Powiatowa Rada Narodowa w Kamieniu Pomorskim

Reference code
67/6/0
Border dates
1946-1950
Number of series
3
Number of scans
0

Content:

1. DZIAŁ OGÓLNO-ORGANIZACYJNY (33 j.a.; lata 1946-1950): ; protokoły plenarnych posiedzeń PRN (brak protokołów z 1948 r.); protokoły posiedzeń Prezydium Rady z lat 1947-1950; sprawozdania z działalności PRN i jej organów z lat 1948-1950; sprawozdania z działalności rad niższego szczebla z lat 1949-1950; informacje urzędów i instytucji składane na posiedzenia plenarne PRN; protokoły posiedzeń plenarnych rad niższego szczebla; wykazy radnych. 2. DZIAŁ KOMISJI (9 j.a., lata 1947-1950): akta Komisji Kontroli Społecznej (1947-1950); Komisji Oświaty (1947-1950), Komisji Drogowej (1949-1950); sprawozdania z działalności komisji PRN (za rok 1949 i I półr. 1950 r.); protokoły i sprawozdania z posiedzeń ciał społecznych powoływanych przez PRN (1947-1950). 3. DZIAŁ INSPEKCJI (3 j.a., lata 1948-1949): protokoły i sprawozdania z kontroli działalności rad niższego szczebla oraz ich organów wykonawczych (materiał zachowany szczątkowo).

The history of the creator:

Rady narodowe powołała i ich organizację określiła ustawa z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz.U.R.P. 1944 r. nr 5 poz. 22, z późn. zm.), znowelizowana ustawą z 3 stycznia 1946 r. (Dz.U.R.P. 1946 r. nr 3 poz. 19; tekst jednolity: Dz.U.R.P. 1946 r. nr 3 poz. 26). Odnosił się do nich również dekret PKWN z 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz.U.R.P. 1944 r. nr 14 poz. 74). W myśl powyższych przepisów samorząd terytorialny reprezentowany przez terenową radę narodową stanowił korporację prawa publicznego i posiadał osobowość prawną. Samorząd powiatowy był drugim stopniem samorządu terytorialnego i miał na celu spełnianie zadań, których nie mogłyby spełnić poszczególne gminy. Organami samorządu powiatowego były: powiatowa rada narodowa jako organ ustawodawczy, uchwałodawczy i kontroli społecznej oraz wydział powiatowy jako organ zarządzający i wykonawczy. Skład rady tworzyli delegaci organizacji i zrzeszeń stojących programowo na gruncie nowego ustroju oraz przedstawiciele rad niższego szczebla i osoby dokooptowane przez radę. Liczba radnych powiatowej rady narodowej nie mogła przekraczać 60. Pracą rady kierowało wybierane przez nią prezydium złożone z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz 3 członków. Jego rola polegała wyłącznie na kierowania pracami rady. Rada powoływała również komisje stałe, z których trzy: finansowo-budżetową, oświatową i kontroli społecznej powoływały wszystkie rady. Inne komisje - zarówno stałe jak i doraźne – mogły być tworzone w zależności od miejscowych potrzeb. Zakres spraw, w których radom przysługiwało prawo bezpośredniej decyzji sprowadzał się w szczególności do planowania działalności publicznej, ustalania i realizacji budżetów. Miały też szerokie uprawnienia do sprawowania kontroli nad całą administracją państwową i samorządową oraz gospodarką określaną jako „publiczna”, działającą na obszarze podległym właściwości danej rady. Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Narodowej w Kamieniu Pomorskim odbyło się 24 sierpnia 1946 r. W latach 1948-1949 przy powiatowych radach narodowych zaczęły powstawać Biura Prezydialne – organy pomocnicze (kancelarie) prowadzące całokształt prac kancelaryjnych rady i jej organów. Biurem kierował sekretarz rady. Od stycznia 1949 r. Biura zorganizowane były na podstawie jednolitego statutu organizacyjnego uchwalonego przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie. Zgodnie ze statutem Biuro dzieliło się na trzy referaty: ogólny, komisji oraz organizacyjno-inspekcyjny. Powiatowe rady narodowe zostały zlikwidowane na mocy ustawy z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U.R.P. 1950 r. nr 14 poz. 130). Ostatnie plenarne posiedzenie Powiatowej Rady Narodowej w Kamieniu Pomorskim odbyło się 5 czerwca 1950 r.

Border dates:

1946-1950

Classification:

The name of the creator:

Powiatowa Rada Narodowa w Kamieniu

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

45

Total archival units developed :

45

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak w bazie IZA

Zespół opracował Józef Pluciński - 1969 r.