Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Masłońskim z siedzibą w Żarkach-Letnisku

Reference code
8/322/0
Border dates
1954-1973
Number of series
2
Number of scans
0

Content:

Dokumentacja zawarta w zespole Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Masłońskim z siedzibą w Żarkach-Letnisku, jest w znacznym stopniu kompletna. Zachowały się wszystkie protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej oraz protokoły posiedzeń poszczególnych Komisji GRN i Prezydium. Przetrwała również większość akt z kontroli i inspekcji w latach:1962 – 1972. Zachowały się ponadto akta dotyczące zebrań wiejskich, z lat 1971-1972, planów gospodarczych z lat 1967-1973, sprawozdań gospodarczych 1970-1971, oraz budżetu z lat 1961-1967. Pomimo pewnych braków, akta te informują użytkownika o zmianach organizacyjnych i kompetencjach poszczególnych organów. Na ich podstawie można też odtworzyć przemiany administracyjne, polityczne, społeczne zachodzące w gromadzie.

The history of the creator:

Gromadzka Rada Narodowa w Masłońskim została powołana do życia na mocy przepisów ustawy z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych . Przepisy ustawy znosiły gminy ustanawiając najniższy szczebel administracji – gromadę, łączącą po kilka wsi. Zgodnie z artykułem trzecim wyżej cytowanej ustawy podziału powiatów na gromady jako organy władz najniższego szczebla, dokonały wojewódzkie rady narodowe. Gromadzka Rada Narodowa wybierana była w wyborach powszechnych na czteroletnie kadencje. Zakres kompetencji instytucji regulowała ustawa z dnia 25 stycznia 1958 roku o radach narodowych . Do jej zadań należało: popieranie rozwoju produkcji rolnej, zaspokajanie potrzeb komunalnych, socjalnych i kulturalnych mieszkańców, uchwalanie budżetów i planów gospodarczych, ogólne nadzorowanie na terenie gromady działalności gospodarczej państwowych i spółdzielczych jednostek organizacyjnych oraz utrzymywanie dróg lokalnych, sieci zaopatrzenia, usług i urządzeń komunalnych. Gromadzka Rada Narodowa realizowała swoje zadania na sesjach (zwyczajnych i nadzwyczajnych), za pośrednictwem wybieranych przez siebie komisji (stałych i doraźnych) oraz Prezydium. Liczba członków Gromadzkiej Rady Narodowej w Msłońskim nie była stała, wynosiła od 13 do 15 osób. W skład Prezydium wchodzili: Przewodniczący Prezydium i dwóch lub trzech członków. Prezydium było organem wykonawczym i zarządzającym Rady. Reprezentowało GRN na zewnątrz oraz przygotowywało i zwoływało sesje Rady. Instytucjami pomocniczymi GRN były zebrania wiejskie mieszkańców oraz pełnomocnicy rady. Czynności kancelaryjne rady, komisji i prezydium wykonywało biuro gromadzkie. Przy PGRN w Masłońskim działały następujące komisje: Komisja Finansowo-Budżetowa, Komisja Kultury i Spraw Socjalnych, Komisja Mandatowa, Komisja Mienia Gromadzkiego, Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności. Początkowo Gromada Masłońskie znajdowała się w granicach administracyjnych powiatu zawierciańskiego. Od momentu utworzenia powiatu myszkowskiego w 1956 roku , weszła w jego skład. Gromada Masłońskie obejmowała następujące wsie: Masłońskie, Ostrów oraz Żarki Letnisko. Pełnomocnicy poszczególnych wsi wchodzili w skład GRN. Z uwagi na niedogodności lokalowe, lepsze połączenie komunikacyjne oraz większe skupisko ludzi w Żarkach Letnisku PGRN Masłońskie przeniosło swą siedzibę do budynku poczty w Żarkach Letnisku . Siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej w Masłońskim były Żarki-Letnisko. W październiku 1961 roku nastąpiły kolejne zmiany terytorialne granic gromady Masłońskie . Z gromady Nowa Wieś Żarecka w powiecie myszkowskim wyłączono część obszaru wsi Nowa Wieś Żarecka o powierzchni 88,80 ha, a z gromady Przybynów wyłączono część obszaru wsi Wysoka Lelowska o powierzchni 96,20 ha a następnie dołączono je do gromady Masłońskie. Swą działalność GRN zakończyła 30.10.1972 r. wraz z wejściem ustawy z dnia 29 listopada o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych , wprowadzającej nowy podział administracyjny kraju. Podział gmin w województwie Katowickim regulowała uchwała z 6 grudnia 1972 roku . Od 1 stycznia 1973 zadania gromady przejęły gminy.

Border dates:

1954-1973

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1954-1973.

Former name:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Masłońskim

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

103

Total archival units developed :

103

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

4.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak inwentarz nr 364