Nadleśnictwo Rzeniszów

Reference code
8/180/0
Border dates
[1915]1928-1944
Number of series
23
Number of scans
0

Content:

Nadleśnictwo Rzeniszów, w tym: Stan posiadania z lat 1920 - 1939, sygn. 1 - 15, w tym: akta dotyczące nieruchomości, sprawy serwitutów; Urządzenie lasów z lat 1929 - 1932, sygn. 16 - 20, w tym: akta dotyczące pomiarów, podziały lasów; Melioracje z lat 1928 - 1932, sygn. 21, w tym: korespondencja dotycząca melioracji łąk; Drogi i środki komunikacyjne z lat 1928, sygn. 22, w tym: akta dotyczące budowy dróg, mostów i studni; Zakłady przemysłowa z lat 1915 - 1929, sygn. 23 - 28, w tym: akta dotyczące Kopalni Węgla "Teodor", eksploatacji węgla i rudy żelaza; Pozyskiwanie i zbyt użytków głównych z lat 1920 - 1938, sygn. 29 - 48, w tym: wnioski cięć, cenniki drewna; Użytki uboczne z lat 1920 - 1931, sygn. 49 - 65, w tym: akta dotyczące wypasu bydła w lasach, dzierżawy łąk, łowiectwa, rybołówstwa; Odnawianie i pielęgnacja lasów z lat 1920 - 1932, sygn. 66 - 74, w tym: akta dotyczące zagospodarowania i uprawy lasu; Ochrona lasu z lat 1921 - 1932, sygn. 75 - 88, w tym: akta dotyczące szkód leśnych, kradzieży drewna; Budowle z lat 1920 - 1932, sygn. 89 - 92, w tym: akta dotyczące budowy i remontów budynków; Sprawy osobowe z lat 1922 - 1928, sygn. 93 - 100, w tym: listy płac, wykazy pracowników; Plany finansowo-gospodarcze, rachunkowość z lat 1922 - 1938, sygn. 101 - 114, w tym: budżety roczne i sprawozdania; Organizacja urzędu z lat 1922 - 1932, sygn. 115 - 120, w tym: rozporządzenia władz nadrzędnych dotyczące działalności służby leśnej; Lustracja lasów z lat 1928 - 1932, sygn. 121 - 122, w tym: protokoły rewizji kasy; Różne sprawy nieujęte w pozostałych działach z lat 1920 - 1932, sygn. 123 - 127, w tym: akta dotyczące spraw administracyjno-gospodarczych. Forstamt Rzeniszow, w tym: Zarząd, stan posiadania z lat 1940 - 1944, sygn. 128 - 132, w tym: wykazy powierzchni lasów, spis inwentarza; Sprawy finansowe z lat 1941 - 1944, sygn. 133 - 138, w tym: akta dotyczące spraw budżetowych i kasowych; Gospodarka leśna użytki uboczne z lat 1940 - 1944, sygn. 139 - 146, w tym: akta dotyczące przewozu drewna, przydziałów, dzierżawy łąk, rybołówstwa; Ochrona lasu z lat 1941 - 1943, sygn. 147 - 149, w tym: wykaz drużyn ratowniczych, kradzieże leśne, kłusownictwo; Sprawy osobowe z lat 1940 - 1944, sygn. 150 - 156, w tym: zatrudnienie i zaopatrzenie robotników, wykazy poborów personelu; Dzienniki podawcze z lat 1942 - 1943, sygn. 157 - 158.

The history of the creator:

Począwszy od 1918 roku istniało Nadleśnictwo Będzin z siedziba w Koziegłowach. Około 1923 roku zmieniono jego nazwę na Nadleśnictwo Siewierz. Siedziba Nadleśnictwa początkowo mieściła się w Koziegłowach, później w Rzeniszowie. W jego skład wchodziły następujące leśnictwa: Brudzowice, Gołuchowice, Koziegłowy, Siedlec, Strąków i Winowno. Według stanu z 1926 roku ogólny obszar Nadleśnictwa wynosił 8166 ha. Po reorganizacji, przeprowadzonej na przełomie 1927/1928 roku utworzono Nadleśnictwo Rzeniszów z siedzibą w Rzeniszowie, gmina Koziegłowy, powiat Zawiercie. Od stycznia 1928 roku do Nadleśnictwa Rzeniszów należały leśnictewa: Koziegłowy, Siedlec i Strąków. Lasy państwowe, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 30 grudnia 1924 roku o organizacji administracji lasów państwowych (Dz.U. R.P. Nr 119, poz. 1079), podlegały Ministerstwu Rolnictwa. Istniały dyrekcje lasów państwowych oraz podległe im nadleśnictwa. Do zakresu działania nadleśnictw należało: bezpośrednie sprawowanie administracji lasami państwowymi wraz ze wszelkimi do nich przynależnościami, zakładami przemysłowymi i urządzeniami. Na czele nadleśnictwa stał nadleśniczy. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1925 roku o utworzeniu dyrekcji lasów państwowych (Dz.U. R.P. Nr 9, poz. 62) Nadleśnictwo Rzeniszów podlegało pod względem administracyjnym Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Bezpośredni nadzór nad jego działalnością sprawowała Inspekcja Lasów Państwowych w Częstochowie. W okresie okupacji hitlerowskiej Nadleśnictwo Rzeniszów znajdowało się na terenach włączonych do Rzeszy. Podlegało Krajowemu Urzędowi Leśnemu Górnego Śląska w Opolu (Der Oberpräsident der Provinz Oberschlesien - Landesforstamt in Oppeln).

Border dates:

[1915]1928-1944

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1915-1944.

Former name:

Foreign language name:

Forstamt Rzeniszow

Languages:

Availability:

Total archival units:

160

Total archival units developed :

160

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.9

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak inwentarz Nr 96

Wstęp i inwentarz sporządził Franciszek Sobalski (1972). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.