Towarzystwo Elektryfikacyjne Okręgu Częstochowsko-Piotrkowskiego S.A.

Reference code
8/158/0
Border dates
1935-1945
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1935 - 1942, sygn. 1 - 17, protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu, sprawozdania, korespondencja dotycząca walnych zgromadzeń; Akta księgowe i finansowe z lat 1935 - 1945, sygn. 18 - 59, w tym: księgi główne, dzienniki, inwentarze, eksploatacja, dłużnicy i wierzyciele.

The history of the creator:

W 1935 roku utworzone zostało Towarzystwo Elektryfikacyjne Okręgu Częstochowsko - Piotrkowskiego S.A. z siedzibą w Częstochowie przy al.. NMP 26. Większość jego akcji należała do Societe d`Entreprises Electriques en Pologne w Brukseli. Towarzystwo to, podobnie jak Elektrownia w Częstochowie, yło przedsiębiorstwem zajmującym się przesyłaniem i rozdziałem energii elektrycznej. W latach II wojny światowej Spółka pozostawała pod nadzorem Zarządcy Komisarycznego.

Border dates:

1935-1945

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1935-1945.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

59

Total archival units developed :

59

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak inwentarz Nr 51

Wstęp i inwentarz sporządził Waldemar Tyras (1964), uzupełnienia Dorota Czech (2000).