Zjednoczenie Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej w Szczecinie

Reference code
65/508/0
Border dates
[1946] 1949-1982
Number of series
112
Number of scans
0

Content:

I. Zarząd Okręgowy PGR w Szczecinie [1948] 1949-1950; sygn. 1-36; 36 j.a. 1. Dział Produkcji 1948-1949; sygn. 1-19; 19 j.a. – sprawozdania z obrotu paszami, nawozami, inwentarzem żywym, wykazy stanu pogłowia bydła, ankiety o stanie inwentarza, obrót rybą, sprawozdanie z działalności ZO PGR w Szczecinie za II półrocze 1949 r., wykazy gorzelni, młynów, tartaków. 2. Dział Finansowy 1949; sygn. 20-21; 2 j.a. – okólniki w sprawch finansowych, założenia generalne do preliminarza na II półr. 1949 r. 3. Dział Administracyjny 1949-1950; sygn. 22-22-3615 j.a. – organizacja ZO PGR, sprawozdania z działalności poszczególnych działów i ZO PGR w Szczecinie. II. Okręgowy Zarząd PGR Szczecin I (Północ) [1948] 1950-1955; sygn. 37-402; 366 j.a. 1. Dział Personalny i Szkolenia Zawodowego 1950-1954; sygn. 37-39; 3 j.a. – zestawienia liczbowe stanu zatrudnienia. 2. Dział Koordynacji Planu i Zatrudnienia 1950-1954; sygn. 40-109; 70 j.a. – plany gospodarczo-finansowe Okręgu i zespołów wchodzących w jego skład, zbiorcze i jednostkowe sprawozdania z wykonania planów gospodarczo-finansowych, zestawienia analityczne z wykonania planów gospodarczych. 3. Dział Księgowości 1949-1954; sygn. 110-243; 134 j.a. – zbiorcze bilanse ZO, jednostkowe bilanse poszczególnych zespołów PGR, protokoły odpraw głównych księgowych, protokoły narad. 4. Inspektorat Kontroli 1949-1953; sygn. 244-261; 18 j.a. – materiały z kontroli ZO PGR Szczecin Północ oraz kontroli poszczególnych zespołów PGR. 5. Dział Inwestycji 1950-1954; sygn. 262-277; 16 j.a. – założenia inwestycyjne, zbiorcze i jednostkowe sprawozdania z wykonania planów inwestycyjnych, plany budownictwa, projekty techniczne inwestycji Zespołów PGR w Łobzie i w Stargardzie. 6. Dział Produkcji Roślinnej 1949-1954; sygn. 278-317; 40 j.a. – materiały dotyczące całokształtu działalności przedsiębiorstw w zakresie produkcji roślinnej, zbiorcze sprawozdania opisowo-analityczne, sprawozdania z wykonania prac wiosennych i jesiennych, wykazy gospodarstw w poszczególnych zespołach, wykazy gruntów, zmiany w składzie zespołów PGR. 7. Dział Produkcji Zwierzęcej 1949-1953; sygn. 318-336; 19 j.a. – sprawozdania zbiorcze z wykonania planów produkcji zwierzęcej, sprawozdania statystyczne dotyczące trzody chlewnej, sprawozdania z obrotu produktami pochodzenia zwierzęcego i ziemiopłodami, analizy produkcji zwierzęcej. 8. Dział Produkcji Przemysłowej 1950-1955; sygn. 337-348; 12 j.a. – sprawozdania z działalności przemysłu rolnego (na dz. 15.X.1950 r.), ewidencja gorzelni (1950-1951), sprawozdania z produkcji poszczególnych gorzelni, analiza wykonania planu produkcji przez zakłady przemysłowe (za 1953 r.). 9. Dział Mechanizacji i Transportu Własnego 1950-1951; sygn. 349-350; 2 j.a. – sprawozdanie z działalności działu za 1950 r., zarządzenia dotyczące działalności grup budowlanych. 10. Dział Administracyjno-Gospodarczy 1949-1954; sygn. 351-375; 25 j.a. – organizacja ZO PGR Szczecin Północ oraz poszczególnych zespołów PGR, zarządzenia, okólniki i instrukcje władz zwierzchnich, protokoły zebrań roboczych ZO, protokoły narad dyrektora, kierowników działów i agronomów, współzawodnictwo pracy, umowy zbiorowe pracy, sprawozdania z działalności ZO PGR Szczecin Północ. 11. Dział Obrotu Towarowego i Zaopatrzenia Technicznego 1950-1953; sygn. 376-402; 27 j.a. – plany obrotu towarowego i sprawozdania z ich wykonania, analizy dostaw ziemiopłodów, żywca i artykułów pochodzenia zwierzęcego, sprawozdania z obrotów w poszczególnych zespołach PGR. III. Okręgowy Zarząd PGR Szczecin II (Południe) [1949] 1950-1954; sygn. 403-621; 219 j.a. 1. Dział Personalny i Szkolenia Zawodowego 1950-1954; sygn. 403-442; 40 j.a. – zbiorcze i jednostkowe sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac (1951-1953). 2. Dział Koordynacji Planu i Zatrudnienia 1950-1953; sygn. 443-447; 5 j.a. – zbiorcze plany gospodarczo-finansowe oraz analizy wykonania tych planów. 3. Dział Księgowości 1950-1953; sygn. 448-479; 32 j.a. – zarządzenia, okólniki i instrukcje dotyczące spraw finansowych, zbiorcze bilanse ZO (za lata 1951-1953), jednostkowe bilanse poszczególnych zespołów PGR (1950-1952). 4. Inspektorat Kontroli 1950-1953; sygn. 480-484; 5 j.a. – materiały z kontroli ZO PGR oraz poszczególnych zespołów PGR. 5. Dział Inwestycyjny 1950-1953; sygn. 485-490; 6 j.a. – organizacja działu, sprawozdania i raporty z wykonywanych robót, analiza wykonania planu inwestycyjno-budowlanego za 1950 r. 6. Dział Produkcji Roślinnej 1950-1954; sygn. 491-546; 56 j.a. – wytyczne, instrukcje i rozporządzenia dotyczące produkcji roślinnej, protokoły narad produkcyjnych oraz protokoły zebrań załóg, meldunki z produkcji, zbiorcze rozliczenia zespołów PGR z produkcji roślinnej (za 1953 r.), zbiorcze analizy stanu prac, analizy akcji siewnych, żniwnych, jesiennych, wykazy gruntów i zmiany w stanie posiadania i użytkowania, analizy zbiorów zasiewów, plany ogrodnictwa i statystyka upraw sadowniczych. 7. Dział Produkcji Zwierzęcej 1950-1954; sygn. 547-562; 16 j.a. – analizy produkcji zwierzęcej (1950-1953), sprawozdania zbiorcze z produkcji zwierzęcej oraz sprawozdania jednostkowe zespołów PGR z produkcji inwentarza żywego. 8. Dział Rybactwa 1950; sygn. 563-570; 8 j.a. – sprawozdania ze stanu rybactwa, raporty obrotu rybą, protokoły narad produkcyjnych. 9. Sekcja Socjalna 1950; sygn. 571; 1 j.a. – instrukcje dotyczące opieki, spraw socjalnych i kulturalno-oświatowych. 10. Dział Mechanizacji i Transportu Własnego 1950-1954; sygn. 572-581; 10 j.a. – wykazy maszyn i narzędzi rolniczych, wykazy kierowców i mechaników zespołowych, sprawozdania z wykonania prac i zużycia materiałów pędnych (1952-1953), instrukcje dotyczące eksploatacji pojazdów mechanicznych. 11. Dział Produkcji Przemysłowej 1949-1953; sygn. 582-592; 11 j.a. – wykazy zakładów przemysłowych, ewidencja gorzelni, płatkarni, młynów, cegielni i krochmalni, sprawozdania gospodarcze i produkcyjne gorzelni (1951-1953). 12. Dział Administracyjno-Gospodarczy 1950-1953; sygn. 593-611; 19 j.a. – okólniki, zarządzenia, instrukcje własne i władz nadrzędnych, komunikaty ZO, organizacja ZO i poszczególnych zespołów PGR, wykazy zespołów i ich ogólna charakterystyka. 13. Dział Obrotu Towarowego i Zaopatrzenia 1950-1953; sygn. 612-621; 10 j.a. – plany i sprawozdania z obrotu ziemiopłodami, inwentarzem żywym, mlekiem, jajami, analizy dostaw zbóż. IV. Centralny Zarząd PGR w Szczecinie 1954-1956; sygn. 622-640; 19 j.a. 1. Dział Planowania 1954-1956; sygn. 622-627; 6 j.a. – analizy wykonania planów finansowo-gospodarczych, analizy finansowo-ekonomiczne, analizy wykonanych zadań produkcyjnych. 2. Inspektor Organizacyjny 1954-1955; sygn. 628-632; 632; 5 j.a. – materiały dotyczące organizacji i działalności jednostek wchodzących w skład CZ PGR oraz samego CZ PGR w Szczecinie. 3. Dział Finansów i Księgowości 1954-1955; sygn. 633-639; 7 j.a. – materiały analityczne do bilansów i rachunku strat i zysków przedsiębiorstw podległych. 4. Dział Zootechniki 1954; sygn. 640; 1 j.a. – protokół z narady w sprawie trzody chlewnej. V. Zjednoczenie PGR w Łobzie 1954-1956; sygn. 641-675; 35 j.a. 1. Dział Planowania 1955; sygn. 641-642; 2 j.a. – sprawozdanie z wykonania planu przez Zjednoczenie, analiza wykonania planu finansowo-gospodarczego przez Zespół PGR w Chlebówku (pow. Stargard). 2. Dział Finansów i Księgowości 1955-1956; sygn. 643-668; 26 j.a. – bilanse Zjednoczenia oraz zespołów PGR oraz analizy tych bilansów. 3. Dział Inwestycji i Remontów 1955; sygn. 669; 1 j.a. – analiza wykonania robót budowlano-montażowych. 4. Dział Produkcji Roślinnej 1954-1955; sygn. 670-671; 2 j.a. – statystyka zasiewów, zbiorów i obrotów ziemiopłodami w Zjednoczeniu, analiza wykonania zadań planowych (za I półrocze 1955 r.). 5. Dział Zootechniki 1954; sygn. 672-675; 4 j.a. – analizy i sprawozdania z produkcji zwierzęcej, analiza owczarstwa w Zjednoczeniu. VI. Zjednoczenie PGR w Nowogardzie 1954-1956; sygn. 676-803; 129 j.a. 1. Dział Planowania 1954-1956; sygn. 676-724, 1425; 50 j.a. – informacje z przebiegu wykonywania zadań gospodarczo-finansowych Zjednoczenia, plany gospodarczo-finansowe – zbiorcze i jednostkowe zespołów PGR, zbiorcze i jednostkowe analizy z wykonania zadań gospodarczych, założenia gospodarcze zespołów i gospodarstw wchodzących w ich skład. 2. Inspektor Organizacyjny 1954-1955; sygn. 725-747; 23 j.a. – zarządzenia, okólniki i instrukcje własne i władz nadrzędnych, protokoły Kolegium Zjednoczenia, protokoły narad, protokoły kontroli zespołów PGR, wykazy etatów, materiały dotyczące akcji osiedleńczej. 3. Dział Finansów i Księgowości 1954-1955; sygn. 748-789; 42 j.a. – bilanse zbiorcze Zjednoczenia, bilanse jednostkowe zespołów PGR. 4. Dział Inwestycji i Remontów 1955; sygn. 790-793; 4 j.a. – operat dotyczący renowacji rowów na terenie Zjednoczenia, dokumentacja techniczna dotycząca odwodnienia łąk. 5. Dział Produkcji Roślinnej 1954-1955; sygn. 794-800; 7 j.a. – protokoły z kontroli przygotowania do sianokosów i przebiegu akcji sianokosów na terenie Zjednoczenia i podległych mu zespołów PGR, analiza jesiennej kampanii siewnej. 6. Dział Zootechniki 1954-1956; sygn. 801-803; 3 j.a. – kontrola wykonania planu produkcji trzody chlewnej w Zespole PGR Trzygłów (pow. Gryfice), analiza wykonania planu hodowli zwierząt w Zespole PGR Odma (pow. Nowogard) za 1954 r., analiza zbiorcza z wykonania planów produkcji zwierzęcej w Zjednoczeniu za 1955 r. VII. Zjednoczenie PGR w Pyrzycach 1954-1956; sygn. 804-859; 56 j.a. 1. Dział Planowania 1954-1956; sygn. 804-828; 25 j.a. – analizy działalności gospodarczej, zbiorcze i jednostkowe analizy wykonania planów finansowo-gospodarczych, plany finansowo-gospodarcze zespołów PGR. 2. Dział Kadr i Szkolenia Zawodowego 1954-1955; sygn. 829; 1 j.a. – zbiorcze sprawozdanie z zatrudnienia i funduszu płac za lata 1954-1955. 3. Inspektor Organizacyjny 1954; sygn. 830; 1 j.a. – wykaz jednostek gospodarczych wchodzących w skład Zjednoczenia. 4. Dział Finansów i Księgowości 1954-1956; sygn. 831-857; 27 j.a. – zbiorcze i jednostkowe bilanse i analizy tych bilansów. 5. Dział Zootechniki 1956; sygn. 858; 1 j.a. – plan produkcji zwierzęcej na 1957 r. i sprawozdanie z wykonania planu za 1956 r. 6. Inżynier ds. Produkcji Przemysłowo-Rolnej 1954-1955; sygn. 859; 1 j.a. – materiały dotyczące działalności zakładów przemysłu rolnego Zjednoczenia. VIII. Zjednoczenie PGR w Szczecinie 1954-1956; sygn. 860-899; 40 j.a. 1. Dział Planowania 1954-1955; sygn. 860-868; 8 j.a. – zbiorcze analizy wykonania planu finansowo-gospodarczego, plany gospodarczo-finansowe zespołów PGR. 2. Inspektor Organizacyjny 1955; sygn. 869; 1 j.a. – protokoły posiedzeń Kolegium Doradczego. 3. Dział Finansów i Księgowości 1954-1956; sygn. 870-896; 27 j.a. – zbiorcze i jednostkowe bilanse i analizy tych bilansów. 4. Dział Produkcji Roślinnej 1955; sygn. 897-899; 3 j.a. – analiza produkcji roślinnej Zespołu PGR Przyjezierze (pow. Chojna), informacja dotycząca wykonania planowych dostaw dla państwa, protokół narady agronomów w sprawie nasiennictwa. IX. Wojewódzki Zarząd PGR w Szczecinie 1956-1959; sygn. 900-985; 86 j.a. 1. Oddział Ekonomiczno-Organizacyjny 1956-1959; sygn. 900-947; 48 j.a. – materiały dot. organizacji WZ PGR i jednostek wchodzących w jego skład, oceny pracy inspektoratów, jednostkowe plany gospodarczo-finansowe jednostek wchodzących w skład WZ PGR, zbiorcze analizy wykonania planów finansowo-gospodarczych. 2. Oddział Produkcji 1956-1959; sygn. 948-954; 7 j.a. – zbiorcze sprawozdania z produkcji roślinnej i zwierzęcej, sprawozdanie z przebiegu omłotów ze zbiorów roku gospod. 1955/56, analiza wykonania planów produkcji zwierzęcej w Zjednoczeniu PGR w Nowogardzie. 3. Oddział Przemysłu Rolnego 1956; sygn. 955-956; 2 j.a. – sprawozdanie z działalności oddziału za I półrocze 1956 r., materiały dotyczące perspektyw rozwojowych przemysłu rolnego w woj. szczecińskim. 4. Oddział Budownictwa i Inwestycji 1959; sygn. 957; 1 j.a. – plany zakupu maszyn i urządzeń rolnych. 5. Oddział Finansów i Księgowości 1956-1959; sygn. 958-985; 28 j.a. – sprawozdania finansowe i zestawienia analityczne z wykonania planu gospodarczo-finansowego zbiorcze i jednostkowe Inspektoratów PGR, oceny działalności wykonania zadań w zakresie produkcji i kosztów. X. Wojewódzkie Zjednoczenie PGR w Szczecinie [1958] 1959-1974; sygn. 986-1191; 206 j.a. 1. Wydział Organizacyjny [1958] 1959-1974; sygn. 986-1026; 41 j.a. – organizacja jednostek podległych i nadzorowanych przez poszczególne Inspektoraty PGR. 2. Wydział Ekonomiki i Postępu Rolniczego 1960-1974; sygn. 1027-1066; 40 j.a. – zbiorcze i jednostkowe sprawozdania z wykonania planów gospodarczych (1961-1974), oceny działalności PGR-ów w woj. szczecińskim w latach 1957-1959 i 1962-1963. 3. Wydział Planowania i Statystyki 1960-1974; sygn. 1067-1088; 22 j.a. – analizy i oceny planów finansowo-gospodarczych, analizy działalności gospodarczo-finansowej, sprawozdania z realizacji planu społeczno-gospodarczego, plany społeczno-gospodarcze przedsiębiorstw wchodzących w skład poszczególnych inspektoratów PGR (1960-1961), materiały dotyczące przeprowadzonych spisów rolnych. 4. Wydział Produkcji Roślinnej 1959-1973; sygn. 1089-1109; 21 j.a. – analityczne wskaźniki do planu rolnictwa, zestawienia powierzchni gruntów, wytyczne dotyczące produkcji roślinnej, oceny prac polowych, sprawozdania z akcji omłotowych, sprawozdania ze zbiorów ziemiopłodów. 5. Wydział Produkcji Zwierzęcej 1970; 1110; 1 j.a. – analiza produkcji zwierzęcej za okres VII.1969-IV.1970. 6. Wydział Przemysłu Rolnego 1962-1974; sygn. 1111-1127; 17 j.a. – sprawozdania z działalności płatkarni ziemniaczanych, sprawozdania zbiorcze z produkcji w gorzelniach (za lata 1972-1974), plany produkcji torfu. 7. Wydział Finansów i Księgowości 1959-1974; sygn. 1128-1153; 26 j.a. – zbiorcze sprawozdania finansowe (za lata 1958-1967, 1970-1974), jednostkowe sprawozdania finansowe przedsiębiorstw wchodzących w skład WZ PGR (1960-1961). 8. Wydział Rewizji i Kontroli 1960-1963; sygn. 1154-1165; 12 j.a. – sprawozdania z działalności aparatu kontrolno-rewizyjnego WZ PGR (za lata 1960-1962), protokoły kontroli jednostek podległych (1960-1963). 9. Wydział Inwestycyjno-Budowlany 1963-1974; sygn. 1166-1188; 23 j.a. – sprawozdania zbiorcze i jednostkowe z działalności inwestycyjnej, założenia inwestycyjne na lata 1971-1975, projekty rozwoju sieci dróg lokalnych do 1990 r. 10. Sekcja Socjalno-Bytowa 1967; sygn. 1189-1191; 3 j.a. – plany zadań socjalno-bytowych na 1968 r. XI. Zjednoczenie Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej w Szczecinie [1959] 1975-1982; sygn. 1192-1424; 233 j.a. 1. Wydział Organizacji i Zarządzania [1959] 1975-1981; sygn. 1192-1244; 53 j.a. – materiały dotyczące organizacji i działalności Zjednoczenia i podległych przedsiębiorstw, zarządzenia wewnętrzne, protokoły posiedzeń Kolegium Zjednoczenia. 2. Wydział Planowania i Statystyki 1975-1980; sygn. 1245-1257; 13 j.a. – jednostkowe plany gospodarczo-finansowe (na lata 1976-1977, 1979-1981), jednostkowe analizy z działalności gospodarczo-finansowej (za lata 1976-1977), informacje z realizacji planu gospodarczo-finansowego za lata 1974-1975. 3. Główny Specjalista ds. Informatyki i Ekonomiki 1975-1981; sygn. 1258-1282; 25 j.a. – sprawozdania z działalności gospodarczej (za lata 1974-1975, 1979-1980), analizy działalności przedsiębiorstw zgrupowanych w ZP PGR (za lata 1974-1981), informacje zbiorcze dotyczące produkcji roślinnej, zwierzęcej. 4. Wydział Produkcji Zwierzęcej 1975-1980; sygn. 1283-1285; 3 j.a. – sprawozdania zbiorcze ze stanu inwentarza żywego za rok 1978/79, sprawozdanie zbiorcze z produkcji zwierzęcej za rok 1979/1980, informacja dotycząca wykonania planu produkcji rybackiej za rok 1974/75 i plany produk

The history of the creator:

W woj. szczecińskim Okręgowy Zarząd PGR powstał 1.VII.1949 r. i podlegały mu 72 zespoły. Na czele ZO PGR stał dyrektor, który miał do pomocy trzech zastępców – ds. technicznych, ds. socjalno-ekonomicznych i ds. finansowo-administracyjnych. Ilość zastępców mogła ulegać zmianom. Z dniem 1.I.1950 r. Okręg PGR Szczecin został podzielny na dwa okręgi: Szczecin I (Północ) i Szczecin II (Południe), jednocześnie wyłączono z okręgu szczecińskiego powiat Gryfice, który został włączony do okręgu koszalińskiego. Ponowne włączenie tego powiatu do Okręgu Szczecin I nastąpiło w X. 1950 r. Ustawą z 26.V.1951 r. nastąpiła likwidacja Centralnego Zarządu PGR, a w jego miejsce powołano Ministerstwo PGR, któremu podporządkowano ZO PGR. W lutym 1953 r. ZO weszły w skład Ministerstwa PGR i stały się jego jednostkami budżetowymi. Zarządzeniem ministra PGR z 3.II.1954 r. w skali całego kraju utworzono 7 Centralnych Zarządów PGR (w: Bydgoszczy, Katowicach, Koszalinie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie i Warszawie), które weszły w skład Ministerstwa PGR. Centralne Zarządy kierowały działalnością 45 terenowych zjednoczeń PGR, które powstały w miejsce zlikwidowanych ZO PGR. Dotychczasowe zespoły PGR utraciły samodzielność gospodarczą i stały się częścią składową Zjednoczeń PGR. Na terenie woj. szczecińskiego powstały 4 Zjednoczenia PGR – w: Nowogardzie, Łobzie, Pyrzycach i Szczecinie, w skład których łącznie wchodziło 65 zespołów. Do zadań Zjednoczeń PGR należało nadzorowanie w zespołach wykonywania planów gospodarczo-finansowych oraz dokonywanie podziału zadań planowych na poszczególne zespoły. Na czele Zjednoczenia PGR stał dyrektor, który miał do pomocy dwóch zastępców. W IV. 1956 r. zlikwidowano Centralne Zarządy PGR, a w ich miejsce powołano 16 wojewódzkich zarządów PGR (w każdym województwie z wyjątkiem krakowskiego), w XI. 1956 r. zlikwidowano Ministerstwo PGR, a sprawy PGR przejęła powołana w ramach Ministerstwa Rolnictwa Generalna Dyrekcja PGR, przekształcona z dn. 1.I.1957 r. na Generalny Inspektorat PGR. Likwidacja zjednoczeń PGR spowodowała, że zespoły PGR znów uzyskały samodzielność gospodarczą. Przejściowo funkcje kontrolno-koordynujące z ramienia Generalnej Dyrekcji sprawowały w terenie Inspektoraty Rejonowe utworzone 18.III.1958 r. W WZ PGR w Szczecinie powstało 17 Inspektoratów. Na mocy zarządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 21.III.1958 r. zlikwidowano zespoły PGR – w woj. szczecińskim było ich 62 i utworzono nowe: PGR – gospodarka rolna, PGR – zakłady ogrodnicze, PGR – fermy drobiu, zakłady budownictwa przemysłowego PGR oraz zakłady przemysłu rolnego. Przedsiębiorstwa prowadzone były w ramach narodowych planów gospodarczych i rozliczały się z budżetem państwa poprzez budżet centralny. Zwierzchni nadzór nad przedsiębiorstwami sprawował minister rolnictwa bezpośrednio poprzez Zarząd Wojewódzki PGR lub pośrednio poprzez właściwy Inspektorat. W IV.1958 r. ZW PGR zostały podporządkowane Prezydium WRN i stały się komórkami organizacyjnymi PWRN na prawach wydziału. Z budżetem państwa rozliczały się poprzez budżet terenowy. Z ramienia PWRN sprawowały one funkcje nadzoru, koordynacji i kontroli działalności przedsiębiorstw PGR oraz reprezentowały interesy PGR na posiedzeniach WRN. W terenie bezpośredni nadzór nad przedsiębiorstwami PGR sprawowały Inspektoraty. 29.VII.1959 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę o likwidacji Wojewódzkich Zarządów PGR i o powołaniu Wojewódzkich Zjednoczeń PGR. Zjednoczenia posiadały osobowość prawną , podlegały Prezydium WRN. Do ich zadań należało nadzorowanie, koordynowanie oraz kontrolowanie działalności zgrupowanych w nim przedsiębiorstw PGR oraz reprezentowanie wobec WRN interesów przedsiębiorstw w nim zgrupowanych. Na czele Zjednoczenia stał dyrektor, organem doradczym i opiniodawczym było Kolegium w skład którego wchodzili dyrektorzy poszczególnych PGR-ów. Do wykonywania swoich zadań zjednoczenie tworzyło Inspektoraty Rejonowe PGR. W 1961 r. w skład WZ PGR w Szczecinie wchodziło 390 samodzielnych przedsiębiorstw – w tym 28 wieloobiektowych grupujących 56 gospodarstw oraz 11 samodzielnie bilansujących się zakładów przemysłu rolnego. Terenowe jednostki administracyjne tworzyło 13 Inspektoratów PGR, 2 Klucze Administracji PGR oraz 1 Kombinat PGR. Na podstawie uchwały Rady Ministrów z dniem 1.I.1975 r. zlikwidowano Wojewódzkie Zjednoczenia PGR, a w ich miejsce utworzono Zjednoczenia Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej. Nowe jednostki objęte zostały planem centralnym i podporządkowano je Centralnemu Zarządowi PGR. W ZP PGR w Szczecinie w 1976 r. zgrupowane były łącznie 43 przedsiębiorstwa (w tym 39 przedsiębiorstw rolnych, 2 przedsiębiorstwa ogrodnicze, 1 przedsiębiorstwo rybackie i 1 przedsiębiorstwo usług technicznych. W 1977 r. zaczęto tworzyć Kombinaty PGR – pierwsze powstały w Łobzie, Dolicach i w Pyrzycach. Z dniem 1.VII.1981 r. ZP PGR w Szczecinie ponownie podporządkowano Prezydium WRN. Na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 30.XI.1981 r. w sprawie zniesienia zjednoczeń z dniem 1.I.1982 r. rozpoczęła się likwidacja ZP PGR w Szczecinie. Zakończona ona została w połowie 1982 r.

Border dates:

[1946] 1949-1982

Classification:

The name of the creator:

Centralny Zarząd PGR w Szczecinie 1954-1956; Okręgowy Zarząd PGR Szczecin I (Północ) 1950-1955; Okręgowy Zarząd PGR Szczecin II (Południe) 1950-1954; Wojewódzki Zarząd PGR w Szczecinie 1956-1959; Wojewódzkie Zjednoczenie PGR w Szczecinie 1959-1974; Zarząd Okręgowy PGR w Szczecinie 1949-1950

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

1540

Total archival units developed :

1540

Total archival units without records:

0

Total current materials

14.0

Total current materials developed

13.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak w bazie IZA

W 2010 r. do zespołu dopisano akta kat. B Uchwałą nr 31 KAOD z 25.08.2011 r. akta kat. B przekwalifikowano do kat. A