Okręgowa Izba Aptekarska w Częstochowie

Reference code
8/7/0
Border dates
1945-1951
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Okręgowa Izba Aptekarska w Częstochowie z lat 1945 -1951, sygn. 1 - 62, w tym: okólniki, protokoły posiedzeń Zarządu, protokoły Zjazdów Rady i zebrań Delegatów Izby, protokoły Komisji Rewizyjnej, sprawozdania z działalności Izby, ustawy, uchwały, biuletyny i instrukcje, deklaracje na karty rejestracyjne, wykazy aptek, wykazy farmaceutów, rozdzielniki, cenniki oraz materiały zaopatrzeniowe aptek, akta dotyczące likwidacji Okręgowej Izby Aptekarskiej, książki kasowe, protokoły posiedzeń Komisji Porządkowej, korespondencja z Centrosanem i Polskim Związkiem Zielarskim, akta Sądu Polubownego.

The history of the creator:

11 lutego 1945 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia 15.06.1939r. o izbach aptekarskich (Dz.U. RP Nr 55, poz. 346) została utworzona Kielecka Izba Aptekarska z siedzibą w Częstochowie. W 1946 roku powołano Delegatury Zarządu Izby w Radomiu i Kielcach. Od lipca 1947 roku jednostka funkcjonowała pod nazwą Okręgowa Izba Aptekarska w Częstochowie. Izba obejmowała swoim zasięgiem terytorialnym obszar województwa kieleckiego. Do zakresu jej działania należało: przedstawicielstwo zawodu aptekarskiego i obrona jego interesów, prowadzenie ewidencji aptek oraz osób wykonujących zawód aptekarski, współdziałanie w nadzorze nad praktyką aptekarską oraz pracą zawodową potrzebną do nabycia praw samodzielnego zarządzania apteką, piecze nad utrzymaniem zawodu aptekarskiego na odpowiednim poziomie naukowym, piecze nad stanem materialnym członków Izby, w szczególności prowadzenie wzajemnej pomocy dla członków ich rodzin oraz udzielanie pomocy materialnej niezamożnym członkom zawodu, sądownictwo dyscyplinarne i sądownictwo polubowne. Organami Izby były: Rada, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Dyscyplinarny. Zarząd Izby, składający się z prezesa, 2 jego zastępców i 6 członków oraz Komisję Rewizyjną, wybierała spośród swoich członków Rada Izby. Rada Izby. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 1946 roku o sądach dyscyplinarnych izb aptekarskich Rada Izby 21 listopada 1946 roku powołała Sąd Dyscyplinarny w Częstochowie wraz z Wydziałami Zamiejscowymi w Kielcach i Radomiu. Okręgowa Izba Aptekarska w Częstochowie podlegała Naczelnej Izbie Aptekarskiej w Warszawie. Nadzór nad jej działalnością sprawował Minister Opieki Społecznej. Okręgowa Izba Aptekarska w Częstochowie została zlikwidowana 8 stycznia 1951 roku.

Border dates:

1945-1951

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1951.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

62

Total archival units developed :

62

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.7

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak inwentarz Nr 115

Wstęp i inwentarz sporządziła Teresa Czupryna (1977). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.