Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej i Urząd Dzielnicowy Szczecin-Nad Odrą

Reference code
65/511/0
Border dates
1954-1975
Number of series
16
Number of scans
0

Content:

1. Sprawy organizacyjne DRN 1971-1975; 2 j.a. 2. Protokoły sesji 1954-1975; 28 j.a. 3. Spotkania posłów i radnych z wyborcami 1967-1968; 1 j.a. 4. Protokoły posiedzeń komisji 1954-1975; 84 j.a. 5. Konwent Seniorów 1967-1973; 5 j.a. 6. Zespoły radnych 1959, 1969-1974; 5 j.a. 7. Protokoły Prezydium DRN 1955-1975; 34 j.a. 8. Organizacja PDRN 1958-1962, 1973; 9 j.a. 9. Organizacja i działalność komitetów osiedlowych i blokowych 1955-1972; 49 j.a. 10. Spis ulic i placów w dzielnicy 1955, 1967; 2 j.a. 11. Sprawozdania z działalności DRN i PDRN 1955-1971; 9 j.a. 12. Sprawozdania statystyczne z zatrudnienia 1972-1974; 2 j.a. 13. Protokoły kontroli 1963-1967, 1969-1971; 2 j.a. 14. Budżet i jego wykonanie 1957-1974; 14 j.a. 15. Sprawozdania z działalności przedsiębiorstw i zakładów podległych DRN 1958-1974; 7 j.a.

The history of the creator:

Ustawa z 20.III.1950 r. zapowiadała możliwość tworzenia na terenach miejskich, silnie zurbanizowanych, dzielnicowych rad narodowych. Podstawy prawne podziału miast na dzielnice oraz zakres działania drn regulowała Instrukcja nr 15 do uchwały Nr 195 Rady Ministrów z 17.III.1951 r. W myśl jej zasad, na dzielnice mogły być podzielne miasta liczące ponad 150 tyś. mieszkańców oraz te, które wykazywały szybki rozwój ekonomiczny. Utworzone dzielnice miały być jednostkami podziału administracyjnego szczebla powiatowego lub gromadzkiego w zależności od tego, czy znajdowały się w mieście wydzielonym z województwa czy też stanowiącym powiat. Decyzję o podziale Szczecina na dzielnice podjęła Wojewódzka Rada Narodowa w Szczecinie w dniu 5.X.1954 r., a powołane do życia zostały na podstawie uchwały Nr 670 Prezydium Rządu z dnia 7.X.1954 r. Utworzono 4 dzielnice: Dąbie, Nad Odrą, Pogodno i Śródmieście. Dzielnicowe rady narodowe były terenowymi organami władzy państwowej w dzielnicy realizującymi zadania miejskiej rady narodowej. Podstawowym zadaniem drn było realizowanie na obszarze dzielnic uchwał mrn i jej prezydium w zakresie działalności gospodarczej, kulturalnej i społecznej, zgłaszanie wniosków wynikających z potrzeb dzielnicy dla opracowania ogólnomiejskiego planu gospodarczego, budżetu i planu zabudowy miasta, wykonywanie kontroli działalności urzędów i przedsiębiorstw o zasięgu dzielnicowym, przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków od ludności, nadzorowanie remontów budynków mieszkalnych. Skład dzielnicowych rad narodowych został wyłoniony w wyborach przeprowadzonych 5.XII.1954 r. Organizacja pracy drn była podobna jak mrn. Rada pracowała na sesjach zwoływanych przynajmniej 4 razy w roku. Organem pomocniczym rady były komisje. W lutym 1955 r. MRN w Szczecinie nakazała utworzyć 11 komisji. Były to: Komisja Budownictwa; Drobnej Wytwórczości i Przemysłu Miejscowego; Finansów, Budżetu i Planu Gospodarczego; Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej; Handlu; Komunikacji; Oświaty i Kultury; Porządku Publicznego; Pracy i Pomocy Społecznej; Zdrowia. Liczba komisji oraz ich nazwy w poszczególnych kadencjach rady zmieniały się. Organem wykonawczym i zarządzającym było Prezydium DRN. Pracę prezydia rozpoczęły w styczniu 1955 r. Początkowo były one organami 5-cio osobowymi, później skład ustalił się na 6-7 osób. Na czele prezydiów stali przewodniczący PDRN. Swoje zadania prezydia wykonywały poprzez aparat wykonawczy. Reformy administracyjne kraju z lat 1972-1973 wprowadziły zmiany w działalności PDRN. Z dniem 9.XII.1973 r. prezydia dzielnicowych rad narodowych zostały przekształcone w urzędy dzielnicowe. Na ich czele stał naczelnik dzielnicy, który był jednoosobowym organem administracji państwowej łączącym kierownictwo administracji terenowej z funkcją organu wykonawczego i zarządzającego dzielnicowych rad narodowych. 18.XII.1973 r. odbyły się sesje inauguracyjne nowych DRN miasta Szczecina. Powołano 5 komisji stałych rady. W 1974 r. zmieniono organizację wewnętrzną urzędów dzielnicowych – utworzono w nich 8 wydziałów. 28.V.1975 r. na postawie ustawy o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa i zmianie ustawy o radach narodowych zniesione zostały powiaty, miasta stanowiące powiaty oraz podział miast Poznania, Gdańska i Szczecina na dzielnice. Ze względu na swoje położenie wzdłuż rzeki Odra dzielnica ta posiadała charakter przemysłowy. Mieściła się tu większa część przemysłu kluczowego oraz część zakładów przemysłu portowego. Jedynie kilka osiedli w obrębie dzielnicy – Warszewo, Glinki posiadało charakter rolniczy.

Border dates:

1954-1975

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

253

Total archival units developed :

253

Total archival units without records:

0

Total current materials

5.0

Total current materials developed

4.7

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak w bazie IZA