Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Częstochowskiego

Reference code
8/161/0
Border dates
1927-1942 [1944]
Number of series
2
Number of scans
0

Content:

Dział administracyjny z lat 1927 - 1939, sygn. 1 - 14, w tym: statut, rozporządzenia, regulaminy, protokoły posiedzeń Rady i Zarządu Kasy, sprawozdania, protokoły kontroli, sprawy personalne; Dział Finansowy z lat 1931 - 1944, sygn. 15 - 24, w tym: bilanse inwentarze.

The history of the creator:

Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Częstochowskiego w Częstochowie zorganizowana została w roku 1927 roku przez Związek komunalny Powiatu Częstochowskiego. Związek ten przyznał Kasie na kapitał zakładowy 5.000 zł dotacji bezzwrotnej i 95.000 zł bezprocentowej pożyczki. Statut Kasy zatwierdzony został przez Wojewodę Kieleckiego dnia 30 kwietnia 1929 roku (Kielecki Dziennik Wojewódzki, 1929, Nr 49). Zadaniem Komunalnej Kasy Oszczędności było gromadzenie oszczędności oraz udzielanie ludności taniego kredytu. Władze instytucji tworzyły: Rada Kasy, będąca organem stanowiącym, i Zarząd Kasy, jako organ wykonawczy. Do sprawowania kontroli powołana była Komisja Rewizyjna. W roku 1942 roku Komunalną Kasę Oszczędności Powiatu Częstochowskiego przekształcono w Miejską Kasę Oszczędności w Częstochowie.

Border dates:

1927-1942 [1944]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1927-1944.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

24

Total archival units developed :

24

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak inwentarz Nr 95

Notatkę informacyjną i inwentarz sporządziła Krystyna Kowalik (1972).