Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Myszkowie

Reference code
8/319/0
Border dates
[1955]1956-1975[1976]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Myszkowie: Wydział Organizacyjno - Prawny z lat 1955 -1973, sygn. 1 -188, w tym: protokoły sesji Powiatowej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń i kontroli komisji Powiatowej Rady Narodowej, protokoły spotkań radnych z wyborcami, wykazy radnych, struktura organizacyjna urzędu, podziały administracyjne powiatu, kontrole jednostek podległych i nadzorowanych; Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego z lat 1957 - 1973, sygn. 189 - 213, w tym: sprawozdania i analizy z wykonania planów gospodarczych, bilanse siły roboczej, plany czynów społecznych i sprawozdania z ich wykonania, zaopatrzenie powiatu w wodę, elektryfikacja wsi, charakterystyka powiatu; Wydział Finansowy z lat 1957 - 1973, sygn., 214 - 220, w tym: preliminarze wydatków i dochodów budżetowych, protokoły rewizji działalności gospodarczej Inspektoratu Oświaty w Myszkowie; Wydział Spraw Wewnętrznych z lat 1956 - 1976, sygn. 221 - 224, w tym: rejestry poświadczeń obywatelstwa polskiego, rejestry stowarzyszeń i kółek rolniczych; Wydział Skupu z lat 1962 - 1967, sygn. 225 - 230, w tym: protokoły posiedzeń Powiatowego Zespołu Koordynacyjnego przy Wydziale Skupu, protokoły kontroli obowiązkowych dostaw, skupu i kontraktacji; Wydział Gospodarki, Komunalnej i Mieszkaniowej z lat 1964 - 1966, sygn. 231, w tym: budowa kąpieliska w Żarkach- wywłaszczenia nieruchomości; Wydział Handlu, Przemysłu i Usług z lat 1959 - 1962, sygn. 232, w tym: rejestr zezwoleń na prowadzenie działalności rzemieślniczej, przemysłowej i usługowej; Wydział Budżetowo - Gospodarczy z lat 1971 - 1972, sygn. 233, w tym rejestr skarg i wniosków. Urząd Powiatowy w Myszkowie: Biuro Rady Narodowej z lat 1974 - 1975, sygn. 234 - 248, w tym: protokoły sesji Powiatowej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń i kontroli komisji Powiatowej Rady Narodowej, rejestr wniosków komisji; Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego z lat 1974 - 1975, sygn. 249 - 250, w tym: sprawozdania i analizy z wykonania planów gospodarczych i realizacji czynów społecznych; Wydział Finansowy z lat 1974 - 1975, sygn. 251 - 252, w tym; budżet powiatu, plany kontroli w jednostkach uspołecznionych; Wydział Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Komunikacji z roku 1974, sygn. 253, w tym: koncepcja rozbudowy miasta Myszkowa do 1980 roku.

The history of the creator:

Powiat myszkowski powstał 1 stycznia 1956 roku na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1955 roku w sprawie utworzenia powiatu myszkowskiego w województwie stalinogrodzkim oraz zmiany granic województw: krakowskiego, opolskiego i stalinogrodzkiego (Dz.U. Nr 45, poz. 297). W jego skład weszły wydzielone z powiatu zawierciańskiego miasta: Myszków, Koziegłowy i Żarki oraz gromady: Będusz, Choroń, Cynków, Gniazdów, Góra Włodowska, Jastrząb, Jaworznik, Koziegłówki, Kuźnica Stara, Lgota, Ludwinów, Masłońskie, Mzurów, Niegowa, Nowa Wieś Żarecka, Osiek, Pińczyce, Przybynów, Poraj, Siedlec, Sokolniki, Tomiszowice i Zawada. Przez cały okres swego istnienia, tj. do 1975 roku, powiat myszkowski wchodził w skład województwa katowickiego. Strukturę i organizację władz powiatu określała ustawa z 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U. Nr 14, poz. 130). Zgodnie z powyższą ustawą zadania administracji rządowej i samorządowej realizowała Powiatowa Rada Narodowa. Jej skład wybierano w wyborach powszechnych na czteroletnie kadencje. Kompetencje Rady, rozszerzone ustawą z dnia 23 stycznia 1958 roku o radach narodowych (Dz.U. Nr 5, poz. 16), obejmowały całość spraw związanych z działalnością społeczno-gospodarczą na terenie powiatu, utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz uchwalanie planów gospodarczych i budżetów terenowych i nadzorowanie ich wykonania. Powiatowa Rada Narodowa w Myszkowie realizowała swoje zadania na sesjach lub za pośrednictwem powołanych przez siebie organów: Prezydium i komisji. Do podstawowych czynności komisji należało opracowywanie i przygotowywanie materiałów na sesje Rady, czuwanie nad prawidłowym wykonaniem jej uchwał, a także przeprowadzanie okresowych kontroli w jednostkach podległych i podporządkowanych Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Myszkowie. Nazwy i liczba komisji zmieniała się w okresie istnienia omawianego urzędu kilkakrotnie. W 1957 roku funkcjonowały następujące komisje: Bezpieczeństwa Publicznego, Budownictwa, Drobnej wytwórczości, Finansów, Budżetu i Planu, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu, Komunikacji, Oświaty i Kultury, Pracy i Pomocy Społecznej, Rolna, Zdrowia. W 1958 roku na podstawie wytycznych zawartych w uchwale Rady Państwa z 1 lutego 1958 roku w sprawie rodzaju i składu liczbowego komisji rad narodowych (M.P. Nr 7, poz. 37) zostało powołanych 9 komisji stałych, tj.: Budżetu i Planu Gospodarczego, Budownictwa i Gospodarki Mieszkaniowej, Komunikacji, Mandatowa, Ochrony i Porządku Publicznego, Oświaty i Kultury, Rolnictwa i Leśnictwa, Zaopatrzenia Ludności oraz Zdrowia Zatrudnienia i Pomocy Społecznej. Kolejna zmiana polegająca na zmniejszeniu liczby komisji do 5 przeprowadzona została w 1973 roku. Do końca działalności Rady istniały następujące Komisje: Gospodarki Komunalnej, Zdrowia i Ochrony Środowiska, Produkcji Rolnej i Zaopatrzenia Ludności, Przestrzegania Prawa i porządku Publicznego, Rozwoju Gospodarczego, Komunikacji i Łączności oraz Wychowania, Oświaty i Kultury. Organem wykonawczym Powiatowej rady Narodowej w Myszkowie było Prezydium i podległe mu wydziały. Od 1958 roku w skład, wybieranego przez Radę, Prezydium wchodzili: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz oraz trzech członków. W 1969 roku skład ten został rozszerzony przez powołanie dwóch zstepców przewodniczącego do 7 osób. Do najważniejszych zadań omawianego organu należało: wykonywanie uchwał Powiatowej Rady Narodowej, kierowanie i nadzorowanie działalności podległych mu instytucji i przedsiębiorstw, opracowywanie projektów budżetów i planów gospodarczych oraz kontroli ich wykonania. Wydziały, będące aparatem wykonawczym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, prowadziły bieżącą działalność administracyjną. Przez pierwsze lata lata swego istnienia były one ściśle podporządkowane Prezydium i przede wszystkim wykonywały uchwały swego organu nadrzędnego. Na podstawie przepisów ustawy z 25 stycznia 1958 roku o radach narodowych uzyskały prawo samodzielnego podejmowania decyzji administracyjnych z wyłączeniem spraw podlegającym kolegialnemu rozpatrzeniu. Struktura organizacyjna wydziałów Prezydium, ich nazwy i kompetencje ulegały częstym przekształceniom. W 1956 roku powołano następujące komórki organizacyjne: Wydział Finansowy, Oddział Wojskowy, Wydział Komunikacji Drogowej, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Oddział Ogólno-Gospodarczy, Oddział Organizacyjny, Wydział Oświaty, Wydział Zdrowia, Wydział Handlu, Oddział Społeczno-Administracyjny, Komitet Kultury Fizycznej, Oddział Kultury, Referat Zatrudnienia, Referat Przemysłu, Referat Pracy i Pomocy Społecznej, Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego, Statystyk Powiatowy, Architekt Powiatowy, Powiatowy Zarząd Rolnictwa, Powiatowy Instruktor Kadr i Szkoleń. W tym samym roku zniesiono Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tworząc jednocześnie Powiatowy Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, a w roku następnym powołano: Powiatowy Zarząd Inwestycji. Istotnej reorganizacji struktury wewnętrznej urzędu dokonano w 1958 roku. Zniesiono wówczas wymieniony wcześniej powiatowy Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Zarząd Rolnictwa, a także większość oddziałów i referatów tworząc w ich miejsce następujące komórki organizacyjne: Wydział Statystyki, Wydział Finansowy, Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Wydział Przemysłu, Wydział Handlu, Wydział Komunikacji, Wydział Zdrowia, Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Inspektorat Oświaty, Wydział Spraw Wewnętrznych, Wydział Organizacyjno-Prawny, Wydział Budżetowo Gospodarczy, Samodzielny Referat Kultury, Sekretariat Kultury Fizycznej. W 1959 roku utworzony został Wydział Skupu, a w roku następnym przekształcono Wydziały Zdrowia oraz Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Wydział Zatrudnienia. Jednocześnie zreorganizowany został Sekretariat Kultury Fizycznej, który ostatecznie przyjął nazwę Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej. Kolejnych zmian w strukturze wewnętrznej urzędu dokonano w 1962 roku. Powołano wówczas Wydział Urbanistyki i Architektury oraz Wydział Przemysłu i Handlu. Komórki te zostały ponownie zreorganizowane w 1970 roku, kiedy utworzono Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury oraz Wydział Handlu, Przemysłu i Usług. Ostania istotna zmiana w strukturze i kompetencjach wydziałów nastąpiła w 1973 roku. W miejsce dotychczas istniejących komórek organizacyjnych utworzono następujące Wydziały: Prezydialny, Oświaty, Wychowania i Kultury, Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu, Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Komunikacji oraz Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki. W dotychczasowym kształcie funkcjonowały Wydziały: Finansowy, Spraw Wewnętrznych, Handlu, Przemysłu i Usług, Zdrowia i Opieki Społecznej, Zatrudnienia oraz Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Myszkowie istniało do 9 grudnia 1973 roku, tj. do wejścia w życie ustawy z dnia 22 listopada 1973 roku o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U. Nr 47, poz. 276). Powyższa ustawa znosiła zasadę kadencyjności i kolegialności w administracji państwowej szczebla powiatowego, a w miejsce prezydiów wprowadzono jednoosobowe kierownictwo sprawowane przez naczelników powiatów. Aparatem pomocniczym naczelników stały się urzędy powiatowe. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej straciło większość swych kompetencji. W jego gestii pozostało opracowywanie rocznych planów pracy Powiatowej Rady Narodowej, przygotowywanie i zwoływanie sesji Rady, organizowanie działalności komisji oraz udzielanie pomocy radnym w wykonywaniu mandatu. Terenowym organem administracji państwowej stał się naczelnik powiatu. Był on mianowany przez Radę Państwa po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowej rady Narodowej. Do podstawowych zadań naczelnika należało: wykonywanie uchwał Rady, opracowywanie projektów planów społeczno-gospodarczych rozwoju powiatu oraz budżetów, a następnie ich realizowanie, kontrolowanie i nadzorowanie podległych jednostek. Był również organem II instancji i rozpatrywał odwołania od decyzji urzędów miast i gmin. Powiatowa Rada Narodowa i Urząd Powiatowy w Myszkowie został zlikwidowany 1 czerwca 1975 roku mocą ustawy z dnia 28 maja 1975 roku o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U. Nr 16, poz. 16). Obszar dotychczasowego powiatu myszkowskiego włączono do województwa częstochowskiego.

Border dates:

[1955]1956-1975[1976]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1955-1976.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

280

Total archival units developed :

253

Total archival units without records:

0

Total current materials

9.0

Total current materials developed

8.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 253 j.a. Inwentarz Nr 182
Working list Tak 1 j.a.
Delivery and acceptance list Tak 26 j.a.

Wstęp i inwentarz sporządził Przemysław Snoch (1999). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA 2.0.