Starostwo Powiatowe Chojeńskie z siedzibą w Dębnie Lubuskim

Reference code
65/361/0
Border dates
1945-1950
Number of series
12
Number of scans
0

Content:

I. URZĄD PEŁNOMOCNIKA RZĄDU R.P. NA OBWÓD CHOJEŃSKI – 1945-1946,59 j.a.; 1. Referat Samorządowy 1945-1946, 22 j.a.- organizacja urzędu (1945); instrukcje i zarządzenia wewnętrzne (1945); wykazy burmistrzów, sołtysów, podsołtysów (1945); sprawozdania miesięczne zarządów miejskich i gminnych (1945-1946); ankiety osiedleńcze (1945); wykazy majątków samorządowych (1945); przejmowanie nieruchomości (1945; inwentaryzacja poniemieckiego majątku samorządowego (1945-1946); rejestracja przedsiębiorstw (1945); rady tymczasowe w miastach i gminach (1945-1946); budżety zarządów miejskich i gminnych (1945-1946); ankiety o zarządach miejskich (1945-1946). 2. Referat Społeczno-Polityczny 1945-1946, 29 j.a.- opis obwodu (1945-1946); wykazy pracowników (1945); sprawozdania sytuacyjne obwodu (1945-1946); wysiedlanie Niemców (1945); sprawozdania z osadnictwa (1945-1946); wykaz organizacji i stowarzyszeń (1946); charakterystyka miast (1946). 3. Referat Budżetowy 1945, 8 j.a.- miesięczne preliminarze budżetowe Urzędu (1945). II. STAROSTWO POWIATOWE CHOJEŃSKIE 1946-1950; 188 j.a. 1. Referat Ogólny 1946-1950, 29 j.a.- instrukcje, zarządzenia wewnętrzne, okólniki (1948-1950); sprawozdania z działalności (1946-1950); plany pracy (1947); protokoły konferencji burmistrzów i wójtów i sołtysów (1945-1949); wybory sołtysów (1947); protokoły kontroli zarządów miejskich i gminnych (1947-1950); sprawozdania z odbudowy powiatu (1949), wykazy, ewidencja i podstawowe informacje o pracownikach Starostwa. 2. Referat Społeczno-Polityczny 1946-1950, 49 j.a.- sprawy dotyczące nadawania, uznania lub utraty obywatelstwa polskiego (1946-1950); sprawy graniczne (1950); poszukiwania rodzin (1947); zmiana imion i nazwisk (1947, 1949); weryfikacja autochtonów (1946); rejestracja i wysiedlanie ludności niemieckiej (1947); sprawy parafii kościelnych w powiecie (1946-1949); sprawozdania sytuacyjne i z działalności Starostwa (1947-1949), wykazy nauczycieli (1946). 3. Referat Osiedleńczy 1946-1950, 84 j.a.- sprawozdania z przebiegu osadnictwa (1947-1948); opieka nad osadnikami (1947-1948); wykazy nadanych gospodarstw (1948); ewidencja obiektów nierolniczych i majątków rolnych (1949-1950); uwłaszczenia nierolnicze (1949); protokoły posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Klasyfikacyjno-Szacunkowej (1949-1949); akta nieruchomości nierolniczych (1948-1949); sprawozdania sytuacyjne (1947); ewidencja ludności miejskiej i wiejskiej (1947); sprawozdania dotyczące przemysłu, rzemiosła, handlu, pszczelarstwa, ogrodnictwa, rybołówstwa (1947); sprawy dotyczące wysiedlania Niemców (1946-1948), sprawozdania sytuacyjne z osadnictwa (1946-1947). 4. Referat Przemysłu 1945-1950, 20 j.a. - akta Powiatowego Komitetu Elektryfikacji Wsi (1949-1950); sprawozdania dotyczące przemysłu i rzemiosła (1947-1949); zarządzenia starosty (1949); zrzeszenia i organizacje kupieckie (1948); akta dotyczące przejmowania obiektów przemysłowych od wojsk radzieckich przez władze polskie (1945-1949); przydziały obiektów przemysłowych, handlowych i rzemieślniczych (1948); akcja upaństwowienia przemysłu (1948); przemysł ludowy i chałupniczy (1949); akta Walcowni Blachy w Międzylesiu (1948). 5. Referat Aprowizacji i Handlu 1947-1948, 4 j.a.- sprawozdania z aprowizacji (1947); sprawy upaństwowienia przedsiębiorstw poniemieckich (1947); notowania cen targowych (1948). 6. Referat Kultury i Sztuki 1945, 1 j.a.- ochrona zabytków w powiecie (1945). 7. Referat Zdrowia 1949, 1 j.a.- sprawy organizacji służby zdrowia, Komisja Zdrowia, Komisja Koordynacji Lecznictwa (1949).

The history of the creator:

Administracja terenowa w latach 1945-1946 na Ziemiach Zachodnich i Północnych wyglądała nieco inaczej niż w Polsce Centralnej. Nie można było tutaj tworzyć od razu w pełni ukształtowanych organów władzy. Ziemie te wymagały przede wszystkim zasiedlenia przez polską ludność. W miarę przesuwania się frontu władzę nad zajmowanymi przejmowały komendantury wojskowe (najczęściej rosyjskie), których podstawowym zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa na zajętych terenach, regulowanie stosunków pomiędzy żołnierzami a ludnością cywilną oraz pomiędzy ludnością polską i niemiecką. Stopniowo komendantury przekazywały władzę w ręce cywilne. Stan odrębności Ziem Zachodnich podkreślała uchwała Rady Ministrów z 14.III.1945 r., która podzieliła te tereny na okręgi, a te na obwody (w Polsce Centralnej od razu wprowadzono podział na województwa i powiaty). Na czele okręgu stał pełnomocnik okręgowy (wojewoda), na czele obwodu pełnomocnik obwodowy (starosta). Urząd Pełnomocnika Rządu R.P. na obwód chojeński rozpoczął działalność z chwilą przybycia w dniu 30.04.1945 r. grupy operacyjnej. Pełnomocnikiem mianowany został Józef Bigoś. Siedziba władz obwodowych (powiatowych) ze względu na znacznie zniszczenia znajdowała się w Dębnie. Obwód chojeński w 1945 r. stanowiło 8 miast (Boleszkowice, Cedynia, Chojna, Dębno, Kostrzyń, Mieszkowice, Moryń, Trzcińsko Zdrój) i 10 gmin wiejskich (Boleszkowice, Cedynia, Chojna, Dębno, Kostrzyń, Mieszkowice, Moryń, Nawodna, Warnice, Trzcińsko Zdrój). 15.VIII.1946 r. z powiatu chojeńskiego wyłączono miasto Kostrzyń wraz z terenami podmiejskimi i włączono je do powiatu gorzowskiego. Liczba miast zmniejszyła się do 7, a gmin wiejskich do 9. Uprawnienia pełnomocników rządu ustalił dekret z 13.XI.1945 r. Otrzymali oni prawo wydawania służbowych zarządzeń wszystkim władzom i urzędom na swoim terenie działania. Pełnomocnik był z urzędu służbowym zwierzchnikiem odnośnych władz, urzędów i organów oraz przewodniczącym wszystkich organów kolegialnych. Pełnomocnika obwodowego powoływał i odwoływał na wniosek pełnomocnika okręgowego minister administracji publicznej, a po utworzeniu Ministerstwa Ziem Odzyskanych – szef tego resortu. Pełnomocnik obwodowy podlegał służbowo pełnomocnikowi okręgowemu. Urzędy pełnomocników miały charakter tymczasowy. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 26.V.1946 r. o tymczasowym podziale administracyjnym Ziem Odzyskanych zostało utworzone województwo szczecińskie, zlikwidowano podział na obwody, a w jego miejsce wprowadzono podział na powiaty. Władzę w powiecie zaczął sprawować starosta. W połowie 1946 r. Urząd Pełnomocnika Rządu R.P. na obwód chojeński został przekształcony w Starostwo Powiatowe Chojeńskie z siedzibą w Dębnie. Starostwo było organem administracji państwowej I instancji. Starostę mianował i odwoływał minister ziem odzyskanych na wniosek wojewody. Był on zwierzchnikiem administracji ogólnej na szczeblu powiatu. Był także przedstawicielem rządu uprawnionym do jego reprezentowania na swoim terenie oraz koordynatorem działalności zespolonych i niezespolonych organów administracji rządowej. Starosta pełnił także funkcje przewodniczącego wydziału powiatowego i z tego tytułu kierował realizacją uchwał powiatowej rady, której był członkiem. Sprawował on także nadzór nad działalnością organów wykonawczych samorządu terytorialnego niższego szczebla – zarządów miejskich i gminnych. Starostwo Powiatowe Chojeńskie zostało zlikwidowane na mocy ustawy z 20.III.1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej, a całą władzę przekazano w ręce Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Chojnie z/s w Dębnie.

Border dates:

1945-1950

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

247

Total archival units developed :

247

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak w bazie IZA

Uchwałą nr 8 KAOD z 25.08.2011 r. akta kat. B przekwalifikowano do kat. A