Inspektorat Szkolny w Biłgoraju

Reference code
37/7/0
Border dates
[1922-1943] 1944-1950
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

przepisy prawne dotyczące organizacji i zarządzania oraz korespondencja ze szkołami podległymi (sygn. 1-12, 18, 21-22, 26-45), nadzór nad szkolnictwem (sygn. 13-17), sprawozdania (sygn. 19-20, 23-25,54-60) sprawy osobowe nauczycieli (sygn.46-53, 72-81, 111), sprawy finansowo-gospodarcze Inspektoratu i szkół (sygn. 61-71, 118-131), pomoc socjalna dla dzieci (sygn. 82-109, 112) akta poszczególnych szkół (sygn. 110, 113-117, 132-205).

The history of the creator:

Po odzyskaniu niepodległości Inspektorat Szkolny z siedzibą w Biłgoraju swoją działalność opierał na podstawie ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r. o tymczasowym ustroju władz szkolnych (Dz. U. R.P. Nr 50, poz. 304). Od 1933 roku inspektoraty szkolne obejmowały swoim zasięgiem działania kilka powiatów, w związku z tym na mocy rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 14 lipca 1933 roku o podziale okręgów szkolnych na obwody szkolne (Dz. U. Nr 61, poz. 458) siedzibę inspektora szkolnego dla terenów m.in. powiatu biłgorajskiego ustanowiono w Zamościu. Ponownie na teren powiatu biłgorajskiego powołano inspektora szkolnego z siedzibą w Biłgoraja z dniem 1 kwietnia 1939 roku na mocy rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 31 grudnia 1938 r. o zmianie podziału okręgów szkolnych na obwody szkolne (Dz. U. Nr 5 poz. 28). W czasie okupacji już na początku listopada 1939 roku utworzono dwa szkolne inspektoraty: dla szkół polskich oraz ukraińskich. Po roku 1944 przywrócono strukturę organizacyjną inspektoratów szkolnych istniejących przed wybuchem wojny w 1939 roku. Inspektorat Szkolny w Biłgoraju został zniesiony w 1950 roku na mocy ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U.R.P. Nr 14 poz. 130). Siedziba Inspektora Szkolnego w latach 1922-1933, 1939-1950 mieściła się w Biłgoraju. Inspektor Szkolny w Biłgoraju podlegał bezpośrednio kuratorowi okręgu szkolnego do 1925 roku warszawskiego, a później lubelskiego. Inspektorzy szkolni według rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 lipca 1933 r. o organizacji władz szkolnych (Dz. U. R.P. Nr 50 poz. 389) byli władzą szkolną pierwszej instancji w zakresie: organizacji, kierownictwa, nadzoru pedagogicznego i administracyjnego nad publicznym szkolnictwem powszechnym i wychowaniem przedszkolnym. Ponadto nadzorowali prywatne szkoły powszechne i prywatne zakłady wychowania przedszkolnego, a także sprawowali opiekę nad oświatą pozaszkolną. Inspektorzy byli odpowiedzialni za planowanie, organizowanie i realizowanie pracy nad rozwojem i upowszechnianiem oświaty na powierzonym terenie. Inspektorat szkolny był organem inspektora szkolnego dla realizowania zadań i załatwiania spraw należących do jego zakresu działania. W jego skład wchodzili w odpowiedniej liczbie pracownicy pedagogiczni i administracyjni. Ciałem doradczym i opiniodawczym inspektorów szkolnych były powiatowe rady szkolne. W okresie okupacji na teren powiatu powoływani byli radcy szkolni, którzy mogli być wspierani przy sprawowaniu nadzoru szkolnego przez inspektorów szkolnych (Rozporządzenie G.G. z dnia 16 marca 1940 r.). Po wojnie przywrócono struktury organizacyjne istniejące przed wybuchem wojny w 1939 roku.

Border dates:

[1922-1943] 1944-1950

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

205

Total archival units developed :

205

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

2.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak