Urząd Poborowy Guberni Piotrkowskiej

Reference code
39/17/0
Border dates
[1867-1873] 1874-1917
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta z lat 1867-1874 wytworzone przez Piotrkowski Tymczasowy Urząd Rekrucki: postanowienia Urzędu, spisy poborowych, zaświadczenia lekarskie, dzienniki korespondencyjne. Akta Urzędu Poborowego Guberni Piotrkowskiej, 1874-1917: organizacja Urzędu, zarządzenia, protokoły posiedzeń, statystyka, sprawy personalne, prace komisji, kontrola urzędu rekrutacji, odroczenia, prośby i zwolnienia od służby wojskowej, skargi i donosy, badania lekarskie żołnierzy i oficerów, ćwiczenia rezerwy, spisy rannych i zabitych żołnierzy w wojnie z Japonią, sprawy niedoboru rekrutów w guberni, wyżywienia żołnierzy mobilizacja, konie dla wojska, nakładanie kar na rodziny żydowskie za uchylanie się od służby wojskowej, sprawy finansowe Urzędu, zadłużenie na rzecz szpitali, dzienniki korespondencyjne, spisy spraw, przekazywanie akt do archiwum.

The history of the creator:

Urząd powstał na mocy ustawy o obowiązku służby wojskowej z 1.01.1874 r. (Poprzednie przepisy z 15.03.1859 r. nakładały obowiązek sporządzania spisów rekrutów na burmistrzów, wójtów gmin i naczelników powiatów. Na czas pobory tworzono Tymczasowy Urząd Rekrucki). Podlegały mu powiatowe urzędy poborowe. Urzędem kierowali: gubernator (od stycznia 1876 r. wicegubernator) jako przewodniczący, prokurator sądu okręgowego, członek urzędu gubernialnego ds. włościańskich, komisarz powiatowy ds. włościańskich powiatu piotrkowskiego oraz dwóch lekarzy. Do kompetencji urzędu należały: ogólny nadzór nad przebiegiem poboru do wojska na terenie guberni, rozkład wyznaczonej na gubernię liczby nowozaciężnych do poszczególnych rejonów, kontrola osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej, rozpatrywanie skarg na decyzje zarządów powiatowych oraz ich sprawozdań, sporządzanie ogólnego sprawozdania z zakończenia akcji poboru. Po wybuchu I wojny światowej urząd został ewakuowany do Rosji, gdzie funkcjonował do 1917 r.

Border dates:

[1867-1873] 1874-1917

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Petrokovskoe Gubernskoe po Voinskoj Povinnosti Prisutstvie

Languages:

Availability:

Total archival units:

1083

Total archival units developed :

1083

Total archival units without records:

0

Total current materials

25.0

Total current materials developed

24.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Card inventory approved Tak
Card inventory approved Tak