Starostwo Powiatowe Gryfińskie

Reference code
65/357/0
Border dates
1945-1950
Number of series
9
Number of scans
0

Content:

1. REFERAT SPOŁECZNO-POLITYCZNY 1945-1950, sygn. 1-18, 101-103, 107, 113, 118; 24 j.a.- miesięczne opisy obwodów (1945-1946); raporty sytuacyjne (1945-1949); podział administracyjny powiatu (1947-1948); protokoły kontroli USC (1947); zarządzenia wewnętrzne i akty normatywne władz zwierzchnich (1946-1950); sprawy obywatelstwa (1947-1948), tymczasowe dowody osobiste mieszkańców gminy Radziszewo. 2. REFERAT WOJSKOWY 1945-1950, sygn. 19-31, 109; 14 j.a.- ewidencja koni i uprzęży (1945-1950); ewidencja porzuconego sprzętu wojennego (1945), opieka nad zdemobilizowanymi żołnierzami (1945-1947); pobór do wojska (1946); wykazy poległych w powiecie (1945); wykazy oficerów rezerwy i lekarzy (1945); grobownictwo wojenne (1945-1947); protokoły kontroli referatu (1948-1949); sprawozdania z działalności referatu (1948-1949; materiały dotyczące Służby Polsce w powiecie (1949); materiały dotyczące PW-WF (1945-1948); rozminowywanie terenu (1946-1947). 3. REFERAT ROLNICTWA 1945-1949, sygn. 32-38, 110-111, 117; 9 j.a.- protokoły zdawczo-odbiorcze majątków państwowych (1945-1946); organizowanie gospodarki rolnej w powiecie (1945-1946); kredyty dla osadników (1945-1946); wykazy majątków poniżej 100ha (1946); sprawozdanie z działalności Urzędu Ziemskiego (1946); elektryfikacja wsi (1948-1949); protokoły odpraw wójtów dotyczące rolnictwa (1949), rejestry repatriantów osiedlonych na terenie powiatu gryfińskiego, rejestr wydanych orzeczeń o nadaniu gospodarstw w powiecie gryfińskim z lat 1947-1948, rejestry gospodarstw.. 4. REFERAT PRZEMYSŁU I HANDLU 1945-1950, sygn. 39-61; 23 j.a.- protokoły zdawczo-odbiorcze przejmowanych zakładów rzemieślniczych i przedsiębiorstw(1945-1946); sprawozdania statystyczne dotyczące aprowizacji, sieci handlowej, inwestycji (1948); raporty dotyczące cen (1947); protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Cennikowej (1947-1949), Komisji Notowania Cen (1948), Komisji Usprawnienia Zaopatrzenia (1948-1949), Komisji Przemysłowej (1949); wykazy przedsiębiorstw i placówek handlowych w powiecie (1946-1948); sprawozdania dotyczące działalności Referatu (1948-1949), spółdzielczości (1947), z zaopatrzenia w artykuły zbożowe (1949); plany skupu artykułów rolnych (1950); protokoły odpraw aktywu gospodarczego (1949); wnioski o uprawnienia przemysłowe (1948-1949); materiały dotyczące koncesjonowanego przemysłu i rzemiosła (1948). 5. REFERAT OPIEKI SPOŁECZNEJ 1945-1949, sygn. 62-73; 12 j.a.- zarządzenia i instrukcje władz nadrzędnych (1945-1947); statut organizacyjny Referatu (1945-1947); sprawozdania z działalności (1946-1949); protokoły inspekcji w gminach (1946-1948); organizacja Komitetów Opieki Społecznej (1945-1946); wykazy obiektów opieki społecznej (1945-1946); materiały dotyczące działalności domu opieki nad dziećmi niemieckimi (1947), Powiatowego Domu Matki i Dziecka w Gryfinie (1946-1947); materiały dotyczące tzw. kuchni polowych (1946-1947); przydziały UNRRA (1946). 6. REFERAT OSADNICTWA 1945-1949, sygn. 74-84, 104-106, 108, 112, 114-116, 119-120; 22 j.a.- opieka nad osadnikami (1945-1946); sprawozdania z akcji osiedleńczej (1946-1947); osadnictwo nierolnicze (1948-1949); zatrudnianie Niemców, repatriacja (1946); zarządzenia władz zwierzchnich (1946-1948); protokoły posiedzeń Powiatowej Komisji Osadnictwa Rolniczego (1947-1948); wnioski o przyznanie praw własności (1946-1948), zaświadczenia przesiedleńcze (1945-1948), protokoły wprowadzania osadników w posiadanie gospodarstwa osadniczego (1948). 7. REFERAT ODBUDOWY 1945-1948, sygn. 85-94; 10 j.a.- sprawozdania z działalności Referatu (1946-1948); nadzór nad przedsiębiorstwami budowlanymi (1947); nadzór nad odbudową urządzeń użyteczności publicznej (1945-1947); sprawozdania z akcji rozbiórkowej i odbudowy (1945-1947); wykazy szkód wojennych (1946-1948); zaopatrzenie w materiały budowlane, rozliczenia, przydziały (1946-1947). 8. REFERAT KULTRY I SZTUKI 1945-1949, sygn. 95-100; 6 j.a.- sprawozdania z działalności Referatu (1945-1946); materiały dotyczące zespołów amatorskich (1946-1947); zezwolenia na imprezy kulturalne (1948); zabezpieczenia dzieł sztuki (1946); szkolnictwo (1949).

The history of the creator:

Administracja terenowa w latach 1945-1946 na Ziemiach Zachodnich i Północnych wyglądała nieco inaczej niż w Polsce Centralnej. Nie można było tutaj tworzyć od razu w pełni ukształtowanych organów władzy. Ziemie te wymagały przede wszystkim zasiedlenia przez polską ludność. W miarę przesuwania się frontu władzę nad zajmowanymi przejmowały komendantury wojskowe (najczęściej rosyjskie), których podstawowym zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa na zajętych terenach, regulowanie stosunków pomiędzy żołnierzami a ludnością cywilną oraz pomiędzy ludnością polską i niemiecką. Stopniowo komendantury przekazywały władzę w ręce cywilne. Stan odrębności Ziem Zachodnich podkreślała uchwała Rady Ministrów z 14.III.1945 r., która podzieliła te tereny na okręgi, a te na obwody (w Polsce Centralnej od razu wprowadzono podział na województwa i powiaty). Na czele okręgu stał pełnomocnik okręgowy (wojewoda), na czele obwodu pełnomocnik obwodowy (starosta). Urząd Pełnomocnika Rządu R.P. na Obwód Gryfiński rozpoczął działalność wiosną 1945r. po przybyciu do Gryfina Grupy Operacyjnej. Początkowo Obwód tworzyły 3 gminy miejskie (Gryfino, Dąbie i Podjuchy) oraz 11 gmin wiejskich (Banie, Borzym, Kobylanka, Radziszewo, Śmerdnica, Stare Czarnowo, Swobnica, Wełtyń, Widuchowa, Zdroje i Żórawie). Na podstawie zarządzenia wojewody z 8.VII.1948 r. tereny leżące na prawym brzegu Odry (Dąbie, Zdroje, Podjuchy, Klucz, Żydowce, Wielgowo, Kijewo i Klęskowo) zostały włączone do Szczecina. Od 1948 r. w skład Starostwa wchodziły: gmina miejska Gryfino i 10 gmin wiejskich (Banie, Borzym, Kobylanka, Radziszewo, Śmerdnica, Stare Czarnowo, Swobnica, Wełtyń, Widuchowa, Żórawie). Pierwszym Pełnomocnikiem mianowany został 12.05.1945 r. Jan Daszyński. Uprawnienia pełnomocników rządu ustalił dekret z 13.XI.1945 r. Otrzymali oni prawo wydawania służbowych zarządzeń wszystkim władzom i urzędom na swoim terenie działania. Pełnomocnik był z urzędu służbowym zwierzchnikiem odnośnych władz, urzędów i organów oraz przewodniczącym wszystkich organów kolegialnych. Pełnomocnika obwodowego powoływał i odwoływał na wniosek pełnomocnika okręgowego minister administracji publicznej, a po utworzeniu Ministerstwa Ziem Odzyskanych – szef tego resortu. Pełnomocnik obwodowy podlegał służbowo pełnomocnikowi okręgowemu. Urzędy pełnomocników miały charakter tymczasowy. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 26.V.1946 r. o tymczasowym podziale administracyjnym Ziem Odzyskanych zostało utworzone województwo szczecińskie, zlikwidowano podział na obwody, a w jego miejsce wprowadzono podział na powiaty. Władzę w powiecie zaczął sprawować starosta. Starostwo powiatowe było organem administracji państwowej I instancji. Starostę mianował i odwoływał minister ziem odzyskanych na wniosek wojewody. Był on zwierzchnikiem administracji ogólnej na szczeblu powiatu. Był także przedstawicielem rządu uprawnionym do jego reprezentowania na swoim terenie oraz koordynatorem działalności zespolonych i niezespolonych organów administracji rządowej. Starostwa pełnił także funkcje przewodniczącego wydziału powiatowego i z tego tytułu kierował realizacją uchwał powiatowej rady, której był członkiem. Sprawował on także nadzór nad działalnością organów wykonawczych samorządu terytorialnego niższego szczebla – zarządów miejskich i gminnych. Starostwo Powiatowe Gryfińskie zaprzestało działalności w związku z wejściem w życie ustawy o terenowych organach jednolitej władzy państwowej w dniu 30.V.1950.

Border dates:

1945-1950

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

120

Total archival units developed :

120

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.4

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak w bazie IZA