Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Gryfinie

Reference code
65/358/0
Border dates
[1945] 1950-1975
Number of series
154
Number of scans
0

Content:

I WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY [1948] 1950-1975; 374 j.a. 1. Protokoły sesji PRN 1950-1975; 45 j.a. 2. Sprawy wyborów do rad narodowych, spotkania radnych z wyborcami 1954-1974; 7 j.a. 3. Interpelacje i wnioski radnych 1967-1973; 6 j.a. 4. Komisje Rady 1953-1975; 68 j.a. - protokoły posiedzeń wszytkich komisji, skład osobowy 5. Protokoły posiedzeń Prezydium PRN 1950-1975; 125 j.a. 6. Rejestr uchwał Prezydium PRN 1957-1962; 3 j.a. 7. Konferencje i narady członków organów kolegialnych (Konwent Seniorów) 1954-1973; 13 j.a. 8. Zarządzenia wewnętrzne PPRN 1959-1960, 1963-1964, 1968, 1971-1974; 3 j.a. 9. Zarządzenia i decyzje przewodniczącego PPRN 1963-1974; 7 j.a. 10. Organizacja wewnętrzna PPRN 1953-1974; 13 j.a. 11. Podział administracyjny powiatu 1950-1960, 1965-1966, 1968, 1970-1972; 14 j.a. 12. Sprawozdania i analizy z działalności PPRN i jej organów 1953-1974; 14 j.a. 13. Sprawy pracownicze [1949] 1951-1975; 19 j.a. 14. Skargi i wnioski 1952, 1959, 1965-1966, 1970-1975; 10 j.a. 15. Kontrole i inspekcje [1948] 1950-1975; 27 j.a. II. POWIATOWA KOMISJA PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 1951-1975; 238 j.a. 1. Organizacja PKPG 1952-1974; 2 j.a. 2. Protokoły posiedzeń Kolegium PKPG i innych zespołów 1953-1974; 21 j.a. 3. Sprawozdania z działalności PKPG 1951-1958; 5 j.a. 4. Plany gospodarcze, perspektywiczne, wieloletnie i roczne 1953-1975; 40 j.a. 5. Plany i sprawozdania z ich realizacji (m. Gryfino, gromad, różnych działów gospodarki narodowej) wieloletnie i roczne 1951-1975; 64 j.a. 6. Charakterystyki gospodarcze powiatu i miast 1955-1959, 1968, 1974; 11 j.a. 7. Wykonanie budżetu zbiorczego 1956-1964; 6 j.a. 8. Bilanse siły roboczej 1952-1974; 42 j.a. 9. Plany i sprawozdania dotyczące inwestycji 1960-1974; 10 j.a. 10. Problemy, opracowania monograficzne dla poszczególnych gałęzi gospodarki, informacje 1951-1968; 27 j.a. 11. Czyny społeczne 1959, 1965-1974; 10 j.a. III. WYDZIAŁ FINANSOWY 1950-1975; 153 j.a. 1. Organizacja wydziału 1973; 1 j.a. 2. Komisje przy wydziale 1957-1969; 5 j.a. 3. Plany, budżety jednostkowe i zbiorcze 1950-1974; 57 j.a. 4. Sprawozdania, bilanse powiatu i jednostek nadzorowanych, analizy 1952-1975; 59 j.a. 5. Dochody, podatki, sprawozdania finansowe, inwestycje 1952, 1962-1972; 9 j.a. 6. Sprawozdania z wykonywanych rewizji, protokoły 1954-1975; 22 j.a. IV. WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY 1951-1975; 104 j.a. 1. Plany wieloletnie i roczne wydziału i sprawozdania z ich realizacji 1953-1964, 1975; 5 j.a. 2. Organizacja i sieć szkół 1958-1967, 1971-1973; 5 j.a. 3. Plany wieloletnie i roczne, sprawozdania z ich realizacji w zakresie oświaty 1952, 1958-1969, 1972-1973; 14 j.a. 4. Zestwienia i sprawozdania statystyczne zbiorcze i jednostkowe 1951, 1957-1974; 25 j.a. 5. Kontrole w szkołach 1960-1962, 1972-1973; 2 j.a. 6. Sprawozdania i analizy dotyczące wyników nauczania 1957-1964, 1974; 5 j.a. 7. Likwidacja analfabetyzmu 1951; 1 j.a. 8. Historia szkół podstawowych 1960; 1 j.a. 9. Sprawozdania z działalności wydziału i jednostek podległych 1951-1968; 19 j.a. 10. Informacje i sprawozdania z działalności instytucji kulturalno-oświatowych 1951-1974; 27 j.a. V. POWIATOWY KOMITET KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI 1954-1974; 17 j.a. 1. Protokoły posiedzeń Komitetu i regulaminy 1957-1958, 1973; 2 j.a. 2. Plany i programy działalności oraz sprawozdania z ich realizacji, informacje 1969-1974; 13 j.a. 3. Kontrole w wydziale 1954, 1973; 2 j.a. VI. WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH [1945] 1955-1975; 42 j.a. 1. Sprawozdania z działalności wydziału 1959; 1 j.a. 2. Kółka rolnicze-statuty, wnioski, decyzje 1958-1974; 12 j.a. 3. Zmiany imion i nazwisk 1955-1975; 1 j.a. 4. Kontrole wydziału 1964, 1971-1974; 2 j.a. 5. Statystyka ruchu i stanu ludności [1945] 1950-1969; 12 j.a. 6. Poświadczenia, uznania i nadania obywatelstwa polskiego 1953-1973; 9 j.a. 7. Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego 1968-1975; 5 j.a. VII. WYDZIAŁ GOSPODARKI WODNEJ I OCHRONY POWIETRZA 1958-1973; 30 J.A. 1. Plany pracy i organizacja wydziału 1968-1973; 5 j.a. 2. Spółki wodne-organizacja, program, kontrole 1958-1960, 1966-1973; 11 j.a. 3. Ochrona środowiska-informacje, kontrole 1963-1973; 14 j.a. VIII. WYDZIAŁ SKUPU 1954-1974; 79 j.a. 1. Organizacja i klasyfikacja akt wydziału 1966, 1969; 2 j.a. 2. Posiedzenia Powiatowego Zespołu Koordynacyjnego (protokoły) 1956-1968; 11 j.a. 3. Narady szkoleniowe dotyczące skupu 1964-1969; 4 j.a. 4. Plany i sprawozdania z ich realizacji (wieloletnie i roczne) 1954-1972; 7 j.a. 5. Dostawy obowiązkowe - sprawozdania, informacje 1962-1974; 34 j.a. 6. Stan punktów skupu i magazynów (informacje, oceny) 1968, 1972-1973; 3 j.a. 7. Kontrole w wydziałach i jednostkach podległych (protokoły, zalecenia) 1958-1971; 18 j.a. IX. WYDZIAŁ ROLNICTWA I LEŚNICTWA [1945] 1950-1975; 299 j.a. 1. Organizacja Wydziału, rejestr skarg 1965-1975; 4 j.a. 2. Sprawozdania z wykonania planów, protokoły z narad wydziału 1967, 1969-1975; 4 j.a. 3. Komisja Łowiecka 1960-1973; 2 j.a. 4. Plany perspektywiczne, wieloletnie i roczne 1952-1974; 24 j.a. 5. Plany i programy dot. sadownictwa i warzywnictwa, hodowli zwierząt, zadrzewiania 1955-1975; 35 j.a. 6. Sprawozdania z wykonania planów gospodarczych wydziału i jednostek podległych 1954, 1957, 1961-1962, 1966-1975; 17 j.a. 7. Gospodarka leśna i łowiecka 1970-1974; 2 j.a. 8. Działalność jednostek związanych z rolnictwem 1964-1974; 7 j.a. 9. Rybołówstwo 1968-1970; 4 j.a. 10. Działalność RSP, PGR i gospodarstw indywidualnych, analizy, sprawozdania, informacje, statystyka 1954, 1968-1975; 21 j.a. 11. Wykazy gruntów w gminach i spisy rolne 1950, 1956-1958, 1969-1975; 24 j.a. 12. Inwestycje - plany, sprawozdania, statystyka 1969-1974; 5 j.a. 13. Sprawy zatrudnienia i oświaty rolniczej, sprawozdania, organizacja, informacje 1956-1974; 12 j.a. 14. Zagadnienia specjalizacji i kooperacji w gospodarce rolnej 1974, 2 j.a. 15. Działalność służby weterynaryjnej 1956, 1967-1968; 2 j.a. 16. Opisy mienia pozostawionego w ZSRR [1945] 1950-1960; 1 j.a. 17. Kontrole kompleksowe wydziału 1968-1974; 6 j.a. 18. Akty nadania gruntów i wnioski o przyznanie praw własności [1946] 1950-1973; 34 j.a. 19. Operaty pomiarowe [1946] 1950-1973; 87 j.a. 20. Przejmowanie/przekazywanie gruntów i gospodarstw. Zrzeczenia się gospodarstw [1947] 1950-1972; 6 j.a. X. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUANLNEJ I MIESZKANIOWEJ 1950-1975; 61 j.a. 1. Organizacja wewnętrzna 1950-1951, 1970-1974; 5 j.a. 2. Plany i sprawozdania z ich realizacji - wieloletnie i roczne 1950-1952, 1958-1959, 1966; 7 j.a. 3. Sprawozdania statystyczne, opisowe, budżetowe, analizy 1951-1952, 1955-1975; 20 j.a. 4. Sprawozdania i analizy dotyczące inwestycji 1952, 1955, 1969-1971, 1974; 8 j.a. 5. Działalność zakładów gospodarki komunalnej (Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i...)1957, 1959, 1966-1975; 11 j.a. 6. Inne materiały wydziału - cmentarze, wodociągi itp. 1955-1957, 1968-1975; 5 j.a. 7. Protokoły kontroli wydziału i jednostek podległych 1971; 1 j.a. 8. Sprzedaż nieruchomości 1963-1968, 1970-1973; 4 j.a. XI. WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA 1952-1975; 69 j.a. 1. Organizacja wydziału 1962, 1970; 2 j.a. 2. Różne materiały wydziału - nadzór budowlany, zabytki itp. 1952, 1956-1962, 1967-1974; 10 j.a. 3. Kontrola wydziału i jednostek podległych 1960, 1965-1966, 1974; 3 j.a. 4. Dokumentacja techniczna 1963-1975; 54 j.a. XII. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI 1953-1967; 4 j.a. 1. Plany utrzymania dróg, działalność wydziału, statystyka pojazdów 1953-1967; 4 j.a. XIII. WYDZIAŁ PRZEMYSŁU I HANDLU [1948] 1950-1974; 119 j.a. 1. Organizacja wydziału, wykazy akt 1951-1952, 1967-1968; 5 j.a. 2. Sprawozdanie kwartale Referatu Przemysłu 1951-1952, 1956; 3 j.a. 3. Programy i plany wieloletnie 1956-1974; 11 j.a. 4. Plany i materiały roczne 1951-1974; 11 j.a. 5. Wykazy zakładów przemysłowych i rzemieslniczych 1950-1952, 1958-1959, 1967; 7 j.a. 6. Materiały dotyczące zakładów pracy - sprawozdania, plany, analizy 1951-1974; 25 j.a. 7. Sprawozdania dotyczące spółdzielni pracy 1951-1974; 5 j.a. 8. Sprawozdania pokontrolne w jednostkach podległych 1966-1970; 4 j.a. 9. Materiały dotyczące handlu - sprawozdania, informacje1952-1972; 14 j.a. 10. Materiały dotyczące obrotu towarowego - dane statystyczne, sprawozdania, informacje 1951-1972; 9 j.a. 11. Dokumentacja dotycząca usług - informacje, sprawozdania, sieć placówek, sprzedaż alkoholu 1955-1974; 16 j.a. 12. Kontrola zewnętrzna wydziału, wycinki prasowe 1967-1970; 4 j.a. 13. Dokumentacja dotycząca młynów i wiatraków [1948] 1950-1966; 5 j.a. XIV. WYDZIAŁ ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 1951-1962; 9 j.a. 1. Plany gospodarcze roczne i sprawozdania z ich realizacji 1951-1952; 4 j.a. 2. Działalność wydziału, wykonanie budżetu 1954, 1956-1957, 1962; 5 j.a. XV. WYDZIAŁ ZATRUDNIENIA 1958-1967; 13 j.a. 1. Organizacja wydziału, sprawozdania, informacje 1958-1967; 10 j.a. 2. Kontrole wydziału 1960, 1965-1966; 3 j.a. XVI. WYDZIAŁ STATYSTYKI [1948] 1950-1960; 53 j.a. 1. Statystyka dotycząca Powszechnego Spisu Narodowego, zatrudnienie w administracji 1950-1951, 1957-1958; 3 j.a. 2. Statystyka dotycząca powierzchni zasiewów, pogłowia bydła, liczby drzew owocowych [1949] 1951-1960; 48 j.a. 3. Zestawienia statystyczne dot. struktury ludności i zatrudnienia [1948] 1950-1956; 2 j.a. XVII. AKTA OSOBOWE [1948] 1950-1960; 190 j.a. - akta osobowe pracowników PPRN zwolnionych do 1960 r.

The history of the creator:

Prezydia powiatowych rad narodowych jako terenowe organy jednolitej władzy państwowej zostały utworzone na mocy ustawy z 20.III.1950 r. W dniu 25.I.1958 r. ustawa o radach narodowych rozszerzyła samodzielność rad narodowych i wprowadziła zasadę decentralizacji władzy. Od tej pory wydziały prezydium prn stały się terenowymi organami administracji państwowej. Powiatowa Rada Narodowa w Gryfinie rozpoczęła działalność 6.VI.1950 r. Tego samego dnia odbyła się sesja inuguracyjna PRN. Organem uchwałodawczym, kontrolnym i zarządzającycm rady były sesje.Organem wykonawczym i zarządzającym rady było prezydium. Prezydium składało się z 5 osób - przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza i dwóch członków. Organem pomocniczym rady były komisje. Do roku 1958 r. rodzaje komisji były ustalane odgórnie, a powoływanie innej wymagało zgody nadrzędnej rady narodowej. W 1950 r. wybrano 9 komisji stałych. Po roku 1958 r. ilość komisji i ich nazwy określała sama rada, w zależności od potrzeb. Na przestrzeni lat ilość komisji i ich nazwy zmieniały się. Prezydium PRN swoje zadania wykonywało poprzez wydziały i referaty. W 1950 r. określono, iż na szczeblu powiatu ma być utworzonych 7 wydziałów (ogólny, finansowy, oświaty, rolnictwa i leśnictwa, komunikacji, zdrowia, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej) i 10 referatów. Ponadto należało utworzyć Powiatową Komisję Planowania Gospodarczego. Na przestrzeni lat organizacja wewnętrzna PPRN w Gryfinie ulegała licznym zmianom. Reformy lat 1972-1975 spowodowały likwidację PPRN w Gryfinie jako organu wykonawczego i zarządzającego. Jednoosobowym organem administracji państwowej stał się naczelnik powiatu. Swoje zadania wykonywał poprzez podległy mu urząd powiatowy. Na mocy ustawy z 28.V.1975 r. zlikwidowano drugi szczebel administracyjnego podziału państwa, jakim były powiaty. Tym samym Urząd Powiatowy w Gryfinie zakończył swoją działalność.

Border dates:

[1945] 1950-1975

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

1854

Total archival units developed :

1854

Total archival units without records:

0

Total current materials

21.0

Total current materials developed

21.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak w bazie IZA

Uchwałą nr 7 KAOD z 25.08.2011 r. akta kat. B przekwalifikowano do kat. A i uporządkowano je