Gminna Rada Narodowa w Chojnie

Reference code
65/366/0
Border dates
1945-1954
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

1. Zarząd Gminny i Gminna Rada Narodowa 1945-1950; sygn. 1-18, 52-54; 21 j.a. – organizacja Rady (1949); ewidencja radnych i pracowników ZG (1947-1948); protokoły sesji (1947-1949), komisji Rady (1948-1950) i Prezydium (1948); protokoły kontroli Rady (1948-1949); sprawozdania dotyczące rolnictwa (1947); majątek gminy (1947); budżet gminy (1945, 1949-1950); sprawozdania z wykonania budżetu (1947, 1949); materiały dotyczące opieki społecznej (1949-1950); ewidencja ludności i wykaz ludności niemieckiej (1945-1947); wnioski o przyznanie praw własności (1948), ewidencja i podstawowe informacje o radnych, pracownikach Zarządu Gminy oraz o sołtysach w gminie Chojna. 2. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1950-1954; sygn. 19-51; 33 j.a. – protokoły sesji, komisji Rady i posiedzeń Prezydium (1950-1954); protokoły Gminnej Komisji Podziału Administracyjnego (1954); protokoły zebrań wiejskich (1951); protokoły kontroli (1951-1954); sprawozdania o ruchu budowlanym (1951-1953), z rolnictwa (1952); budżet gminy (1950-1954); sprawozdania z wykonania budżetu (1953-1954).

The history of the creator:

Zarząd Gminy w Chojnie powstał w latem 1945 r. Działał na podstawie dekretu z 23.XI.1944 r. i ustawy z 23.III.1933 r. Była to władza wykonawcza w gminie.W skład Zarządu wchodzili: wójt, jego zastępca, sekretarz, oraz trzech członków. Do jego zadań należało: ustalanie budżetu, rozliczanie jego wykonania, decydowanie o zaciągnięciu pożyczki krótkoterminowej, ustalanie należności przypadających gminie oraz wykonywanie uchwał własnej rady oraz władz zwierzchnich. Pierwszym wójtem wybrany został Alojzy Bórski. Organem ustawodawczym i kontrolnym w gminie była gminna rada narodowa. Na Pomorzu Zachodnim rady powstawały dużo później niż w innych częściach kraju. W Chojnie Gminna Rada Narodowa powstała w sierpniu 1946 r. Radnymi były osoby delegowane przez partie polityczne, organizacje społeczne. Podstawową formą pracy rady były sesje. Do zadań rady należało: kontrola zarządu gminnego, rozliczanie zarządu z wykonania budżetu gminy, sprawy ewidencji ludności oraz planowanie działalności publicznej w gminie. Organami pomocniczymi rady były komisje rady. Taka organizacja władz gminnych istniała do 1950 r. W wyniku ustawy z 20.III.1950 r. o terenowych organach władzy państwowej zlikwidowano dualizm władzy (rządowej – rady narodowe i samorządowej – zarządy gminne), a całą władzę przejęły prezydia gminnych rad narodowych. W Chojnie Prezydium Gminnej Rady Narodowej utworzono w połowie 1950 r. Prezydia zmieniły swój dotychczasowy charakter – z organu wewnętrznego rady stały się teraz organem wykonawczym i zarządzającym. W skład prezydium wchodzili: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz i dwóch lub trzech członków. Do jego zadań należało wykonywanie zaleceń, zarządzeń i uchwał własnej rady i władz zwierzchnich oraz organizowanie pracy rady (przygotowanie sesji). Zadania te prezydia wykonywały poprzez referaty. Organem ustawodawczym w gminie była gminna rada narodowa. Do jej zadań należało uchwalanie planu i budżetu gminy, kierowanie działalnością gospodarczą, kulturalną i społeczną gminy, ustalanie wymiaru podatków i obowiązkowych dostaw. Organami pomocniczymi rady były komisje, które sprawowały działalność opiniodawczą i kontrolną. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Chojnie istniało do czasu wydania ustawy z 25.IX.1954 r. o reformie administracyjnej wsi. W myśl tej ustawy zlikwidowano gminy, na ich miejsce powołano nowe jednostki administracyjne – gromady.ustawy zlikwidowano gminy, na ich miejsce powołano nowe jednostki administracyjne – gromady.

Border dates:

1945-1954

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

54

Total archival units developed :

54

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak w bazie IZA