Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Częstochowie

Reference code
8/316/0
Border dates
[1955]1962-1975
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Materiały spisów powszechnych z 1960 i 1970 r.; Dokumentacja spisów rolnychz lat: 1963-1974; Wytyczne oraz instrukcje GUS dotyczące sprawozdawczości statystycznej z lat 1962-1973; miesięczne, kwartalne oraz roczne sprawozdania z zakresu: budownictwa, kredytów ludności wiejskiej, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, handlu i usług, inwestycji, stanu i ruchu naturalnego ludności, ochrony zdrowia i opieki społecznej, oświaty i kultury, przemysłu, rolnictwa i leśnictwa, transportu i łączności, zatrudnienia z lat 1962-1974; Opracowania, karty i metryki statystyczne z lat 1955-1974; Publikacje statystyczne w postaci biuletynów statystycznych oraz sprawozdań z realizacji zadań społęczno-gospodarczych w powiecie częstochowskim z lat 1962-1973; materiały Państwowej Inspekcji Plonów z lat 1970-1973.

The history of the creator:

Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Częstochowie został utworzony na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o organizacji statystyki państwowej. Ustawa ta znosiła wydziały statystyki prezydiów wojewódzkich, powiatowych i miejskich rad narodowych, a ich kompetencje przekazywała terenowym organom statystyki państwowej, podległym bezpośrednio prezesowi GUS w Warszawie. Organami tymi były odpowiednio: wojewódzkie urzedy oraz powiatowe i miejskie inspektoraty statystyczne. Ich zadania określał artykuł 4 ustawy. Do najważniejszych kompetencji organów statystyki państwowej należało: prowadzenie spisów powszechnych oraz badań statystycznych dotyczących życia gospodarczego, społęcznego, kulturalnego i postępu technicznego, badanie wykonania zadań określonych w narodowych planach gospodarczych, a także opracowywanie i publikowanie wyników badań statystycznych i analiz ekonomicznych. Powiatowe inspektoraty statystczne realizowały programy badań oraz sporzadzały opracowania statystyczne zlecane przez prezesa GUS. Bezpośredni nadzór nad ich działalnością i organizacją sprawowały wojewódzkie urzedy statystyczne. Dyrektorzy tych urzędów, w porozumieniu z prezesem GUS i właściwymi prezydiami powiatowych rad narodowych, powoływali i odwoływali kierowników inspektoratów powiatowych. Szczegółowo strkturę wewnętrzną i zasady funkcjonowania organów staytstyki szczebla powiatowe określało Zarządzenbie wewnętrzne nr 52 Prezesa GUS z dnia 29 czerwca 1971 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego terenowych organów statystyki państwowej oraz funkcji nadzoru nad tymi organami. Państwowy Urząd Statystyczny w Częstochowie został zlikwidowany Zarządzeniem nr 15 Prezesa GUS z dnia 11 czerwca 1975 r. w sprawie zmian organizacyjnych w terenowych organach statystyki państwowej wydanego w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. (Dz. U. nr 17, poz. 95). Kompetencje jednostki przejął powołany wówczas Wojewódzki Urząd Stastyczny w Częstochowie.

Border dates:

[1955]1962-1975

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1955-1975.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

508

Total archival units developed :

508

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

2.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak Inwentarz Nr 348

Notatkę informacyjną i inwentarz sporządził Przemysław Snoch (2008). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.