Wydział Powiatowy i Powiatowa Rada Narodowa w Chojnie z siedzibą w Dębnie Lubuskim

Reference code
65/362/0
Border dates
1946-1950
Number of series
7
Number of scans
0

Content:

I. Wydział Powiatowy 1946-1950; sygn. 1-107 ( 47a); 108 j.a. 1. Referat Samorządowy 1946-1950; sygn. 1-38; 38 j.a. – powoływanie samorządowych organów wykonawczych (1946-1950); sprawy personalne samorządu (1946-1947); ewidencja burmistrzów, wójtów, sekretarzy, sołtysów (1947, 1949); organizacja biur i zakładów samorządowych (1947-1948); organizacja WP (1947-1950); zarządzenia i instrukcje (1946-1947); protokoły posiedzeń WP (1947-1950); protokoły posiedzeń zarządów miejskich i miejskich rad narodowych (1948-1950); protokoły posiedzeń Powiatowej Komisji Podatku Gruntowego (1946-1949); sprawozdania z realizacji spłat podatku gruntowego (1947); protokoły konferencji szkoleniowych (1950); protokoły zdawczo-odbiorcze w gminach (1948); plany pracy WP (1947, 1949-1950); sprawozdania z działalności WP (1946-1950); sprawozdania o sytuacji finansowej związków samorządowych (1946-1947); protokoły inspekcji w gminach (1947-1950) 2. Referat Finansowo-Budżetowy 1946-1950; sygn. 39-66 (47a); 29 j.a. – protokoły inspekcji gmin (1947-1950); budżet WP (1946-1950); sprawozdania z wykonania budżetu WP (1946-1949); budżety i sprawozdania z wykonania budżetów gmin (1946-1950); zapomogi dla gmin (1947-1949); fundusze specjalne (1946, 1948); fundusz wyrównawczy (1949-1950); sprawy podatkowe i opłaty (1947); protokoły inspekcji finansowych (1949-1950). 3. Referat Społeczno-Gospodarczy 1946-1949; sygn. 67-97; 31 j.a. – przepisy i zarządzenia (1949); przejmowanie zakładów przemysłowych przez samorząd (1946); sprawy nabycia, sprzedaży dzierżawy i obciążenia majątku (1947-1949); rewindykacja majątku b. niemieckiego samorządu terytorialnego (1946, 1949); kompletowanie ksiąg wieczystych i katastralnych (1946); nadzór nad działalnością zawiązków samorządowych (1946, 1949); zarząd nad nieruchomościami samorządu powiatowego (1946-1947); sprawy gminnych kas pożyczkowo-oszczędnościowych (1946); sprawozdania statystyczne WP (1948-1949); planowanie i finansowanie inwestycji w powiecie (1947-1950). 4. Referat Społeczny 1948; sygn. 98-100; 3 j.a. – sprawy szkolnictwa powszechnego i zawodowego; służba zdrowia i szpitalnictwo; współdziałanie z innymi władzami w zakresie zabudowy gminy. 5. Referat Inspekcji Samorządu 1946-1948; sygn. 101-107; 7 j.a. – lustracja gmin (1948, 1950); korespondencja inspektora samorządowego (1946); zmiana granic powiatu (1948); wykaz członków WP (1946-1950). II. Powiatowa Rada Narodowa w Chojnie 1946-1950; sygn. 108-142 (116a); 36 j.a. – protokoły sesji i Prezydium (1946-1949); uchwały Rady (1948-1949); protokoły Komisji: Kontroli, Komisji Rolnej, Komisji Oświatowej (1948-1949); wykazy radnych i członków komisji (1948); sprawozdania z działalności Rady (1949); protokoły posiedzeń rad tymczasowych (1946); protokoły sesji i posiedzeń prezydiów rad niższych szczebli (1948-1950); kontrole terenowych rad narodowych (1949-1950).

The history of the creator:

Powiatowa Rada Narodowa w Chojnie powstała 5.IX.1946 r. Pierwszym przewodniczącym Rady mianowany został Stanisław Janowski. Pracami Rady kierowało Prezydium, w skład którego wchodzili: przewodniczący rady, jego zastępca, sekretarz oraz 3 członków. Sprawy kancelaryjne Rady prowadziło Biuro Prezydialne Rady, które składało się z Referatu: Ogólnego, Komisji i Organizacyjno-Inspekcyjnego. Rada powoływała ze swego składu komisje. Wydział Powiatowy powstał 21.XI.1946 r. i był organem wykonawczym Powiatowej Rady Narodowej w Chojnie. W jego skład wchodziło 6-ciu członków. Przewodniczącym WP był z urzędu starosta. Wydział posiadał następujące referaty: Ogólny, Podatkowy, Finansowo-Budżetowy, Społeczno-Gospodarczy, Inspekcji i Pożarnictwa. PRN i WP w Chojnie istniały do połowy 1950 r.

Border dates:

1946-1950

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

144

Total archival units developed :

144

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak w bazie IZA