Częstochowskie Zakłady Przemysłu Wełnianego im. M. Koszutskiej w Częstochowie

Reference code
8/144/0
Border dates
1945-1998
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1945 - 1953, sygn. 1 - 74, w tym: protokoły zebrań, wybory Rady Zakładowej, instrukcje, okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych, biuletyny służbowe Centralnego Zarządu Przemysłu Włókienniczego, plany produkcji i sprawozdania, korespondencja z władzami, akta personalne dyrektora i kierowników; Księgowość i akta finansowe z lat 1945 - 1950, sygn. 75 - 82, w tym: dzienniki główne, bilanse, inwentarz, koszty, korespondencja z Urzędem Skarbowym i Rewizyjnym; Akta produkcji, kupna i sprzedaży z lat 1946 - 1952, sygn. 83 - 111, w tym: statystyka produkcji i sprzedaży, sprawozdania, plany, koszty produkcji, wydajność, kredyty na remonty, wskaźniki, harmonogramy, książki produkcji i zaopatrzenia, umowy kupna - sprzedaży, specyfikacje i rachunki handlowe, dziennik dostawców; Akta dotyczące załogi z lat 1945 - 1956, sygn. 112 - 157, w tym: dokumenty osobiste i ewidencja młodocianych, sprawy personalne pracowników, książki kar i pochwał, ubezpieczenia, premie, płace, podatki, wykazy pracowników, normy produkcyjne, instrukcje, zarządzenia, sprawozdania, zebrania dotyczące współzawodnictwa pracy, wykonanie zobowiązań, przodownicy pracy, fundusz akcji socjalnej i sanitarnej, kasa zapomogowo - pożyczkowa, urlopy; Organizacje przyzakładowe i sprawy gospodarcze z lat 1945 - 1950, sygn. 158 - 161, w tym: klub sportowy, straty wojenne, inwestycje, sprawy gospodarcze; Dzienniki podawcze z lat 1945 - 1951, sygn. 162 - 165, w tym: dzienniki korespondencji przychodzącej i wychodzącej.

The history of the creator:

Częstochowskie Zakłady Przemysłu Wełnianego im. Marii Koszutskiej w Częstochowie, powstały w 1945 roku w wyniku upaństwowienia fabryki Union Textile S.A. w Częstochowie. Początkowo zreorganizowane na nowych zasadach przedsiębiorstwo funkcjonowało pod dotychczasową nazwą. Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Centralnego Zarządu Przemysłu Włókienniczego Nr 94 z dnia 6 sierpnia 1946 roku została ona zmieniona na Państwowe Zakłady Przemysłu Wełnianego Nr 8 w Częstochowie. Od 1950 roku fabryka funkcjonuje jako Częstochowskie Zakłady Przemysłu Wełnianego - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione. W 1960 roku przedsiębiorstwu nadano nowa nazwę: Częstochowskie Zakłady Przemysłu Wełnianego im. Marii Koszutskiej w Częstochowie. Siedziba przedsiębiorstwa mieściła się w Częstochowie przy ulicy Krakowskiej 80

Border dates:

1945-1998

Classification:

The name of the creator:

Częstochowskie Zakłady Przemysłu Wełnianego; Państwowe Zakłady Przemysłu Wełnianego Nr 8 w Częstochowie

Dates:

1945-1998.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

1239

Total archival units developed :

165

Total archival units without records:

0

Total current materials

20.0

Total current materials developed

1.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Tak 922 j.a. (sygn. ciągła )
Card inventory approved Tak 165 j.a. Inwentarz Nr 10
Delivery and acceptance list Tak 152 j.a. Spis nr 2, 3

Notatkę informacyjną i inwentarz sporządził Waldemar Tyras (1962)