Sąd Gminny VI Okręgu Powiatu Częstochowskiego w Janowie

Reference code
8/814/0
Border dates
1876-1914
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

- kopie prywatnych aktów wniesionych przez strony - skorowidz akt spadkowych z lat 1876 - 1914 - skorowidz spraw cywilnych z lat 1915 - 1916

The history of the creator:

Sądy gminne zostały powołane na mocy ukazu Senatu Rządzącego z dn. 6 marca 1875 roku o wprowadzeniu w Królestwie Polskim ustaw sądowych z dnia 20 listopada 1864 r. Sędzia gminny mianowany przez władze sądowe zastąpił wójta mianowanego dawniej sędzią przez władze administracyjne. Sądy te rozpatrywały drobne sprawy cywilne i karne. Ze spraw cywilnych do kompetencji sądów gminnych należało rozpatrywanie działów spadkowych, sporów o naruszenie stanu posiadania ( o ile miało ono miejsce przed upływem roku), sporów o zakłócenie praw serwitutowych ( jeśli miało miejsce przed upływem roku), wszelkich zobowiązań w granicach 500 rubli oraz przyjmowania wniosków o zabezpieczenie dowodów w sprawach nie wszczętych bez ograniczenia wartości wniosku. W sprawach karnych sądy gminne rozpatrywały sprawy o drobne wykroczenia, nie zagrożone wysokimi karami. W zależności od popełnionego wykroczenia sąd wymierzał karę nagany, przestrogi, upomnienia, kary pieniężnej do wysokości 500 rubli, aresztu nie dłuższego niż 3 miesiące, więzienia na nie dłużej niż 1 rok. Skład orzekający tworzyli sędzia i 3 ławników, wybierani na zebraniach gminnych na okres 3 lat. Sędziowie podlegali zatwierdzeniu przez ministra sprawiedliwości a ławnicy przez gubernatora. Terytorialna właściwość sądów gminnych ograniczała się najczęściej do jednej gminy. Językiem urzędowym był język rosyjski. Sąd Gminny w Janowie został zastąpiony Sądem Pokoju w Janowie, który działał w okresie [1915] 1917-1928.

Border dates:

1876-1914

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1876-1914.

Former name:

Foreign language name:

[Gminnyj Sud 6-go Okruga Čenstohovskago Uĕzda]

Languages:

Availability:

Total archival units:

3

Total archival units developed :

2

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak Inwentarz nr 369, 2 j.a.
Delivery and acceptance list Tak 1 j.a.