Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Kamieniu Pomorskim

Reference code
67/16/0
Border dates
1945-1950
Number of series
4
Number of scans
0

Content:

1. REFERAT OGÓLNO-ADMINISTRACYJNY (30 j.a., lata 1945-1950): protokoły posiedzeń: MRN, Prezydium MRN; Zarządu Miejskiego; akta Komisji MRN (Kontroli Społecznej, Finansowo-Budżetowej, Oświatowej, Zdrowia, Lokalowej); organizacja Biura ZM; sprawy personalne; kwestionariusze rejestracyjne organizacji społecznych i politycznych; korespondencja ZM i burmistrza; raporty sytuacyjne; wysiedlanie ludności niemieckiej. 2. REFERAT FINANSOWY (7 j.a., lata 1947-1950): sprawozdania finansowe z realizacji budżetu za rok 1949; budżet na rok 1950; księgi finansowe i podatkowe z lat 1947-1949. 3. REFERAT GOSPODARCZO-SPOŁECZNY (35 j.a., lata 1946-1950): protokoły posiedzeń Komisji Gospodarczo-Społecznej; ewidencja majątku komunalnego; gospodarka nieruchomościami; remonty i odbudowa budynków, sieci wodociągów i kanalizacji; nadzór nad przedsiębiorstwami komunalnymi; spisy rolne; akta dot. aprowizacji, ochrony zdrowia, oświaty i kultury. 4. REFERAT WOJSKOWY (2 j.a.; lata 1947, 1949-1950): sprawozdania Referatu z lat 1949-1950; rejestr pojazdów dla celów wojskowych z 1947 r.

The history of the creator:

Organizacja władz miejskich w latach 1945-1950 opierała się na ustawie z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz.U.R.P. 1944 r. nr 5 poz. 22; zmieniona ustawami z 6 maja 1945 r. i 3 stycznia 1946 r.) oraz na dekrecie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz.U.R.P. 1944 r. nr 14 poz. 74). W sprawach nie uregulowanych ww. ustawami obowiązywała przedwojenna ustawa z 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego (DZ.U.R.P. 1933 r. nr 35 poz. 294). W myśl powyższych aktów prawnych władzę w miastach sprawował samorząd terytorialny, reprezentowany przez miejskie rady narodowe będące organem stanowiącym i kontrolującym oraz zarządy miejskie będące organem wykonawczym rad. Rady narodowe na Ziemiach Zachodnich zaczęły powstawać od połowy 1946 r. Pierwszy z zachowanych protokołów posiedzeń MRN w Kamieniu pochodzi z 30 września 1946 r., przewodniczącym Rady był Stanisław Sołtys. Rady miejskie składały się z przedstawicieli delegowanych przez organizacje polityczne i gospodarcze oraz zrzeszenia zawodowe i społeczne działające na terenie miasta, a także osoby wybierane przez radę na wniosek jej prezydium (zasłużeni przedstawiciele wojskowości, nauki, kultury, pracy społecznej itp.) Do najważniejszych kompetencji MRN należało: planowanie działalności publicznej, a w szczególności ustalanie budżetu i świadczeń w naturze, kontrolowanie działalności organów wykonawczych, gospodarowanie mieniem samorządowym. Rady miejskie podlegały bezpośredniemu nadzorowi rady powiatowej. Organami pomocniczymi MRN były prezydium oraz komisje stałe i doraźne. Prezydium kierowało pracą rady. Wybierane było z grona rady i składało się z przewodniczącego, jego zastępcy i 3 członków. W skład komisji mogły wchodzić osoby niepełniące funkcji radnego. Każda MRN obowiązkowo musiała powołać 3 komisje stałe: kontroli społecznej, oświatową i finansowo-budżetową. Inne komisje mogły być tworzone w zależności od potrzeb. Organem wykonawczym rady był zarząd miejski. W jego skład wchodzili burmistrz, zastępca burmistrza (wicebrumistrz) oraz 3 do 6 członków. Do kompetencji zarządu miejskiego należało administrowanie gospodarką miejską w ramach uchwał MRN. Zarząd działał kolegialnie lub jednoosobowo – poprzez burmistrza, pod jego osobistą odpowiedzialnością. Działalność zarządu miejskiego nadzorował wydział powiatowy. Burmistrz podlegał bezpośrednio staroście powiatowemu. Do rozpatrywania bieżących spraw administracyjnych i kancelaryjnej obsługi organów samorządu miejskiego zarząd powoływał biuro. Od lipca 1948 r. w ramach biura funkcjonowały komórki: 1) Referat Ogólno-Administracyjny, 2) Referat Finansowy, 3) Referat Techniczny, 4) Kasa Miejska, 5) Urząd Stanu Cywilnego. Powyższa struktura miejskiej administracji samorządowej obowiązywała do czerwca 1950 r. tj. do czasu wejścia w życie ustawy z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U.R.P. 1950 r. nr 14 poz. 130). Na mocy tej ustawy kompetencje dotychczasowych organów samorządu miejskiego przejęły prezydia miejskich rad narodowych..

Border dates:

1945-1950

Classification:

The name of the creator:

Miejska Rada Narodowa w Kamieniu; Zarząd Miejski w Kamieniu

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

74

Total archival units developed :

74

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.4

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak w bazie IZA

Zespół opracował Józef Pluciński - 1973 r.