się do wybuch II wojny światowej. 26 października wszedł w życie dekret Fürera i kancelrza Rzeszy Niemieckiej o administracji okupowanych polskich obszarów z dnia 19 października 1939 roku. Dekret ten dzielił zajęte przez wojska niemieckie obszary II Rzeczpospolitej na tereny włączone do Rzeszy oraz okupowane obszary podległe władzy Generalnego Gubernatora. 26 października wszedł w życie inny dekret Adolfa Hitlera tzw. dekret o strukturze i zarządzie obszarów wschodnich z dnia 8 października 1939 roku. Na mocy tego dekretu część obszaru Polski została wcielona do Rzeszy. Gmina Koziegłówki należała do: Provinz Schlesien (Breslau), Regirungs Bezrik Opeln

Border dates:

[1895]1915-1939

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1895-1939.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

13

Total archival units developed :

13

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.9

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak Inwentarz nr 349, 13 j.a.

Wstęp i inwentarz sporządziła Joanna Sowa (2008). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.